Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 3
1.
Devlet memurlarının siyaset yapmasını önlemeye yönelik düzenlemeler yapan Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halka Partisi arasındaki siyasi çekişmede gelinen noktanın en açık göstergesi nedir?
Doğru Cevap: "D" Devlet memurlarının da üye olabileceği "vatan cephesi"nin kurulması çağrısı
Soru Açıklaması
Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki siyasi çekişme öyle bir noktaya gelmiştir ki normalde memurların siyaset yapmalarına imkan bırakmayan düzenlemeler yapan iktidar partisi, onların da katılabileceği muhalefet karşıtı bir "vatan cephesi"nin kurulması çağrısı yapar olmuştur.
2.

Üçüncü beş yıllık plan döneminde GSMH nin ortalama yıllık büyüme hızı ne olmuştur?

Doğru Cevap: "C" %6,5
Soru Açıklaması

Üçüncü beş yıllık plan döneminde GSMH’nin ortalama yıllık büyüme hızı; %6,5 olmuştur, ancak hedeflenen gsmh %7,9 idi.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, 1958 yılında alınan istikrar karalarından değildir?

Doğru Cevap: "C" DPT’nin görevleri kısıtlanacaktır.
Soru Açıklaması

1958 yılında alınan istikrar karalarından bazıları şöyledir; Para arzı sıkı kontrol altına alınacak. Kamu iktisadi kuruluşlarının ürünlerinin fiyatları yükseltilecek ve açıkları kapatılacak. DPT’nin görevleri kısıtlanacaktır. İthalat rejimi yeniden düzenlenecek, ihtiyaçlar için üç aylık kotalarla ve bir program içinde yürütülecek. Bütçe denkliği için gelir artırılırken harcamalar kısılacak gibi faaliyetlerin yapılması düşünülmektedir. DPT’nin görevinin kısıtlanması gibi bir durum söz konusu değildir.

4.
1939'da İtalya'nın Arnavutluğu işgal etmesi üzerine Türkiye'nin ilişkileri aşağıda devletlerden hangileriyle ivme kazanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fransa-İngiltere
Soru Açıklaması
Fransa-İngiltere
5.
Türkiye’de ABD’ye askeri bağımlılığın başlangıcını oluşturan Amerikan doktrini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
Türkiye’de ABD’ye askeri bağımlılığın başlangıcını oluşturan Amerikan doktrini Truman Doktrinidir
6.

Aşağıdaki II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler ile gerçekleştikleri tarih eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" 1952 – Kore’ye asker gönderilmesi
Soru Açıklaması

Kore’ye asker 1950 tarihinde gönderilmiştir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın başlangıcı sayılan olaydır?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
Türkiye’nin Batı Bloku içindeki yeni konumu açısından en önemli adımlardan ilki, 1947 yılında ABD Başkanı Harry Truman tarafından ilan edilen Truman Doktrini’nin kabulüdür. Soğuk Savaş’ın başlangıcı olarak nitelenen Truman Doktrini, Türkiye ve Yunanistan’a “uluslararası komünizme” (dolayısıyla SSCB’ye) karşı askerî yardım verilmesini öngörmekteydi.
8.
Beşinci Plan dönemini diğer dönemlerden ayıran en önemli özellik hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlk kez bir siyasi iktidar hazırladığı planı beş yıl kesintisiz uygulamıştır.
Soru Açıklaması
Tüm şıklar Beşinci Plan döneminde uygulanmış olmakla birlikte, planın ilk kez bu dönemde kesintisiz ve arızasız olarak uygulanması, diğer plan dönemlerinden ayrılmasını sağlayan en önemli özelliktir.
9.
Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasını istediği Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır?
Doğru Cevap: "D" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit sağ-sol çatışmalarını neye dayandırmaktaydı?
Doğru Cevap: "A" Ekonomiye dayandırmaktaydı
Soru Açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit sağ-sol çatışmalarında kullanılan din motifine farklı yaklaşarak çatışmaların dinle değil ekonomik çıkarlarla ilgili olduğunu iddia etmekteydi. Gericileri destekleyenlerin gerçekten yerli ve yabancı çevrelerce sürdürülen kâr mücadelesine katıldıklarını iddia eden Ecevit, yabancı sömürgecilerin kendi ekonomik üstünlüklerini sürdürmek için yaptıkları savaşa yüce bir anlam katmak, kutsal bir görünüş vererek halkı da katmak için dini kullandıklarını savunuyordu.
11.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması hangi yıl olmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1936
Soru Açıklaması

1936’da Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni Türkiye’nin lehine değiştiren Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır.

12.

Demokrat Parti döneminde hükümeti Adnan Menderes kurarken TBMM başkanlığına kim seçildi?

Doğru Cevap: "B" Refik Koraltan
Soru Açıklaması

22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçilen Celal Bayar’ın parti başkanlığını bırakması ile cumhurbaşkanının partisiz olması şeklen de olsa sağlanmış oldu. Hükümeti Adnan Menderes kurarken Refik Koraltan, TBMM başkanlığına seçildi.

13.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin ekonomik gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak için ekonomi sahasında attığı adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yabancı Demiryolları Şirketlerini Ülkeye çekmek
Soru Açıklaması
14.
1964 yılında gönderdiği mektupla Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale ihtimalini ortada kaldıran dönemin ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lyndon Johnson
Soru Açıklaması
Johnson göndermiştir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hükûmetin 2000 yılında yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli “İstikrar programı” vazgeçilemez sosyo-ekonomik hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak
Soru Açıklaması
Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak
16.

Ordunun idareye el koyduktan sonra oluşturulan Milli Birlik komitesinin başında kim vardır?

Doğru Cevap: "E" Cemal Gürsel
Soru Açıklaması

Milli Birlik Komitesi’nin başına getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel’dir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı kapsamında yapılacak bir değerlendirme kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Marshall yardımıyla demiryollarını geliştirmiştir.
Soru Açıklaması
1947 Haziran’ında ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından ilan edilen Marshall Planı çerçevesinde ABD’den ekonomik yardım alınmıştır. Plan, ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardım yapmasını öngörmekteydi. Türkiye de -fiilen savaşa girmemiş olmasına rağmen- bu yardımdan yararlanmıştır. Böylece Türkiye 1948-1952 döneminde yaklaşık 350 milyon dolar tutarında ekonomik yardım alarak özellikle tarımda makineleşme, karayolları yapımı, maden işletmelerinin modernleştirilmesi alanlarında ilerleme kaydetti. Marshall yardımları bir yan- dan Türkiye’nin kalkınmasına katı yaparken diğer yandan da ABD’ye ekonomik bağımlılığı artırdı. Türkiye’nin ekonomi politikalarının, Washington’dan gelen telkinlerle şekillendirilmesi alışkanlığının başlangıç noktasını oluşturdu
18.
İmam ve Hatip yetiştirmek amacıyla ilk defa kursların açılması, hangi parti hükümetinin icraatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması
İmam ve Hatip yetiştirmek amacıyla ilk kurslar 1948 yılında, yani Cumhuriyet Halk Partisi döneminde açılmıştır.
19.
Aşağıdakilerden hangi olay ile Türkiye’nin II. Dünya Savaşından sonra Batı’dan dışlanmış durumu tarihte olmadığı kadar olumlu gelişme göstermiştir?
Doğru Cevap: "C" ABD ile SSCB arasında “Soğuk Savaş”ın başlaması
Soru Açıklaması
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık iki yıl boyunca ciddi olarak hissettiği Batı’dan dışlanmışlık durumu, ABD ve SSCB’nin birbirlerine karşı uzun yıllar devam edecek bir ideolojik çekişme içine girmesiyle ortadan kalktı. “Soğuk Savaş”ın başlaması, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin yeniden ve bu kez tarihte hiç olmadığı kadar gelişmesine imkân sağladı.
20.

1969 yılında sosyal yapıdaki huzursuzlukların ilk işareti hangi ilçede olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Çorlu
Soru Açıklaması

1969 Seçimlerinden sonra sosyal yapıdaki huzursuzlukların ilk işaretini Çorlu’da köylülerin işgal ettikleri bir çiftlikten askerî birliklerin yardımıyla çıkarılması veriyordu. Türkiye’de toplam nüfusun %1’i çalışan nüfusun ise %2 si 1961-1969 yılları arasında yurt dışına gitmişti. Gittikleri yerde uyum problemleri dolayısıyla çok sıkıntı çeken bu insanların gönderdikleri döviz miktarı Türkiye’nin 1969 ithalatının %70’ini karşılamaktaydı. İçerde ise köyden kente göç bütün hızıyla sürüyordu. Bu işsizliğin daha da artacağının işaretiydi. Zira yeni iş sahaları açılmadığı gibi mevcutların daha verimli çalıştığını gösteren bir bilgi de yoktu. Büyük şehirlerdeki fabrikalarda da işçiler ücret ve sosyal imkânların iyileştirilmesi için grev yaparken artık polisle hatta askerle karşı karşıya kalıyorlardı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.