Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1960 İhtilalinin temelini oluşturan olaylar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tahkikat Komisyonu’nun kapatılması
Soru Açıklaması
Hükümet 18 Nisan 1960 tarihinde muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurduğu Tahkikat Komisyonunu, ortaya çıkan gerginliği hafifletmek ve gelen tepkileri azaltmak adına kapatma kararı almıştır. Diğer seçeneklerde yer alan bilgiler doğrudan ihtilalin sebebi olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.
2.

Türkiye’nin 1945-1947 döneminde Batı yönündeki açık tercihi çerçevesinde ve SSCB’den duyduğu kaygıların da büyük etkisiyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" ABD ve İngiltere
Soru Açıklaması

Türkiye 1945-1947 döneminde Batı yönündeki açık tercihi çerçevesinde ve SSCB’den duyduğu kaygıların da büyük etkisiyle ABD ve İngiltere’yle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı.

3.
Adalet Partisi döneminde yaşanan öğrenci olaylarının şiddet uygulama noktasına gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gençler arasında ki “öbür gruptan olma” inancı
Soru Açıklaması
Zonguldak’ta ki maden işçilerinin grevini savunan işçi sendikaları gençlik örgütlerinin desteğini almaya başladı. Öğrenciler arasında sağ-sol tartışmaları yaşanmaya başladı. Öğrenciler “ülkücü”, “devrimci” veya “akıncı” gibi gruplara ayrıldı. Gruplar kendi gruplarına katılmayı kabul etmeyenlerin “öbür grup üyesi olduğu inancı” ile şiddet uygulamaya başladılar. Dolayısı ile doğru cevap E seçeneğidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1960 darbesinden hemen sonra Türkiye’de ilk kez kurulan ve bir partinin devamı niteliğinde olmayan ve bir siyasi oluşumdur?
Doğru Cevap: "C" Türkiye İşçi Partisi
Soru Açıklaması
Türkiye İşçi Partisi 1960 darbesinden hemen sonra kurulmuştur. Bir partinin devamı niteliğinde olmayan ve Türkiye’de ilk kez kurulan siyasi bir oluşumdur.
5.
I. Türkiye’nin gayrisafi millî hâsılaya oranı uluslararası sıralamada çok düşüktür. II. Daha çok kamu kuruluşları tarafından yapılmaktadır. III. Özel sektörler daha çok dışarıdan alınan ürünlerin temsilciliğini yapmaktadır. Yukarıda sözü edilen özellikler aşağıda verilen alanlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Ar-Ge
Soru Açıklaması
Ar-Ge çalışmaları Türkiye’nin gayrisafi millî hâsılaya oranı uluslararası sıralamada çok düşüktür ve alt sınırlardadır. Dünyada %70 özel sektörün etkin olduğu Ar-Ge çalışmalarında Türkiye’de tam tersi bir durum yaşanmaktadır. Daha çok kamu kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Özel sektörler daha çok dışarıdan alınan ürünlerin temsilciliğini yapmaktadır.
6.
T.C. Merkez Bankasının enflasyonu düşürmeye yönelik hazırladığı programın dayandığı temel unsurlar nelerdir?
Doğru Cevap: "B" Özelleştirme politikası
Soru Açıklaması
T.C. Merkez Bankası Başkanı programın dört temel unsurunu şöyle açıklamıştır. - Sıkı maliye politikası - Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası - Kur ve para politikası - Siyasi iradenin desteği
7.
1973'te vefat ettiği zaman cenaze töreni TRT'den naklen yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı kimdir?
Doğru Cevap: "D" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
1973’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün cenaze töreni TRT'de naklen yayınlandı.
8.
Beş yıllık kalkınma planlarının uygulanmasında aşağıdaki etmenlerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Siyasi istikrar
Soru Açıklaması
Beş yıllık kalkınma planlarının uygulanmasında birçok etken rol oynamıştır. Ancak bu programlar istikrarlı hükümet dönemlerinde daha iyi uygulanabilmiştir.
9.
Aşağıdaki hangi yılda Türkiye’de ciddi bir ekonomik veya mali kriz yaşanmadığı iddia edilebilir?
Doğru Cevap: "A" 1990
Soru Açıklaması
1990
10.
Atatürk, Adana'da gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır: Yalnız şunu bir hakikat olarak biliniz ki şeref hiçbir vakit bir adamın değil, bütün milletindir. Eğer yapılan işler mühimse, gösterilen başarılar inkâr edilemeyecek kadar büyükse, değişim dikkate değerse, her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük şeyleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir. Atatürk'ün bu konuşması onun hangi özelliğinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Mütevazilik
Soru Açıklaması
Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu bu konuşmada tüm başarıya millete addetmesi onun mütevazi kişiliğinin bir göstergesidir.
11.
Kıbrıs Sorunu ortaya çıkınca Türkiye'nin başlangıçta savunduğu tez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıbrıs İngiltere'nin kontrolünde olmalıdır.
Soru Açıklaması
Kıbrıs İngiltere'nin kontrolünde olmalıdır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi tek parti döneminde halkçılık ilkesi uygulanırken "halka rağmen halk için" politikası uygulanmasında temel etken olmuştur?
Doğru Cevap: "D" İnkılapların uygulanması
Soru Açıklaması
Tek parti döneminin temel kaygısı Cumhuriyet ilkelerinin uygulanması olmuştur. Bu konuda taviz vermek istemeyen iktidar halkçılık ilkesini uygularken halk için halka rağmen politikası izleyerek zorlayıcı bir tutum izlemiştir.
13.
Şeyh Sait İsyanı kaç yılında çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1925
Soru Açıklaması
Şeyh Sait İsyanı 1925 yılında çıkmıştır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluş tarihidir?

Doğru Cevap: "E" 1932
Soru Açıklaması

Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına (kültürüne), toplumuna mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. İşte bu düşünceler Atatürk’ü 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı altında bir kurum oluşturmaya götürmüştür.

15.
Türk siyasi tarihine çok partili hayatın başlangıcı olarak kaydedilen "dörtlü takrir" hangi amaçla verilmiş veya verilirken ne yapılması istenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Anayasa'nın milli egemenlik ilkesine işlerlik kazandırılması ve parti hayatının demokrasiye uygun olarak düzenlenmesi
Soru Açıklaması
Demokrat Parti'nin kurulması ve siyasi hayatın çok partili sisteme kavuşmasıyla sonuçlanan dörtlü takrir, anayasanın milli egemenlik ilkesi ve parti içi demokrasinin işler hale gelmesi isteğiyle verilmiştir.
16.
17 Ağustos depreminin ardından ülkede yaşanan ekonomik kriz ortamını yumuşatan ve mali piyasalara moral veren ve “Türkiye diğer aday ülkelerle eşit koşullarda Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edildi” şeklinde ilan edilen karar hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 10 Aralık 1999
Soru Açıklaması
17 Ağustos depreminin ardından yaşanan ekonomik krizden kurtulabilmek için, Merkez Bankası 10 Aralık günü ‘Enflasyonu Düşürme Programı’nı açıkladı. Aynı gün Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi’nden “Türkiye diğer aday ülkelerle eşit koşullarda Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edildi” haberi geldi. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
17.

Menderes Hükümeti zor durumda olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayınca üyesi bulundukları hangi teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?

Doğru Cevap: "E" Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan
Soru Açıklaması

Menderes Hükûmeti, OEEC (Organization for European Economic Cooperation) ve ABD’nin ekonomik ve teknik yardımları olmadan ülkenin kalkınamayacağı görüşündeydi. Bu nedenle ve Batılı devletlerin telkinlerine uyarak dış ekonomik ilişkilerde liberalleşme süreci başlatılmıştı.

18.

Aşağıdakilerden koalisyon ve hükümetlerden hangisi 18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" DSP-ANAP-MHP
Soru Açıklaması

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP birinci parti oldu. Cumhuriyet döneminin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin ilk defa Meclis dışında kaldığı bu dönemde Ecevit’in başbakanlığında ANAP ve MHP ile koalisyon kuruldu.

19.
İtilaf Devletlerinin Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükûmetinin de katılmasını istemesi üzerine TBMM aşağıdaki tedbirlerden hangisini almıştır?
Doğru Cevap: "D" Saltanat kaldırılmıştır
Soru Açıklaması
Saltanat kaldırılmıştır
20.
Aşağıdakilerden hangisi Ecevit hükümetinin Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan yardım ve yatırım paketinin amaçladığı hedeflerden biri değildir.
Doğru Cevap: "D" PKK terör örgütünün kontrol altına alınması
Soru Açıklaması
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından hükümetin söz konusu bölgelere yönelik çıkardığı yardım ve yatırım paketinin tedbirleri arasında terör örgütünün kontrolüne ilişkin bir madde yoktur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.