Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 19
1.
Kıbrıs Adası'nın 1950'lerde Türk kamuoyunda yer bulmasının başlıca sebebi nedir?
Doğru Cevap: "E" Kıbrıs nüfusunun önemli bir bölümünü Türklerin oluşturması
Soru Açıklaması
Lozan Antlaşması'yla Kıbrıs Adası üzerindeki bütün hükümranlıklarından vazgeçen Türkiye'nin gündemine Kıbrıs meselesinin girişi 1950'lerde olmuştur. Ada'yı kontrol eden İngiltere'ye karşı iki savaş arası dönemde başlayan ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen sömürgecilik karşıtı ve milliyetçi direniş, Kıbrıs'ı yavaş yavaş Türk kamuoyunun gündemine sokmuştur. Bunun temel sebebi Kıbrıs nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Türklerin varlığıdır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi (1923-1929) ekonomi politikalarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağlayacak kurum ve kuruluşların yasalarının (Atatürk İnkılaplarının) yürürlüğe koyulması
Soru Açıklaması
‘Ulusal ekonomiye geçiş dönemi’ diye nitelendirilen (1923-1930) dönemde Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, ‘Modern Türk Devleti Projesi’ne uygun olarak laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağlayacak kurum ve kuruluşların yasalarını (Atatürk İnkılapları) yürürlüğe koydular. B, C, D ve E şıkları, Devletçilik Dönemi(1930-1938)'inde gerçekleştirilen ekonomi politikalarıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının 1945-1947 yılları arasında zorlu bir süreç izlediği devlettir?
Doğru Cevap: "A" SSCB
Soru Açıklaması
SSCB’nin Boğazlar meselesi ile ilgili olarak ilk adımı savaş daha tam olarak bitmeden atması, Montrö’yü değiştirmekle ilgili kararlılığını göstermektedir. Öncelikle Mart 1945’te Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’i çağırarak, 1925 yılında imzalanan 20 yıl süreli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması’nın uzatılmayacağını bildirdi. Sovyet Dışişleri Bakanı bunun sebebi olarak da savaş sırasında meydana gelen köklü değişiklikler olduğunu gösterdi. Türkiye’nin anlaşmanın yenilenmesi için ne gibi Sovyet talepleri olduğunu öğrenmek istemesi üzerine, bu kez Haziran 1945’te Sarper ve Molotov arasında ikinci bir görüşme yapıldı.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Birlik Komitesi’nin yönetimi ele aldıktan sonra yaptıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" NATO’ya üyelik başvurusunda bulunuldu
Soru Açıklaması
Ülkede vergi adaletini sağlamak, toprak reformunu desteklemek gibi temel politik tercihler ortaya konurken yeni anayasa oluşturma çabalarına da h›z verildi. MBK üyeleri, Meclisteki muhalefet partilerinin temsilcileri, barolar, basn organları, ticaret odaları, sendikalar, üniversitelerden gelen temsilcilerden oluşturulan Kurucu Meclis 6 Ocak’ta faaliyete geçerek ilk iş olarak 12 Ocak 1961’de siyasi parti faaliyetlerine izin verdi. NATO uyelik başvurusu ise 1950 li yıllarda yapılmıştır.
5.

Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmış bir belge olan Litvinov Protokolü’ne Türkiye hangi tarihte katılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Nisan 1929
Soru Açıklaması

Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmış bir belge olan Litvinov Protokolü’ne Nisan 1929 tarihinde Türkiye de katılmıştır.

6.
II. Dünya Savaşı ertesinde Türkiye’nin Batı Bloku içindeki konumunu belirleme açısından ABD tarafından atılan ilk önemli adım nedir?
Doğru Cevap: "B" Truman Doktrini'nin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
Türkiye, 1947’den sonra bir tarafta ABD, diğer tarafta SSCB liderliğinde oluşan ideolojik küresel bloklaşmada Batı ülkeleriyle birlikte ABD’nin yanında yer aldı. Türkiye’nin Batı Bloku içindeki yeni konumu açısından en önemli adımlardan ilki 1947’de ABD Başkanı Harry Truman tarafından ilan edilen Truman Doktrini’nin kabulüdür. Soğuk Savaş’ın başlangıcı olarak nitelenen Truman Doktrini, Türkiye ve Yunanistan’a “uluslararası komünizme” karşı askeri yardım öngörmekteydi.
7.

Varlık Vergisinin yürürlükten kaldırıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 15 Mart 1944
Soru Açıklaması

11 Kasım 1942’de çıkarılan yasa 15 Mart 1944’te yürürlükten kaldırılmıştır.

8.

İkinci Dünya Savaşının ilk iki yılında işlerlik kazanan Saldırmazlık Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Almanya-SSCB
Soru Açıklaması

23 Ağustos 1939’da Almanya ve SSCB arasında bir Saldırmazlık Paktı imzalanmış, fakat iki sene sonra Almanya’nın SSCB’ye saldırmasıyla bu anlaşma ortadan kalkmıştır.

9.
Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında 1939’da imzalanan Karşılıklı Yardım (Üçlü İttifak) Antlaşması dikkate alındığında Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki statüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Savaş dışı bir müttefik devlettir
Soru Açıklaması
Savaş dışı bir müttefik devlettir
10.
Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanlığı'na kim seçilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından İsmet İnönü, 11 Kasım 1938’de yapılan seçimlerde parti grubu ve millet meclisinin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanı olmuştur.
11.
I. Bilimsel çalışmalar yer alır. II. Üniversitelerin çalışmaları yer alır. III. Bilgi kaynağı merkezidir. IV. İnternet ortamındadır. Yukarıda sözü edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ulakbim
Soru Açıklaması
Ulakbim, Tübitak’a bağlı olan bir teknoloji birimidir. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) olarak adlandırılmaktadır ve bu ağ üzerinde uluslararası bilgi kaynaklarına ulaşılmaktadır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti döneminde izlenen iktisadi politikanın uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Liberalleşmenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi
Soru Açıklaması
Liberalleşmenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi
13.
27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
Kurmay Albay Alpaslan Türkeşin 27 Mayıs sabahı radyodan okuduğu bildiri ile “Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştı”. On yıllık dönemde yapılan üç ayrı seçimde çoğunluğu elde ederek hükûmetler kuran Demokrat Partinin bu başarısının getirdiği kendine aşırı güven ve muhalefeti yok sayma anlayışı siyaseti ve toplumu adım adım toplumsal kamplaşmaya doğru götürmüştür. Bunun sonucunda ordu yönetime el koymuş ve oluşturulan Milli Birlik Komitesi’nin başına Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel getirilmiştir.
14.
Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarihinde hükûmeti uyararak Laiklik karşıtı eylemlerin engellenmesi, eğitimde 8 yıllık kesintisiz sisteme geçilmesi gibi isteklerde bulunduğu koalisyon hükûmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Refah Partisi -Doğru Yol Partisi Koalisyonu
Soru Açıklaması
Refah Partisi, Doğru Yol Partisi Koalisyonunda Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı sırasında basına yansıtılan uç dinî söylemler üzerine Milli Güvenlik Kurulu 28 şubat 1997’de hükûmeti uyardı. Laiklik karşıtı eylemlerin engellenmesi, eğitimde 8 yıllık kesintisiz sisteme geçilmesi gibi istekler hükûmet tarafından da kabul edildi.
15.
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'nin mevcut durumundan memnun olmaması ve yeni arayışlar içinde olması
Soru Açıklaması
Türkiye’nin Mustafa Kemal önderliğinde yürüttüğü çok taraflı dış politika, Misak-ı Millî konusunda Lozan’da tam anlamıyla tatmin olmasa da savaş sonrası dünya düzeninde hoşnut ülkeler arasında, yani statükocu devletler safında yer alıyordu. Türkiye yine aynı dönemde sorunlarını karşılıklı görüşmeler ve uluslararası mutabakatla gerçekleştirme yolunu seçiyordu. İki savaş arası dünyada Milletler Cemiyeti ilkelerinin ihlal edildiği bir ortamda, Türkiye’nin barışçı tavrı Batılı ülkelerin, özellikle de İngiltere’nin takdirini kazanıyordu. Ayrıca Türkiye, 1928 tarihli Briand-Kellogg Misakını imzalamış ve silahsızlanma konferansına da katılmıştı. Türkiye’nin cemiyete girişi, anılan bu gelişmeler sonrasında, İspanya temsilcisinin girişimi ve Yunan temsilcinin desteği üzerine, üyelerin çoğunluğunun 6 Temmuz 1932’de Genel Kurula sunduğu önergenin oy birliğiyle kabulüyle gerçekleşmiştir. Süreç, 18 Temmuz 1932 yılında Genel Kurulun oy birliğiyle aldığı kararla tamamlanmıştır. Dış politikasını Milletler Cemiyeti’ne üye olmadığı süreçte bile Cemiyetin ilkeleri doğrultusunda belirleyen ve uygulayan Türkiye, üye olduğunda da Cemiyet misakına sadık kalmış ve Cemiyetin kararlarını özenle uygulamaya çalışmıştır. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Türkiye'nin mevcut durumundan memnundur ve yeni arayışlar içinde değildir.
16.
Türkiye’de ilk sinema salonu hangi ilimizde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" İstanbul
Soru Açıklaması
17.

1960 darbesinden sonra Türkiye’de on yıllık dönemde yapılan üç ayrı seçimde çoğunluğu elde ederek hükümetler kuran hangi partidir?

Doğru Cevap: "B" Demokrat Parti
Soru Açıklaması

1960 darbesinden sonra Türkiye’de on yıllık dönemde yapılan üç ayrı seçimde çoğunluğu elde ederek hükümetler kuran Demokrat Parti’dir.

18.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 12 Temmuz 1932
Soru Açıklaması
19.

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya’ya satmaya devam ettiği maden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Krom
Soru Açıklaması

Türkiye’nin savaş esnasında Almanya’ya krom madeni satmaya devam etmesi ve bazı Alman savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine izin vermesi, müttefiklerinin zaman zaman tepkisini çekmiştir.

20.
Türkiye, II. Dünya savaşı sırasında, Almanya ve Japonya’ya hangi konferansta alınan karar uyarınca savaş ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalta Konferansı
Soru Açıklaması
Türkiye’nin savafl d›fl› statüsü savafl›n sonuna kadar sürmemiş, Yalta Konferans›’nda al›nan kararlar uyar›nca Türkiye 1945 fiubat’›nda Almanya ve Japonya’ya savafl ilan etmifltir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.