Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 14
1.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1 Mayıs 1964
Soru Açıklaması

Türkiye’de devlet ve toplum hayatının her cephesinde önemli bir rol oynayacak olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 1 Mayıs 1964 tarihinde kuruldu.

2.
Demokrat Parti halkın ekonomik sıkıntısını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktaydı?
Doğru Cevap: "C" Devletçilik
Soru Açıklaması
Demokrat Parti halkın ekonomik sıkıntısını ve karaborsanın yaygınlaşmasını CHP’nin uyguladığı devletçilik politikasına bağlamıştır.
3.

Tek partili dönemin CHP son başbakanı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Şemseddin Günaltay
Soru Açıklaması

Tek partili dönemin CHP son başbakanı Şemseddin Günaltay’dır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasi hayatın ortaya çıkardığı gelişmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İktidar partisi daha da radikalleşip uzlaşma ortamından uzaklaşmıştır.
Soru Açıklaması

Çok partili siyasi hayat her türlü çekişmeye rağmen iktidar partisini yumuşatıp ılımlı hale getirmiştir.

5.
Okullarda din dersi zorunluluğu hangi yıl getirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1950
Soru Açıklaması
1950
6.

Birinci Sanayi Planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "D" 17 Nisan 1934
Soru Açıklaması

Birinci Sanayi Planı 17 Nisan 1934 yılında yürürlüğe girmiştir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşım alanında yapılan çalışmalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet hükümetleri, ulaşım hatlarını artırırken diğer yandan da yabancıların işlettiği hatları millileştirmiştir
Soru Açıklaması
Demiryolu ile ulaşıma büyük önem veren Cumhuriyet hükûmetleri hat uzunluğu ve sayısını artırmanın yanında önemli oranda millîleştirme faaliyeti gerçekleştirmiştir.
8.
II. Dünya Savaşı döneminde devletin aşırı kuşkucu ve sakınmacı bir yol izlediğinin en büyük göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kütüphanelerde dini içerikli yayınlar yasaklandı.
Soru Açıklaması
Devletin aşırı kuşkucu ve sakınmacı bir anlayışla hareket etmesi radikal uygulamaların yürürlüğe konulmasına neden olmuştur. Rejimin halka ulaşmak için bulduğu en etkin yol olan halkevlerinde kütüphanelere dinî içerikli ve inkılabın ideolojisine uymayan siyasi yayınların girmesi yasaklandı. 1942’de gazetelerde dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alınmaya başlandı. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
9.

IMF hangi tarihte medyanın “Kemal Derviş Kanunları” diye nitelendirdiği kanunlar kapsamında, Türkiye’ye beklenenin çok üstünde 19 milyar dolar kredi vermeyi taahüt etmiştir?

Doğru Cevap: "A" 15 Mayıs 2001
Soru Açıklaması

IMF, 15 Mayıs 2001 tarihinde Türkiye’nin programını onaylayarak Dünya Bankası ile birlikte 19 Milyar dolar kredi vermeyi taahut etti. Programın başarısı ve istikrarın kalıcılığı için medyanın Kemal Derviş Kanunları diye nitelendirdiği reform yasa tasarıları TBMM’de hızla kabul edildi.

10.

Türkiye’de Demokrat Parti dönemi hangi yıllar içerisinde yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1950-1960
Soru Açıklaması

Bu dönem 1950-1960 yılları arasında yaşanmıştır.

11.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi hangi yılları kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" 1963-1967
Soru Açıklaması
1963-1967
12.
Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi için çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?
Doğru Cevap: "B" Postdam Konferansında Boğazlar konusuyla herhangi bir sonuç çıkmadı.
Soru Açıklaması
SSCB, ilk girişimini yaptıktan sonra Temmuz ve Ağustos 1945’te yapılan Postdam Konferansı’nda konuyu Müttefiklerin gündemine soktu. Görüşmelerde ABD, Sovyet görüşlerine yakın dururken İngiltere toprak ve Boğazlarda üs talebini desteklemediğini bildirdi. Fakat konferans sonunda Montrö’nün değiştirilmesi konusunda görüş birliği ortaya çıktı. Bu durum Türkiye’yi son derece rahatsız etti. Montrö’nün değiştirilmesi yönündeki ilk yazılı talep de SSCB’den değil, ABD ve İngiltere’den geldi.
13.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ikinci dünya savaşı sırasında kabul edilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Soru Açıklaması
Savaş dönemi siyasi ve sosyal uygulamalarını ekonomik uygulamalardan soyutlamak mümkün görülmemektedir. Köy Enstitülerinin kurulup yaygınlaştırılması, Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve nihayet Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu savaş ortamında idari, siyasi ve sosyal manada yeniden yapılandırma çalışmaları olarak da görülebilecek mahiyettedirler.
14.

12 Mart 1971’de Silahlı Kuvvetler duruma müdahale ederek, siyasal ve sosyal çatışmalara son vermiştir. Bunun sonucunda ülkede nasıl bir durum ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "A" 19 Mart 1971 de Prof. Nihat Erim hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ancak başarılı olamayarak 17 Nisan 1972de istifa etti.
Soru Açıklaması

19 Mart 1971 de Prof. Nihat Erim hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ancak başarılı olamayarak 17 Nisan 1972de istifa etti.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından itibaren takip ettiği dış politikanın temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Statükoculuk
Soru Açıklaması
Cumhuriyetin ilanından itibaren dış politikanın ağırlıklı olarak üzerine oturtulduğu iki temel ilke Statükoculuk ve Batıcılıktır. Statükoculuk, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Anlaşması’yla oluşturulan statükoyu koruma hedefini ve kaygısını yansıtırken, Batıcılık, bir yanıyla toplumun ve devletin modernleştirilmesi ülküsünü, bir yanıyla da Türkiye’nin Avrupa devletler sisteminin eşit ve egemen bir üyesi olma hedefini yansıtmaktaydı. Bizzat Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından geliştirilen bu ilkeler, Türkiye’nin 1930’ların başından itibaren dış politikasının yeniden şekillendirilmesinde etkili olmuştur.
16.

I.18 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.II.Hangi ürünün nerede ve ne kadar ekileceği yetkisini hükümete vermiştir.III.Sınai ürünlerden %12, diğer ürünlerden %8 vergi alınmasını öngörmüştür.IV.Ticaret piyasasındaki Türk varlığını artırmaya vesile olmuştur.V.5 Mart 1944’te yürürlükten kaldırılmıştır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri Milli Korunma Kanunu ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" I, II
Soru Açıklaması

%12 ve %8 vergi oranları alınması şeklinde düzenlenen Toprak Mahsülleri Vergisi, ticaret piyasasındaki Türk varlığını artırma amacı güden ve 1944’te yürürlükten kaldırılan vergi ise Varlık Vergisi’dir. Sadece I ve II nolu ifadeler Milli Korunma Kanunu ile ilgilidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerinde yarattığı olumsuzluklar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
Soru Açıklaması
Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
18.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan İstikrar Programı’nın kısa vadede öngördüğü hedefler arasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Büyüme hızını aşağı seviyede tutmak
Soru Açıklaması
Büyüme hızını aşağı seviyede tutmak
19.
1947’de toplanan 7. Kurultay’ın Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi nedir?
Doğru Cevap: "B" Dini meseleler ele alınmıştır.
Soru Açıklaması
1947’de toplanan 7. Kurultay, Türkiye’de din devlet ve siyaset ilişkileri bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Dini meseleler ilk defa bu kurultayda ele alınarak konuşulup tartışılmıştır. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir.
20.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Pan-Arabizm (Arap Birliği) düşüncesinin öncü isimlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Cemal Abdünnasır
Soru Açıklaması
Bağımsızlığını yeni kazanan ve sömürgeci geçmişinden kopmak isteyen Mısır lideri Cemal Abdunnasir Türkiye’yi bölgede âdeta “ABD’nin bölgesel temsilcisi” gibi algılamis ve olumsuz tavır takinmistir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.