Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 18
1.

Menderes Hükûmeti, hangi ülkelerle takas yoluyla ticarete girişmiştir?

Doğru Cevap: "D" Doğu Bloğu
Soru Açıklaması

Menderes Hükûmeti, bu kez Doğu Bloğu ülkeleriyle takas yoluyla ticarete girişmişti.

2.

“İrade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşla ve vatandaşlığın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkıyla ifasını (yerine getirilmesini) tanzim (düzenleme) yolunda kullanılması büyük esastır. Kanunlar önünde mutlak bir musavat (eşitlik) kabul eden ve hiçbir ferde , hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaata imtiyaz tanımayan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz” ifadesi, Atatürk’ün hangi ilkesini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Halkçılık
Soru Açıklaması

Atatürk’ün halkçılık anlayışı, tabiidir, orijinaldir, millîdir, halk için halkla beraberdir, ilmîdir, bütün millet fertlerini kucaklar, güne ve geleceğe karşı sorumludur ve hedefi demokrasidir.

3.
Gümrük Birliği Anlaşması hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1996
Soru Açıklaması
Türkiye’de 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle hem “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hem de “Gümrük Birliği Anlaşması” yürürlüğe girmiştir. Planın ilk uygulama yılının programını yani 1996 yılı programını Tansu Çiller’in başında bulunduğu koalisyon hükümeti hazırlayıp yürürlüğe koymuştur. Doğru yanıt E seçeneğinde verilmiştir.
4.
17 Aralık 1925’te Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık antlaşmasının imzalanması hangi olayın sonucunda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Locarno Antlaşması
Soru Açıklaması
1 Aralık 1925’te İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya’nın imzaladıkları Locarno Antlaşması’yla Almanya’nın Batılıların yanında yer alması ihtimali, 17 Aralık 1925’te Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık antlaşmasının imzalanması sonucunu vermiştir.
5.
Atatürk’ün Türk dilini sadeleştirme çabaları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
6.
1994 yılında Tansu Çiller Hükümeti tarafından uygulamaya konan ve tarihin en büyük ekonomik krizi diye adlandırılan istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 5 Nisan Kararları
Soru Açıklaması
Altıncı Plan Döneminin son yılı olan 1994 yılında iç ve dış piyasalarda ortaya çıkan büyük ekonomik krizin sonucu olarak, Başbakan Tansu Çiller “5 Nisan Kararları” diye adlandırılan Olağanüstü İstikrar Tedbirlerini açıklamıştır. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
7.

İkinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "E" 1968-1972
Soru Açıklaması

İkinci beş yıllık kalkınma planı 1968-1972 dönemini kapsar.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti içinde oluşan muhalif milletvekilleri tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Hürriyet Partisi
Soru Açıklaması
Yapılanları yargı ve bürokrasiyi hükûmet denetimine almak olarak niteleyen muhalefet acil bir güç birliği arayışına yönelirken Demokrat Parti içindeki muhalefeti de güçlendirmekteydi. Nitekim parti içi demokrasi ve basın politikaları konusundaki kaygılarını cumhurbaşkanı ile paylaşmaları da netice getirmeyince, parti içi muhalifler Hürriyet Partisini kurarak siyasete yeni bir çatı altında devam kararı almışlardır.
9.
1939 yılında, parti-devlet özdeşliğinden vazgeçilmesini ve hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de kontrol edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Müstakil Grubu
Soru Açıklaması
29 Mayıs 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongre’de 1936’da başlatılan “parti-devlet özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükûmet çalışmalarını kontrol etmek için “müstakil gurup” kurulması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile denenmiş olan demokratikleşme çabalarına dönüşün bir işareti olarak değerlendirilebilir.
10.

Kısa adı DPT olan planlama örgütüne yasa iki temel görev vermişti. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerdendir?

Doğru Cevap: "A" Hükûmete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak; ikincisiyse “Hükûmetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli planları hazırlamak”.
Soru Açıklaması

Kısa adı DPT olan planlama örgütüne yasa iki temel görev vermişti: bu görevler; Hükûmete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak; ikincisiyse “Hükûmetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli planları hazırlamak”.

11.

Hangi anlaşma ile Rus Çarı Osmanlı ülkesindeki Ortodoks tebaayı himaye etme hakkını elde etmiş, aynı şekilde Osmanlı Padişahının da Rusya Müslümanlarının halifesi olduğu belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Küçük Kaynarca anlaşması
Soru Açıklaması

1774 de imzalanan Küçükkaynarca anlaşması ile Osmanlı padişahının Rusya müslümanlarının halifesi olduğu belirtilmiştir.

12.

I. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra ekonomik buhranla karşılaşan ve geniş topraklar kaybederek Balkan ülkeleri içerisinde savaştan en zararlı çıkan devlet hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bulgaristan
Soru Açıklaması

I. Dünya Savaşı’ndan hemen sonar ekonomik buhranla karşılaşan ve geniş topraklar kaybederek Balkan ülkeleri içinde savaştan en zararlı çıkan devlet Bulgaristan’dı.

13.

Saffet Arıkan’ın bakanlığı sırasında, ve Atatürkün direktişeriyle açılan eğitmen kursları hangi yıl açılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1936
Soru Açıklaması

Saffet Arıkan’ın bakanlığı sırasındaki tespit ve önerileriyle Atatürk’ün direktişeriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları vasıtasıyla on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçi Cephe Hükümeti’ne destek veren partilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Cephe Hükümeti’ne destek vermemiştir.

15.

1990’lardan itibaren Türkiye’nin hem iç hem de dış politikasında çok merkezi ve belirleyici rol oynayan konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Terör
Soru Açıklaması

Terör konusu özellikle 1990’lardan itibaren Türkiye’nin hem iç siyasetinde hem de dış politikasında çok merkezi ve belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır. ABD ile ilişkilerden AB ile ilişkilere kadar her alanda bu sorunun yansımalarını bulmak mümkündür.

16.
II. Dünya Savaşı yıllarında ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak adına uygulamaya konulan yeniden yapılanma çalışmalarından hangileri toplumun büyük bir kesiminin tepkisine yol açmıştır?
Doğru Cevap: "A" Toprak Mahsulleri Vergisi ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Soru Açıklaması
Toprak Mahsulleri Vergisi ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu muhatap aldığı büyük toprak sahiplerinin ve ithalat-ihracat işiyle uğraşan büyük tüccar kesiminin tepkisine sebep olmuştur. Bu durumun savaş sonrası oluşan çok partili hayatı etkilediği bile görülmektedir. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
17.

Radyo ve televizyon yayınlarındaki devlet tekeli hangi tarihte kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 8 Temmuz 1993
Soru Açıklaması

8 Temmuz 1993 düzenlemesiyle radyo ve televizyon yayınında devlet tekeli kaldırılmıştır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti programında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Anayasa Mahkemesinin kurulması
Soru Açıklaması
Anayasa Mahkemesinin kurulması
19.
27 Mayıs 1960 Askeri darbesinden sonra, 9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen 1961 Anayasası aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz?
Doğru Cevap: "D" Milli Birlik Komitesi’nin oluşturulması
Soru Açıklaması
Milli Birlik Komitesi’nin oluşturulması
20.
Batıcılık ilkesine dayalı olarak oluşturulan ve Türk dış politikasında önemli bir yere sahip olan “Amerika İle iyi ilişkiler” politikasının 1964 yılında yeniden düşünülmesi ve kurgulanması gerekliliği hangi olayın ardından gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" ABD Başkanı’nın Türkiye’ye mektup göndermesi
Soru Açıklaması
Türk dış politikasında önemli bir yere sahip olan “Amerika İle iyi ilişkiler” politikasının 1964 yılında yeniden düşünülmesi ve kurgulanması gerekliliği, ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın, Başbakan İsmet İnönü’ye gönderdiği ve tarihe “Johnson Mektubu” adıyla geçen uyarı mektubundan sonra ortay çıkmıştır. Dolayısı ile doğru cevap E seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.