Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi Topraklandırma Kanunu tartışmalarında hükümeti ve hükümetin uygulamalarını eleştiren politikacılar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Recep Peker
Soru Açıklaması
Adnan Menderes, Emin Sazak, Cavit Oral, Fevzi Karaosmanoğlu
2.

1959 yılında yaptığı bir konuşmada hapis cezasına çarptırılan Millet Partisi genel başkanı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Osman Bölükbaşı
Soru Açıklaması

Millet Partisi Başkanı Osman Bölükbaşı yaptığı bir konuşma dolayısıyla hapis cezasına çarptırılmıştır.

3.
“Bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak safdillik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik..."Atatürk'ün bu düşünceleri ekseninde şekillenen Türk dış politikasının nasıl bir yol izlemiş olması beklenir.
Doğru Cevap: "E" Olası hallere karşı askeri hazırlık yapması
Soru Açıklaması
4.
Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olarak kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
Soru Açıklaması
Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olarak kurulan siyasi parti 17 Kasım 1924 tarihinde kurulan “Terakkiperver Cumhuriyet Partisi”dir.
5.
I. İşgalciler ve destekçilerinin savaş esnasında yaşattıkları olumsuzlukların izlerinin hatıralarda henüz taze olması II. Önceliğin ulus devlet kurma ideali çerçevesinde izlenen reformlara verilmiş olması III. Muhatap uluslar arasında yaşanan tedirgin edici gelişmeler, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun hemen ardından bir süre dış ilişkilerde takındığı hangi tavrı anlaşılır kılar?
Doğru Cevap: "A" Özellikle Batı dünyasıyla yakın ilişkiler kuramamış olmasını
Soru Açıklaması
Tüm bu amiller Türkiye Cumhuriyetinin bir müddet Avrupalı ülkeler ile yakın ilişkiler kurabileceği uygun bir zemin edinebilmesine mani olmuştur. Bu yüzden bu aralık Batılı ülkelerle yakın iş birlikleri söz konusu değildir.
6.
3 Mart 1983'te kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu'ndan sonra kurulan siyasi partilerden hangisi ülkede mevcut dört siyasi eğilimi birleştirdiği iddiasındadır?
Doğru Cevap: "D" Anavatan Partisi
Soru Açıklaması
Turgut Özal’ın liderliğinde kurulan Anavatan Partisi, ülkede mevcut dört siyasi eğilimi birleştirme iddiasındadır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1964 sonrası yeniden kurgulayarak 1978 yılından itibaren uygulamaya koyduğu ekonomiye dayalı dış politika anlayışının bir sonucudur?
Doğru Cevap: "C" 1980 İran-Irak savaşında, her iki ülkeye de büyük miktarlarda ihracat yapıldı.
Soru Açıklaması
1980’lerde Türkiye’nin ekonomi odaklı yeni dış politikasının en başarılı biçimde İran-Irak savaşı döneminde de uygulandığı görülmektedir. Türkiye bu savaşta tarafsız kalarak, her iki ülkeye de büyük miktarda ihracat yaparak ekonomisini düzeltme yolunda büyük avantaj sağlamıştır. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
8.
II. Dünya Savaşı döneminde 19 Ekim 1939’da imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması hangi ülkeler arsında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Türkiye – İngiltere – Fransa
Soru Açıklaması
Boğazların statüsü konusunda SSCB ile sorun yaşayan Türkiye, 19 Ekim 1939’da Ankara’da İngiltere ve Fransa ile Üçlü İttifak olarak bilinen Yardım Antlaşması’nı imzalamıştır. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
9.
Demokrat Parti döneminde iktisadi hedeflerin başında yer alan “tarıma öncelik verilmesi” ilkesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının başlıca nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" Elverişsiz hava koşulları
Soru Açıklaması
1954 yılından itibaren ortaya çıkan elverişsiz hava koşulları, tarımsal üretimin azalmasına ve ekonominin tarıma dayalı iç ve dış dengelerinin bozulmasına neden oldu. İhraç edilen tarım ürünleri ithal edilir duruma gelindi. Bunun sonucunda hükümet tarım yerine sanayiye öncelik vermek zorunda kaldı. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
10.

Varlık Vergisi kanunu hangi tarihte kabul edildi?

Doğru Cevap: "E" 12 Kasım 1942
Soru Açıklaması

Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na destek veren CHP Meclis Grubu 12 Kasım 1942’de Varlık Vergisi’ni kabul etti.

11.
Devletçilik modelinin ana öğesi ve hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme
Soru Açıklaması
Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme
12.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1983
Soru Açıklaması
1983’te Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurularak ba¤›ms›zl›k ilan edildiyse de bu devlet Türkiye d›fl›nda hiçbir ülke taraf›ndan tan›nmad›.
13.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İsmet İnönü
Soru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra İsmet İnönü, 11 Kasım 1938’de yapılan seçimlerde parti grubu ve millet meclisinin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildi.

14.
Nüfusun %75’i köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünlerinin oluşturmakta iken Türkiye’nin yurtdışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi NATO üyeliğinin Türkiye’ye askerî olarak etkilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’ye yaklaşık 350 milyon dolar tutarında ekonomik yardım sağlanması
Soru Açıklaması
NATO üyeliği Türkiye’yi askerî olarak da Batı Bloku’nun bir üyesi hâline getir- di. Bu süreçte Türk ordusu hızla Amerikan silahlar›yla donatildı, eğitimden savunma stratejisine kadar her alanda NATO standartları ve uygulamaları benimsendi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinde, NATO kararları ve ABD’yle yapılan ikili anlaşmalara dayalı biçimde, esas olarak Amerikalılarca kullanılan NATO üsleri ve tesisleri kuruldu. Binlerce Amerikan askerî ve sivil personeli ülkeye geldi. E sikkindaki 350 milyon dolarlık yardım bunların arasında yoktur.
16.
II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında İngiltere ve Fransa ile imzalanan Karşılıklı Yardım ve Almanya ile Saldırmazlık Antlaşmaları ile Sovyetler'le dostluk kurma çabaları Türkiye'nin bu aralık izlediği hangi politikaya işaret eder?
Doğru Cevap: "E" Savaş dışı kalma
Soru Açıklaması
Türkiye'nin bu aralık benimsediği politika ve nitekim bu yönde mensubu olduğu söz konusu anlaşma ve çabaların tümü savaş dışı kalmaya yönelikti.
17.
Tek parti dönemi CHP iktidarının son başbakanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Şemseddin Günaltay
Soru Açıklaması
Şemseddin Günaltay
18.
Aşığıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararları olarak da bilinen Olaganüstü İstikrar Tedbirleri'nin alınmasının nedenleri arasında yer almaz.
Doğru Cevap: "E" Faiz oranlarının azalması
Soru Açıklaması
5 Nisan Kararlarını'nın alınmasını zorunlu kılan şartlar arasında faiz oranlarının azalması değil, bilakis artması etkili olmuştur.
19.

Köy Enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 17 Mayıs 1940
Soru Açıklaması

Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 nolu yasa ile kurulmuştur. Bu nedenle doğru yanıt 17 Nisan 1940 dır.

20.
İçlerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikasti ve Menemen-Kubilay Olayı gibi vakaların bulunduğu siyasi inkılaplara karşı girişilen tepkilerin doğmasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri neden olarak gösterilebilir?I. Halifeliğin kaldırılması ve laikliğin kabulüII. Mandacılık istekleriIII. Diğer devletlerin baskı ve talepleriIV. Gerçekleştirilen inkılaplar
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.