Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 11
1.
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan kongrenin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye İktisat Kongresi
Soru Açıklaması
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.
2.
II. Dünya Savaşı sonrasındaki çok partili hayat hangi siyasi partinin kurulmasıyla başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
Çok partili hayat, 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla başlamıştır.
3.

25 Aralık 1978 günü 13 ilde sıkıyönetim ilan edildiği dönemde öldürülen başbakanımız kimdir?

Doğru Cevap: "A" Nihat Erim
Soru Açıklaması

Sıkıyönetim döneminde eski Başbakanlardan Nihat Erim ve DİSK Başkanı Kemal Türkler’ in öldürülmeleri anarşi ve terörün ulaştığı boyutu gösteren uç olaylardır.

4.
1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk sonrası kurulan tek parti hükümetlerinin öncelik verdiği konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Batılı devletlerle ekonomik işbirliğine gitmek
Soru Açıklaması
Atatürk sonrası kurulan tek parti hükümetleri, Atatürk döneminde izlenen politikalara yakın ekonomik, siyasi ve toplumsal politikalar izlemişlerdir. Bu hükümetlerin temel öncelikleri: 1- Demiryolu yapımının devamı, 2- denk bütçe politikası, 3- ve devletçilik politikasının izlenmesi ve temel maddelerde dışa bağımlılıktan kurtulmaktır. Bu politikaların tek parti iktidarı döneminde -1946’ya kadar- uygulanan temel politikalar olduğunu söyleyebiliriz. Batılı devletlerle ekonomik işbirliği devletin öncelikli politikaları arasında yer almaz. Çünkü II. Dünya Savaşı nedeniyle siyasi konjonktür bu tür işbirliğini engelleyici bir faktördür. Ayrıca savaşın sebep olduğu yıkım da bu yakınlaşmayı engellemiştir.
5.
31 Temmuz 1952’de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması işçi haklarının alınması nasıl bir beklenti oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "E" Bundan sonra daha örgütlü bir şekilde yapılacağı beklentisini yaratmıştır.
Soru Açıklaması
31 Temmuz 1952’de Türkiye İşlçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması işçi haklarının alınması mücadelesinin bundan sonra daha örgütlü bir şekilde yapılacağı beklentisini yaratmıştır.Doğru cevap E şıkkıdır.
6.
Hangisi Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi Özal hükümetinin ekonomideki temel iki hedefinden biridir.
Doğru Cevap: "C" Ödemeler bilançosu sorununu çözmek
Soru Açıklaması
Özal hükümetinin 1984'ten itibaren temel iki hedefi enflasyonu aşağı çekmek ile ödemeler bilançosu sorununu çözmekti.
7.
Hangisi 12 Eylül Askeri Darbesi sonrası dış ilişkilerde yaşanan durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" SSCB ile ilişkilerin kriz halini alması
Soru Açıklaması
12 Eylül Askeri Darbesi sonrası net bir komünizm karşıtı söylem geliştirilmiş olmasına rağmen SSCB ile ciddi herhangi bir sorun yaşanmamış, tersine Türkiye'ye yönelik Sovyet yardımı giderek artmıştır.
8.

Devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kabul edilmesi hangi tarihte olmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1981
Soru Açıklaması

9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen Anayasa ile devlet demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.

9.
Türkiye’nin, başta hiç sıcak bakmadığı fakat 1950’lerin sonlarında hiçbir hazırlık yapmadan hızlı bir şekilde AET’ye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) üyelik başvurusunda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yunanistan’ın AET’ye üyelik başvurusunda bulunması
Soru Açıklaması
Türkiye’nin hazırlıksız bir biçimde AET’ye üyelik başvurusunda bulunmasının başlıca nedeni Kıbrıs meselesi sebebiyle sorun yaşadığı Yunanistan’ın AET’ye üyelik başvurusunda bulunması olmuştur. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Koruma Kanunu'nun amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Maden ve sanayi sahasında hangi malın ne kadar üretileceğine karar verme yetkisini hükümete bırakma.
Soru Açıklaması
Milli Korunma Kanunu, savaş ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgili maden ve sanayi sahasında hangi malın ne miktar üretileceğine karar verme yetkisiyle hükûmete ekonomik hayatın her yönünü kontrol etme imkânı veriyordu. Kanun, alınan kararlara bağlı olarak işçilere ücretli çalışlma mecburiyeti getirmek, hafta tatilini iptal etmek, istismarcıları hapis ve sürgünle cezalandırmak gibi geniş yetkileri hükûmete vermekteydi.
11.
Teknokratlar hükümeti kimin başkanlığında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Nihat Erim
Soru Açıklaması
Teknokratlar hükümeti Nihat Erim başkanlığında oluşturulmuştur.
12.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen en temel girişimdir?

Doğru Cevap: "C" Demiryolu yapımına önem verme
Soru Açıklaması

Demiryolu ile ulaşıma büyük önem veren Cumhuriyet hükûmetleri hat uzunluğu ve sayısını artırmanın yanında önemli oranda millîleştirme faaliyeti gerçekleştirmiştir.

13.

ABD’nin Ocak 1975’te uygulamaya koyduğu ambargo kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinde en sorunlu yılların başlamasına sebep olmuştur. Bu kararın alınmasındaki en büyük etken nedir?

Doğru Cevap: "A" Kıbrıs Barış Harekatı
Soru Açıklaması

Kıbrıs Barış Harekâtı’nı takiben ABD’nin Ocak 1975’te uygulamaya koyduğu ambargo kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinde en sorunlu yılların başlamasına sebep olmuştur. Türkiye’nin askerî ve ekonomik açıdan zor durumda kalmasıyla Türkiye’deki Amerikan karşıtlığı daha güçlenmiştir. Amerikan yönetiminin karşı çıkmasına rağmen Kongre tarafından alınan ambargo kararı, Türk hükümeti tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye ambargo kararına, OSİA’yı feshetmek suretiyle ülkedeki Amerikan üslerinin faaliyetlerini kısıtlayarak karşılık vermiştir.

14.
I. Anadolu Ajansı'nın kısıtlı olanaklarıyla, tirajı düşük ve az sayıda gazete olması,II. Cumhuriyetin ilk devirlerinde Osmanlı bürokrasisinin alışkanlıklarının hala devam etmesi,III. Yerel yöneticilerin yeni gelişmeleri tam anlamıyla takip etmemesi,IV. Yapılacak inkılapların tanıtılması.Yukarıdaki olgular Atatürk'ün hangi etkinliği gerçekleştirmesinin nedeni olabilir?
Doğru Cevap: "E" Atatürk'ün yurt gezileri.
Soru Açıklaması
15.

1927 yılı itibariyle ekilen toprakların %89,5 gibi büyük bir kısmını kaplayan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tahıl
Soru Açıklaması

1927 yılında ekilen tarım alanlarının %89,5’lik kısmındaki ürünleri tahıllar oluşturmaktadır.

16.

Çok partili siyasi hayat “devlet meselesi” olarak hangi yılda kabul edildi?

Doğru Cevap: "C" 1947
Soru Açıklaması

Demokrat Partiyi takiben sosyalist, liberal, İslamcı eğilimler taşıyan çok sayıda parti kurulmasına karşın Milli Kalkınma Partisi, Millet Partisi ve Hürriyet Partisi seçimlerde öne çıkabildiler. Böylece başlayan çok partili siyasi hayat, önceki deneyimlerin aksine kalıcı oldu. Parti yöneticilerinin ve siyasetçilerin önemli bir kısmının zihniyet olarak hazır olmadığı söylem ve eylemleriyle ortada olmasına karşın bizzat Cumhurbaşkanı İnönü tarafından 12 Temmuz 1947 Beyannamesi’yle çok partili siyasi hayat “devlet meselesi” olarak kabul edildi.

17.

Aşağıdakilerinde hangi siyasi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu muhalefet edenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İsmet İnönü
Soru Açıklaması

Yasanın çıkmasına ve uygulamaya konmasına karşı çıkan büyük toprak sahiplerinden Adnan Menderes, Emin Sazak, Cavit Oral ve Fevzi Karaosmanoğlu gibi politikacılar muhalefetlerini sürdürdüler.

18.
Menderes Hükümeti döneminde dış ekonomik ilişkilerde yaşanan döviz darboğazının sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mal kıtlıkları, enflasyon ve işsizlik yaygınlaştı.
Soru Açıklaması
Menderes Hükümeti yaşanan döviz darboğazından kurtulmak için dış ticaret serbestliğine son vererek bazı önlemler yürürlüğe koymuştur. Bu önlemler gümrük vergisinde değer esasına geçilmesi, gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, ithal malları fiyat kontrol dairesinin kurulması ve Milli Koruma Kanunu’nun uygulamaya konulması olmuştur. Ülke ithalat ve yatırım yapamamanın yanında kurulu tesisleri de girdi yokluğundan çalıştıramaz hale gelmiştir. Bu durum iç piyasada mal kıtlıklarının, enflasyonun ve işsizliğin artmasına neden olmuştur. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sırasındaki dış politika hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Topraklarının işgale uğramasını engellemek
Soru Açıklaması
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin temel hedefleri, savaşa katılmamak ve topraklarının işgale uğramasını engellemek olmuştur. Savaşa girmesi karşılığında gerek Müttefik gerek Mihver devletlerinin yaptığı toprak kazanımı önerilerini ise reddetmiştir.
20.
Günrük Birliği Anlaşması hangi planla birlikte yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi
Soru Açıklaması
Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde (1996-2000) yürürlüğe girmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.