Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 15
1.

II.Dünya Savaşı’nın son bulduğu (Mayıs 1945) günlerde hangi güçler çatışması yeni boyut kazanmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "E" Siyasal güç- Ekonomik güç
Soru Açıklaması

II. Dünya Savaşı’nın son bulduğu (Mayıs 1945) günlerinde Türkiye’de “siyasal güç” ile “ekonomik güç” arasındaki çatışma yeni boyutlar kazanıyordu.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1930’ların başından itibaren dış politikasının yeniden şekillendirilmesinde etkili olan bölgesel oluşumlar arasındadır?

Doğru Cevap: "C" Sadabad Paktı
Soru Açıklaması

Revizyonizme karşı Balkan Paktı (1934) ve Sadabad Paktı (1937) gibi bölgesel oluşumlar ile dış politika yeniden şekillendirilmiştir.

3.

Çalışanların sosyal haklarıyla ilgili tartışmalar/gelişmeler hangi parti döneminde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "A" Demokrat Perti
Soru Açıklaması

Çalışanların sosyal haklarıyla ilgili tartışmalar/gelişmeler: İşçi sendikaları, Demokrat Parti döneminde tanınmayan grev hakkı için MBK döneminde de her fırsattan istifade etmeye çalıştılar. Ancak özel sektörün hükümet politikalarını desteklediği ortamlarda bu konuda mesafe alınamayacağı da açıktı. Türkiye İşçi Partisinin sendikaların hizmet yönü ile ilgili söylemleri işçi kesiminin kafasını karıştırırken ortaya koyduğu samimiyet vurgusu toplumda pek çok kesi¬min dikkatini bu konuya çekecektir.

4.
5 Nisan kararları hangi Başbakan tarafından açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tansu Çiller
Soru Açıklaması
Tansu Çiller
5.
Türkiye İnternete hangi yıl bağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1993
Soru Açıklaması
1993
6.
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1949
Soru Açıklaması
1949
7.

Demokrat Parti içindeki muhalif milletvekilleri tarafından kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hürriyet Partisi
Soru Açıklaması

Hürriyet Partisi hükûmetin basına yönelik tavrına karşı çıkan Demokrat Parti içindeki muhalif milletvekillerinin 20 Aralık 1955’te kurduğu 1957 seçimlerine katılarak dört milletvekilliği kazanan parti 1958’de kendini feshetmiştir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politika kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye, Fransa, İngiltere ve SSCB’nin İtalya’yı karşı birleşmesini desteklemiştir.
Soru Açıklaması
1939 Nisan’ında İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi, Türkiye’nin Fransa ve İngiltere’yle ilişkilerinin ivme kazanmasına yol açmıştır. Çünkü İtalya’nın Akdeniz’de yayılma politikasından derin bir endişe duyan Türkiye bu politikanın Arnavutluk’un işgaliyle uygulamaya sokulduğunu görmüştür. İngiltere ve Fransa söz konusu işgal üzerine, Yunanistan’a ve Romanya’ya yaptığı gibi Türkiye’ye de tek taraflı güvence vermeyi teklif etmiştir. Türkiye reddettiği bu teklifin yerine, İngiltere ile karşılıklı yükümlülüklere dayalı bir ittifak antlaşması imzalanması için müzakere sürecinin başlatılmasını önermiştir. Zira savaş hızla yaklaşırken Türkiye, İngiltere, Fransa ve SSCB ile dostluğunu geliştirmeyi hedeflemekteydi. Ankara, bu üç ülkenin Almanya ve İtalya’ya karşı birleşmelerinin kendi yararına olacağını değerlendirmekteydi.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi'nin darbeyi gerektiren suçlamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Askerin halk arasında itibarsızlaştırıldığı
Soru Açıklaması
1980 Askeri Darbesini gerekli kılanlar arasında askerin itibarsızlaştırıldığına yönelik bir suçlama yer almamıştır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin devletçilik politikasına itiraz eden ilk siyasetçilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Adnan Menderes
Soru Açıklaması
II. Dünya Savaşı’nın son bulması ile Türkiye’de o zamana kadar var olan siyasi ve ekonomik konjonktür farklılaşmaya başlamış ve bu yapılar arasında çatışma başlamıştır. Örneğin hükümet karşı koymalara aldırış etmeden “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”nu çıkarmıştır. Bu yasayla her ne kadar topraksız çiftçileri toprak sahibi yapmak ise de bu kanun büyük toprak sahiplerinin tepkisini çekmiştir. Bu toprak sahipleri arasında, Adnan Menderes de bulunuyordu. Onun dışında kalan siyasetçiler devletçi politikanın destekçileri arasında yer almıştır.
11.
Menderes Hükûmeti boğulmakta olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayınca üyesi bulundukları hangi teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan,
Soru Açıklaması
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan
12.
Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalar Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 24 Temmuz 1963
Soru Açıklaması
Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalar Kanunu 24 Temmuz 1963 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
13.

EOKA nedir?

Doğru Cevap: "A" Silahlı örgüt
Soru Açıklaması

1962’den itibaren Kıbrıs’taki durum gerginleşmeye başladı ve Rumlar Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını isteyen, silahlı EOKA örgütü vasıtasıyla Türklere yönelik şiddet eylemlerine ve katliamlara giriştiler.

14.

1939-45 arasında Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükümeti toplam kaç kişiyi silah altına almıştır?

Doğru Cevap: "A" 1000 000
Soru Açıklaması

Bu yıllar arasında Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükümeti bir milyon genci silah altına almıştır.

15.

Televizyn hangi yılda deneme yayınına naına başlamıştır?

Doğru Cevap: "B" 1968
Soru Açıklaması

Televizyon yazılı basından daha fazla kitleye ulaşmak ve etkilemek bakımından toplumu yönlendirme, dönüştürme vasıtaları arasında en önde yer almaktadır. 31 Ocak 1968’de deneme yayınma başlayan TRT Televizyonu, ya¬yma haftada 3 gün, üçer saat olarak başladı ve 1 yıl sonra haftada 4 güne çıktı. 1970’de İzmir Televizyonu, ardından 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti. 1973’de ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün cenaze töreni naklen yayınlandı. 20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan tüm Türkiye ve Avrupa TRT yayınlarıyla haberdar oldu. Eurovision Şarkı ve Beste Yarışması’na Türkiye, ilk kez 1975’de TRT’nin organizasyonuyla girdi. 1978’de ilk kez su altı kameraları kullanılarak “Derinlerdeki Geçmiş” adlı belgesel renkli film çekildi.

16.
Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Türk Kültür Derneği’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müspet ilim ışığında halkın maneviyatını yükseltmek
Soru Açıklaması
Sosyal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen Milli Birlik Komitesi adalet, dürüstlük ve demokrasi ilkelerini ayakta tutmak, hür düşünce ve müspet ilim ışığı altında halkın maneviyatını yükseltmek amacıyla partiler üstü bir kültürel örgüt olarak 17 Ağustos’ta Türk Kültür Derneği’ni kurmuştur. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin gerekçesini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Bu askeri bir eylemden daha çok hukuki ve siyasal bir tutumdur.
Soru Açıklaması
Türkiye’nin savaş dışı statüsü savaşın sonuna kadar sürmemiş, Yalta Konferansı’nda alınan kararlar uyarınca Türkiye 1945 Şubat’ında Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Bu askerî bir eylemden ziyade, Birleşmiş Milletler teşkilatına kurucu üye olabilmek için takınılmış hukuki ve siyasi bir tutumdan ibarettir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi Johnson Mektubu sonrasında Türkiye'nin izlediği siyasi tutum ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'nin SSCB ile yeniden yakınlaşma sürecine girmesi
Soru Açıklaması
Johnson Mektubu'ndan sonra dış politikanın yeniden kurgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, "çok yönlü dış politika" olarak adlandırılan çizgi yavaş yavaş benimsenmiştir. Türkiye kendi milli çıkarlarının Batı ve özellikle ABD ile örtüşmeyebileceğini görmüştür. Yöneticiler SSCB ile Doğu Bloku ile üçüncü dünya ülkelerine karşı blok politikası çerçevesinde izlenen dış politikanın Türkiye merkezli olarak yeniden kurulması gerekliliğini değerlendirmeye başlamıştır. Türkiye böylece SSCB başta olmak üzere bütün uzak durduğu ülkelerle ilişkilerini hızla geliştirme çabası içine girmiştir.
19.
Atatürk'ü Koruma Kanunu hangi parti iktidarında çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
Atatürk'ü Koruma Kanunu 25 Temmuz 1951'de, yani Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştır.
20.

Türkiye’de ilk koalisyon hükümeti (CHP-AP) hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 1961
Soru Açıklaması

Genel seçim sonuçları hiçbir partiye tek başına iktidar imkânı vermeyince ilk koalisyon hükûmeti CHP-AP tarafından 20 Kasım 1961’de kuruldu.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.