Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 13
1.

O, dönemlerde nüfusun yüzde kaçı şehirlerde ikamet etmekteydi?

Doğru Cevap: "E" %24,2
Soru Açıklaması

Nüfusun %24,2 si şehirlerde yaşamaktaydı.

2.
Cumhuriyetin ilanından itibaren dış politikamızın ağırlıklı olarak oturtulduğuiki temel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Batıcılık ve statükoculuk
Soru Açıklaması
Batıcılık ve statükoculuk
3.
Demokrat Parti döneminde kurulan Tahkikat Komisyonu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek
Soru Açıklaması
Tahkikat Komisyonu, 18 Nisan 1960 tarihinde, muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulmuştur.
4.
Köy Enstitüleri hangi milli eğitim bakanı zamanında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hasan Ali Yücel
Soru Açıklaması
Köy enstitüleri cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde ilköğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ve milli eğitim vekili Hasan Ali Yücel ‘in dönemde kurulmuştur.
5.
Seçeneklerdeki devletlerden hangisi Balkan Antantı'na dahil olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Bulgaristan
Soru Açıklaması
Bu pakt ile Türkiye-Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya sınırlarını karşılıklı olarak garanti ediyorlar, birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle birlikte bir siyasi harekette bulunmamayı ve herhangi bir siyasi anlaşma yapmamayı taahhüt ediyorlardı.
6.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1964
Soru Açıklaması
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1 Mayıs 1964 tarihinde kurulmuştur.
7.
1981-1993 yılları arasında başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yapan, ekonomik ve siyasi kararları kadar ölümü de büyük tartışma yaratan siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Turgut Özal
Soru Açıklaması
Konseyin veto yetkisini de kullanarak siyasi hayattaki vatandaş tercihini şekillendirme çabalarına karşın Turgut Özal’ın ülkede mevcut dört eğilimi birleştirme iddiasındaki Anavatan Partisi 1983-1991 yıllarında ülkeyi yönetme yetkisini milletten almıştır.
8.

I.Türkiye’nin savaş başında Sovyet dostluğu kazanma çabası boşa çıkmıştır.II.SSCB-Almanya ittifakı savaşın başında Türkiye’nin yararına olan bir gelişmedir.III.Savaş esnasında Almanya ile Türkiye saldırmazlık anlaşması imzalamıştır.IV.SSCB–İngiltere ittifakı kurulduktan sonra Türkiye bu ittifaka destek verip taraf olmuştur.V.Türkiye savaş boyunca Almanya’nın yararına olacak hiçbir adım atmamıştır.II.Dünya Savaşı yıllarında ülkemizin dış politikasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması

SSCB- İngiltere ittifakı kurulduktan sonra bile ülkemiz tarafsızlığını korumaya çalışmıştır. Ayrıca savaş sırasında Almanya’ya krom madeni satmaya devam edip bazı Alman gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermiştir. Hatta bu olay müttefiklerin tepkisini çekmiştir.

9.
1980 sonrasında siyasi yasaklar hangi yıl kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1987
Soru Açıklaması
Siyasi yasaklılar 1987’de yapılan referandumla siyasete dönmüşlerdir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında yürürlüğe konulan üç yıl vadeli “İstikrar Programı”nda belirlenen sosyoekonomik hedeflerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Sıkı bir maliye programı geliştirmek
Soru Açıklaması

Hükümetin yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli istikrar programın tüm kesimlerden destek aldı çünkü bu program vazgeçilemez sosyoekonomik hedefler belirlemişti: Reel faizleri süratle aşağıya çekmek, ,Enflasyonu tek haneli orana çekmek, Kamu finansman dengesini sürdürülebilir kılmak, Ekonomide büyüme oranı tesis etmek ve yapısal reformları hızla gerçekleştirmek. Sıkı maliye programı geliştirmek ise Enflasyonu düşürme programı kapsamındaki hedeflerdendir.

11.

Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Darülfünun
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinden devralınan en büyük eğitim kurumu Darülfünun’dur

12.

Aşağıdakilerinden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İsmet İnönü
Soru Açıklaması

Savaş dönemi uygulamalarını açıkça tenkit eden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat partinin kurucularındandır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dörtlü Takririn reddedilmesi
Soru Açıklaması
Savaş dönemi uygulamalarını açıkça tenkit eden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Haziran 1945’te Anayasa’n›n millî egemenlik ilkesine işlerlik kazandırılması ve parti hayatının demokrasiye uygun şekilde düzenlenmesi için “dörtlü takrir” verdiler. Parti içi tartşlmaları başlatan bu adım net bir karara ulaşamadı. Ancak takrir sahipleri Partiden atıldılar. Cumhuriyet Halk Partisinde üst düzey görevler yapmış bu dört milletvekili 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Partiyi kurdu.
14.
Hangisi Türkiye'nin tercihini Batı Bloku'ndan yana kullanmasının nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Batı güdümlü siyaset
Soru Açıklaması
Batı güdümlülük, Türkiye'nin Batı Bloku'nda yer almasının bir nedeni değil sonucudur.
15.
Aşağıdaki partilerden hangisi Demokrat Partiden ayrılarak kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hürriyet partisi
Soru Açıklaması
Demokrat parti döneminde bazı kişiler bir şekilde ayrılarak yeni bir parti kurmuşlardır. Millet Partisi ve hürriyet partisi bu partilerdendir.
16.
29 Mayıs 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongre’de 1936’da başlatılan “parti-devletözdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükûmet çalışmalarını kontrol etmek için .................... oluşturulmuştur. BU oluşum 21 milletvekilinden meydana gelecekti. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
Müstakil Grup:Hükûmetin faaliyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kontrol edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan grup. Müstakil grupta kurultay tarafından seçilecek 21 milletvekili görev alacaktır. Müstakil Grup oluşturulmasının kararlaştırıldığı tarih 29 Mayıs 1939'tur.
17.
Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 7 Ocak 1946
Soru Açıklaması
Demokrat Parti 7 Ocak 1946 tarihinde kurulmuştur.
18.

24 Ocak Kararları hangi siyasi lider döneminde alınmıştır?

Doğru Cevap: "A" Süleyman Demirel
Soru Açıklaması

Süleyman Demirel altıncı kez başbakan olurken ’24 Ocak Kararları’ diye anılan istikrar programını hazırlamışlardı.

19.

Türkiye hangi yılda NATO’ya üye olmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1952
Soru Açıklaması

Çin’de ve Kore’de komünizmin yayılmasından duyulan endişe gibi nedenlerle Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya alınması fikri taraftar kazandı. Yapılan görüşmeler sonucunda her iki ülke de 18 Şubat 1952’de NATO’ya üye oldular.

20.

Çok partili dönemin ilk başbakanı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Recep Peker
Soru Açıklaması

Cumhuriyeti hükûmetlerinde çeşitli bakanlıklarda bulunmuş olan Recep Peker çok partili dönemin de ilk başbakanı olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.