Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 5
1.
Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 5 Şubat 1937
Soru Açıklaması
5 Şubat 1937’de Anayasa’nın 1. maddesine “Türk Devletinin laik olduğu” yolunda bir cümle eklenmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır.
2.
Planlı kalkınmanın temel özellikleri nelerdir?
Doğru Cevap: "E" Yalnızca kamu sektöründe uygulanması
Soru Açıklaması
Kalkınma planının tüm sektörleri kapsayacak nitelikte hazırlanması öngörülmüştür. bu nedenle E şıkkı yanlıştır.
3.
Türkiye’de inşaat sektörü belli bir gelişme ivmesi kazanmış ve hem ulusal hem de uluslararası alanda yaygınlık kazanmıştır. Bu doğrultuda İstanbul’da açılan ikinci boğaz köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Türk inşaat sektörünün önemli bir simgesidir. Edirne ve Ankara arasında inşa edilen TEM otoyolunun bir parçası olan bu önemli köprü kaç yılında inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1988
Soru Açıklaması
1988
4.
Soğuk savaşı veTürkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerine bağımlılığını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktirinin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
Truman Doktirinin kabul edilmesi
5.
Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’yla ittifakını Sovyet dostluğuyla pekiştirme politikası istenmeyen biçimde sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Almanya’nın Polonya’ya saldırması (1939).
Soru Açıklaması
23 Ağustos 1939’da Almanya ve SSCB arasında bir Saldırmazlık Paktı imzalanmış, ardından Almanya’nın 1 Eylül’de Polonya’ya saldırmasıyla II. Dünya Savaşı başlamıştı. Böylece Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’yla ittifakını Sovyet dostluğuyla pekiştirme ve bağdaştırma politikası istenmeyen biçimde sonuçlanmıştı.
6.

Adnan Menderesin “Camilerin tamiri için para harcayınca muhalefet din sömürüsü diyorlar, yapmayınca camileri ihmal etmekle suçluyorlar...” sözleri hangi sorunu yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Dinin Siyasete Alet Edilmesi
Soru Açıklaması

Adnan Menderesin “Camilerin tamiri için para harcayınca muhalefet din sömürüsü diyorlar, yapmayınca camileri ihmal etmekle suçluyorlar...” ifadeleri dinin siyasete alet edilerek istismar edilmesini anlatan ifadelerdir.

7.
1948 yılında yayın hayatına başlayan radyo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İzmir Radyosu
Soru Açıklaması
Radyo: Türkiye’nin sosyal ve kültürel yaşamını etkileyen gelişmeler içerisinde en etkili olanı şüphesiz 1990’lı yıllarda hızla gelişen radyo ve televizyon olayıdır. İstanbul Radyosu 1927’de İstanbul Sirkeci’deki Büyük Postane’nin bodrum katında yayına başlarken, Ankara Radyosu da aynı yıl Ankara’da da Ulus’ta kurulan bir stüdyoda hizmet girmişti. Ankara Radyosu 29 Ekim 1938’de verici ve stüdyo imkânları ile İstanbul Radyosunu ikinci plana itmişti. İzmir’de Belediyenin kurduğu İzmir Radyosu da 1948’de yayın hayatına başlamıştır.
8.

Ecevit hükümeti siyasal iktidarı aşağıdaki tarihlerden hangisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin kurduğu Abdullah Gül hükümetine devretmiştir?

Doğru Cevap: "B" 3 Kasım 2002
Soru Açıklaması

Ecevit Hükümeti siyasal iktidarı 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimler sonrasında AKP’nin kurduğu Abdullah Gül hükümetine devretti.

9.
Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları vasıtasıyla on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır. Bu süreçte bakanlık koltuğunda kim oturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Saffet Arıkan
Soru Açıklaması
Saffet Arıkan’ın bakanlığı sırasındaki tespit ve önerileriyle ve Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları vasıtasıyla on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır.
10.
Kıbrıs meselesini çözmek üzere, ABD’nin girişimleri ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan ve Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın temel hukuki dayanağı olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Garanti Antlaşması
Soru Açıklaması
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan ve Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın temel hukuki dayanağı olan antlaşma Garanti Antlaşması’dır. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
11.

San Remo Konferansı’nda Fransa ile İngiltere arasında yapılan görüşmelere bağlı olarak, İngiltere’nin Fransa’ya Avrupa ve Orta Doğu’da vereceği desteğe karşılık kontrolüne almak istediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Musul
Soru Açıklaması

San Remo Konferansı’nda, Fransa ile İngiltere arasında yapılan görüşmelere bağlı olarak, İngiltere’nin Fransa’ya Avrupa ve Orta Doğu’da vereceği desteğe karşılık Musul’u kendi kontrolüne aldığını görüyoruz.

12.
Kıbrıs'ın Türkiye tarafından bir sorun olarak gündeme alınmasının temel nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" Ada nüfusunun önemli bir bölümünün Türklerden oluşması
Soru Açıklaması
Kıbrıs'ın bir sorun olarak gündeme alınmasının temel nedeni Türk nüfusu barındırıyor olmasıydı, zira bu, buraya karşı yürütülen İngiliz ya da Yunan politikalarının bir anlamda muhatabı olmak demekti.
13.

“Varlık Vergisi” hangi yıl kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 12 kasım 1942
Soru Açıklaması

Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na destekveren CHP Meclis Grubu 12 Kasım 1942’de “Varlık Vergisi”ni kabul etti. Olağanüstü Ekonomik ve mali koşullar çerçevesinde “bir defaya mahsus” olarak yapılan düzenlemeyle; piyasadan para çekerek enflasyonla mücadele etmek, savaş yıllarının şartlarından yararlanarak ‘çok para kazanmış ancak bu kazancın vergisini vermemiş olanlardan’ vergi almak ve devlet gelirlerini artırmak amaçlanmıştı.

14.
Aşağıdakilerden hangisi savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını ve tarım ürünlerinden vergi alınmasını amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Toprak mahsulleri vergisi
Soru Açıklaması
Büyük miktardaki savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan ve maliyetinin birkaç katı artan tarım ürünlerinden vergi alınmasını sağlayan vergi toprak mahsulleri vergisidir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası dönemde yaşanan politik cepheleşmenin unsurlarından biri olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ezanın yeniden Arapça okutulması
Soru Açıklaması
Hükûmetin muhalefeti ve destek olan kaynakları engellemeye yönelik tedbirleri arttırdığı bu dönemde basın ve muhalefet kadar onlara destek olan diğer kesimlere karşı tavır alındı. Meclis çalışmalarını tamamen hükûmetin kontrolü altına verecek düzenlemeler kabul edildi. Anayasa hukukçularının hükûmetin düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla bu tartışmalara katılması üniversiteyi de sürecin bir parçası haline getirdi. Hükûmet, muhalefetin faaliyetlerini bir düşmanlık gösterisi olarak niteleyecek ve devlet memurlarının da üye olabileceği “vatan cephesi” kurulmas› çağrısı yapacaktır. Devlet memurlarının siyaset yapmasını engellemek için düzenlemeler yapan hükûmetin bu hamlesi siyasi çekişmenin geldiği noktayı göstermek bakımından anlamlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi başkanının illerdeki propaganda gezilerinde çeşitli şekillerde problemler yaşanmaya başlamıştır.
16.

Adalet Partisi Başkanlığı’na 1964 yılında hangi lider geçmiştir?

Doğru Cevap: "D" Süleyman Demirel
Soru Açıklaması

Kasım 1964 itibarıyla Adalet Partisi başkanlığına seçilen Süleyman Demirel, bütçe görüşmelerinde hükümetin istifasını sağlayarak hızlı başladığı siyasi kariyerinde bundan sonra belirleyici aktörlerden biri hâline gelecekti.

17.
İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir. 1946’da başlayan dönem ise iktidarın devam etmesi için birinci derecede dikkat edilmesi gereken göstergeyi halkın ilgi ve beğenisine çevirmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminde 1930 yılına kadar yapılanların halka istenildiği şekilde ulaşmadığını gören devlet, bundan sonra halka ulaşacak tek yolun kendi kontrolünde olmasını yeğlemişti. 1942’de gazetelerde dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alınmaya başlandı.Başlangıçta heyecan ile halka gidişi organize etmeye çalışan Halkevlerinin faaliyetleri zaman içinde gevşemiştir. Yukarıdaki paragrafa göre II.Dünya Savaşı Yıllarındaki sosyal ve kültürel gelişmeler neye göre şekillenmiştir?
Doğru Cevap: "C" İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir.
Soru Açıklaması
İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir. 1946’da başlayan dönem ise iktidarın devam etmesi için birinci derecede dikkat edilmesi gereken göstergeyi halkın ilgi ve beğenisine çevirmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminde 1930 yılına kadar yapılanların halka istenildiği şekilde ulaşmadığını gören devlet, bundan sonra halka ulaşacak tek yolun kendi kontrolünde olmasını yeğlemişti. 1942’de gazetelerde dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alınmaya başlandı.Başlangıçta heyecan ile halka gidişi organize etmeye çalışan Halkevlerinin faaliyetleri zaman içinde gevşemiştir. Doğru cevap C seçeneğidir.
18.
I. Savaş yıllarındaki küresel ekonomik dalgalanmalar II. Savaş döneminde fırsatçı kesimin sağladığı haksız kazançlar III. Savaş dönemi ekonomik şartlarının istismar edilmesi Yukarıda verilen önermeler aşağıdaki gelişmelerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Milli koruma kanunu
Soru Açıklaması
Savaş yıllarındaki küresel ekonomik dalgalanmalar, Savaş döneminde fırsatçı kesimin sağladığı haksız kazançlar, Savaş dönemi ekonomik şartlarının istismar edilmesini önlemek amacıyla milli koruma kanunu çıkarılmıştır.
19.

Köylerde eğitimin geliştirilmesi için 1936’da başlatılan proje aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Eğitmen kursları
Soru Açıklaması

1936’da başlatılan eğitmen kursları vasıtasıyla on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır. Köylerde eğitimin geliştirilmesi için başlatılan bu projenin başarısı üzerine köy öğretmen okulları açılmıştır.

20.

1957 erken genel seçimlerde Demokrat Parti toplam oyların yüzde kaçını almıştır?

Doğru Cevap: "B" 47,7
Soru Açıklaması

1957 erken genel seçimlerinde Demokrat Parti oyların %47.70’ini alarak 424 milletvekili çıkarmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.