Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 12
1.

Aşağıdakilerinden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalarla kurulan uluslararası statükodan memnun olmayan ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması

I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalarla kurulan uluslararası statükodan memnun olmayan Almanya, İtalya ve Japonya gibi ülkeler, dengelerin kendi lehlerine değiştirilmesi yönündeki “revizyonist” taleplerini artırmıştır.

2.

Yüksek maliyetli savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlama için maliyetinin birkaç katı artan tarım ürünlerinden vergi alınması şeklinde uygulanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Toprak Mahsulleri Vergisi
Soru Açıklaması

Toprak Mahsulleri Vergisi büyük yekûn tutan savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlama için maliyetinin birkaç katı artan tarım ürünlerinden vergi alınması zarureti ile açıklanmıştır. Muhatap aldığı büyük toprak sahiplerinin ve ithalat-ihracat işiyle uğraşan büyük tüccar kesiminin tepkisine sebep olmuştur. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ise her kesimden büyük toprak sahiplerini rahatsız etmiştir. Bu durumun savaş sonrası oluşan çok partili hayatı etkilediği değerlendirmeleri de yapılmaktadır.

3.
Yedinci Kalkınma Planının üçüncü yılında Ecevit Hükümeti döneminde gerçekleşen ve Türkiye’nin İtalya’yı boykotuyla sonuçlanan önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" PKK’nın elebaşının iade edilmemesi
Soru Açıklaması
Yedinci Plan Döneminin üçüncü yılında 16 Ocak 1999’da Ecevit Hükümeti kurulmuş, kısa bir süre sonra ise PKK’nın elebaşı İtalya’da gözaltına alınmıştır. İtalyan Hükümeti Türkiye’nin iade isteğini reddetmiştir. Bunun üzerine Türkiye genelinde İtalyan malları boykot edilerek ekonomik ilişkiler askıya alınmıştır. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
4.
Kıbrıs Barış Harekatı hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1974
Soru Açıklaması
1974
5.
Türkiye'nin 1945 yılında Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmesindeki başlıca hedefi nedir?
Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler teşkilatına üye olabilmek
Soru Açıklaması
Türkiye Yalta Konferansı'nda alınan kararlar uyarınca 1945 Şubat ayında Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Bu askeri bir eylemden ziyade, Birleşmiş Milletler teşkilatına kurucu üye olabilmek için takınılmış hukuki ve siyasi bir tutumdan ibarettir.
6.
Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Köy Enstitülerinin Kurulup Yaygınlaşması gibi II. Dünya Savaşı dönemi uygulama ve kanunlarının ortak hedefi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Siyasi, sosyal ve ekonomik bir yeniden yapılanma
Soru Açıklaması
II. Dünya Savaşı dönemi Türkiye'sin söz konusu tüm bu uygulamaları temelde sosyal, siyasi ve ekonomik bir yeniden yapılanma hedefine yönelikti.
7.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 12 Eylül 1980 dönemi öncesi yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "E" 24 Ocak Kararları ile dışarıdan kredi alınmaya çalışılması
Soru Açıklaması

24 Ocak Kararları aynı yıl olsa da 12 Eylül’ün hemen öncesine aittir. Diğer gelişmeler 12 Eylül 1980’den sonra yaşanmıştır.

8.

1939 Nisan’ında İtalya hangi ülkeyi işgal etmiştir?

Doğru Cevap: "B" Arnavutluk
Soru Açıklaması

1939 Nisan’ında İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi, Türkiye’nin Fransa ve İngiltere’yle ilişkilerinin ivme kazanmasına yol açmıştır.

9.

Milli Kalkınma Partisi’nin kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "A" Nuri Demirdağ
Soru Açıklaması

1945 tarihinde Nuri Demirdağ adlı sanayicinin birinci meclis dönemi muhaliflerinden bazı şahsiyetleri yanına alarak Milli Kalkınma Partisi’ni kurmuştur.

10.

Cumhuriyet Tarihi döneminde ülkeyi 27 yıl tek başına yönetmiş olan hangi partidir?

Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması

Cumhuriyet tarihinde Türkiye’yi 27 yıl yöneten parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

11.
Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında “Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine" dair sözleşme sonrasında istatistikî bir veri olmamakla birlikte, yaklaşık kaç kişiden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" 1.200.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 500.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.
Soru Açıklaması
250.000 Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan 250.000 Müslüman Türk de Anadolu’ya zorunlu olarak göç etmişlerdir.Cevap ''B'' şıkkıdır.
12.

SSCB’yi de yanına almaktan ümidini kesen Türkiye, 19 Ekim 1939’da hangi ülkeler ile “Üçlü İttifak’’ olarak bilinen Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "B" İngiltere- Fransa
Soru Açıklaması

SSCB’yi de yanına almaktan ümidini kesen Türkiye, 19 Ekim 1939’da Ankara’da İngiltere ve Fransa ile “Üçlü İttifak’’ olarak bilinen Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı imzalamıştır. Antlaşmadaki en önemli husus, Türkiye’nin bir Avrupa devleti tarafından başlatılan savaşın Akdeniz’e yayılması hâlinde İngiltere ve Fransa’ya yardım yükümlülüğü altına girmesiydi. Buna mukabil Türkiye kendisini Sovyetler Birliği ile çatışmaya götürecek yolları kapamak hassasiyetini koruyordu.

13.
Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İlköğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız hale getirilmiştir
Soru Açıklaması
Türkiye devleti ilköğretimi bütün vatandaşları için anayasa hükmü çerçevesinde zorunlu ve devlet okullarında parasız gerçekleştirmiştir. 1926 yılı itibarıyla da eğitimin her kademesi parasız hâle getirilmiştir.
14.

1962 yılında Küba Füze Krizi hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" ABD - SSCB
Soru Açıklaması

1962’de ABD ile SSCB arasında yaşanan Küba Füze Krizi hem uluslararası sistem hem de Türk dış politikası üzerinde son derece etkili olmuştur.

15.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı esnasında yapılan uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kentleşme Kanunu
Soru Açıklaması

Savaş dönemi siyasi ve sosyal uygulamalarını ekonomik uygulamalardan soyutlamak mümkün görülmemektedir. Köy Enstitülerinin kurulup yaygınlaştırılması, Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve nihayet Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu savaş ortamında idari, siyasi ve sosyal manada yeniden yapılandırma çalışmaları olarak da görülebilecek mahiyettedirler.

16.

Demokrat parti döneminde (1950-1960) kaç özel banka kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması

1950-1960 yılları arasında 20 özel banka kurulmuştur.

17.

Atatürk’ü koruma kanunu hangi tarihte yürürlüğe konulmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1951
Soru Açıklaması

25 Temmuz 1951’de “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çıkarılarak.

18.

CHP’nin 27 yıllık tek parti yönetiminin son hükûmetini Ocak 1949 hangi siyasi kurmuştur?

Doğru Cevap: "C" Cavit Oral
Soru Açıklaması

CHP’nin 27 yıllık tek parti yönetiminin son hükûmetini Şemsettin Günaltay, Ocak 1949’da kurdu.

19.

Cumhuriyetin ilanından önce 24 Temmuz 1923’te Türkiye’yi uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil eden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Lozan Antlaşması
Soru Açıklaması

Türkiye’nin uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil edilmesi, cumhuriyetin ilanından önce 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla gerçekleşmiştir.

20.

İlk zorunlu nüfus değişimi Türkiye ile hangi ülke arasında yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Yunanistan
Soru Açıklaması

Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında “Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu” mübadelesine dair sözleşme ve protokol imzalanmıştır. Tarihte ülkeler arasındaki bu tür nüfus değişimleri gönüllülük esasına dayanmışken, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen bu nüfus değişimi, ilk zorunlu nüfus değişimi olarak tarihteki yerini almıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.