Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 6
1.
Türkiye’nin 1974 sonrasında ABD’den uzaklaşarak Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ABD’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması
Soru Açıklaması
ABD’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması
2.

Dinin siyasete alet edilmesini önlemek amacı ile 23 Temmuz 1953 de çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Kanunu
Soru Açıklaması

Dinin siyasete alet edilmesini önlemek amacıyla 23 Temmuz 1953’te “Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Kanunu” çıkarılmıştır.

3.
1945 Potsdam Konferansında SSCB'nin Müttefiklerin gündemine soktuğuTürkiye'den toprak ve boğazlardan üs talebine aşağıdaki devletlerden hangisi karşı çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
İngiltere
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1960 ihtilali sonrası Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırlayıp sunduğu "Plan Hedefleri ve Stratejisi"nde yer alan hedeflerden biri değildir.
Doğru Cevap: "B" Hükümetler yalnız hazırlanan planlar doğrultusunda politikalar geliştirecek
Soru Açıklaması
İhtilal sonrası başlayan planlı kalkınma döneminin rotasını çizen "Plan Hedefleri ve Stratejisi", plan süreleri boyunca kurulacak hükümetlere bir tek plan dahilinde hareket etmeleri yönünde bir kısıtlama getirmemiştir.
5.

1939 yılında şuan Türkiye sınırları içerisinde bulunan hangi il Türkiye yönetimine geçmiştir?

Doğru Cevap: "E" Adana
Soru Açıklaması

1939 yılında Hatay, Türkiye yönetimine geçirilmiştir.

6.

Türkiye’nin ikili ilişkilerinde ekonomik meselelere çok daha fazla önem verilmesi gerektiği tezine dayanan ve yeni ihracata dayalı büyüme modelini benimsediği kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 24 Ocak 1980
Soru Açıklaması

Türkiye 24 Ocak 1980 kararlarıyla yeni ihracata dayalı büyüme modelini benimsedi. Türkiye ihracatını arttırabilmek için yeni pazarlar arayışındaydı. Pazar arayışları da ikili ilişkilerde ekonomik boyutun önemini artırmaktaydı.

7.
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılmasındaki başlıca sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Garanti Anlaşması koşullarına uyulmaması
Soru Açıklaması
Yunanistan'da 1967 yılında darbeyle iktidara gelen Albaylar Cuntası, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını hedeflemekteydi. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan tarafından desteklenen Nikos Sampson tarafından Ada'da bir askeri darbe yapıldı ve Makarios Kıbrıs'ı terk etmek zorunda kaldı. Türk hükümeti bu duruma sert tepki gösterdi. İngiltere ve Yunanistan'a anayasal düzenin değiştirildiği, bu nedenle Ada'ya ortaklaşa müdahale edilmesi teklif edildi. Görüşmelerden sonuç alınamayınca 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk safhası başlatıldı.
8.
12 Mart Muhtırasından sonra Demirel hükûmetinin istifası üzerine kurulan teknokratlar hükûmeti hangi siyasetçi tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Nihat Erim
Soru Açıklaması
AP, CHP, Güven Partisi ve parlamento dışından alınan destekle 27 Mart’ta Nihat Erim başkanlığında bir Teknokratlar Hükûmeti’ oluşturuldu.
9.
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sırasında izlediği politikanın kısa vadeli sonucu ne olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Yalnızlık ve Batı'dan dışlanmışlık
Soru Açıklaması
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin temel hedefleri, savaşa katılmamak ve topraklarının işgale uğramasını engellemek olmuştur. Savaşa girmesi karşılığında gerek Müttefik gerek Mihver devletlerinin yaptığı toprak kazanımı önerilerini ise reddetmiştir. Bunun neticesinde Türkiye savaşın bittiği dönemde, bir yalnızlık ve Batı’dan dışlanmışlık hissiyatı yaşamıştır. Müttefik devletler içinde Türkiye konusunda en sert düşüncelere sahip SSCB, savaş sonrasında sınır revizyonu ve Boğazlara ilişkin yeni düzenlemeler yapılması hususundaki görüşlerini ilke olarak ABD ve İngiltere’ye benimsetmeyi başarmıştır. Böylece savaşın bitmesinin hemen ardından Türk diplomasisi için zor yıllar başlamış oluyordu.
10.
Mal darlıklarını gidermek, enflasyonu aşağı çekmek, dış ticaret açığını küçültmek ve büyüme hızını yükseltmek gibi hedefleri kapsayan ve Dördüncü Plan Döneminde uygulanan istikrar programının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 24 Ocak Kararları
Soru Açıklaması
Dördüncü Plan Döneminde24 Ocak 1980 tarihinde Başbakan Süleyman Demirel ve müsteşarı Turgut Özal tarafından hazırlanıp uygulamaya konan istikrar programı “24 Ocak Kararları” diye anılmaktadır. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir.
11.
“Türkiye Devleti'nin hükumet şekli cumhuriyettir.” ifadesinin anayasaya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 29 Ekim 1923
Soru Açıklaması
29 Ekim 1923'te “Türkiye Devleti'nin hükumet şekli cumhuriyettir” ifadesi anayasada yerini almıştır. Böylece saltanat yönetimi terk edilerek milletin yönetime katılacağı bir rejim kurulmuştur.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 18 Şubat 1952’de NATO’ya üye olarak kabul edilmesinin nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" SSCB’nin nükleer kapasitesinin artması
Soru Açıklaması
1949’da kurulan NATO’ya Türkiye’nin üyeliği hemen kabul edilmemiş, ancak 1951 yılında SSCB’nin nükleer kapasitesinin artması, Yugoslavya ve SSCB ilişkilerinin bozulması ve komünizmin yayılması endişesi gibi nedenlerden dolayı 18 Şubat 1952’de Türkiye NATO’ya üye olmuştur. Dolayısı ile doğru cevap E seçeneğidir.
13.
Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra kurulan koalisyon hükümeti hangi partiler arasında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" DYP- SHP
Soru Açıklaması
20 Ekim 1991’de yapılan erken genel seçiminde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamamıştır. Seçimden birinci parti olarak çıkan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TBMM’de üçüncü parti durumunda olan Erdal İnönü’nün başkanlığındaki Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile koalisyon hükümeti kurmuştur. Hükümet meclisten güvenoyu olarak 30 Kasım 1991’de göreve başlamıştır. Koalisyon hükümeti hem demokratikleşme konularında hem de ekonomik konularda halka taahhüt ettiklerini gerçekleştirememiştir.
14.

Milli koruma kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "A" 26 Ocak 1940
Soru Açıklaması

26 Ocak 1940’ta hükûmete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren Millî Koruma Kanunu yürürlüğe kondu.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945-1947 dönemi dış politikasında Batı yönündeki açık tercihinin nedenidir?
Doğru Cevap: "A" SSCB’den duyduğu kaygılar
Soru Açıklaması
Türkiye’nin 1945-1947 dönemi dış politikasında Batı yönündeki açık tercihinin nedeni SSCB’den duyduğu kaygılardır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi Adnan Menderes başkanlığındaki hükümetin, iktidarının sonuna doğru döviz darboğazını aşmak için aldığı önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İthalatta liberasyona devam edilmesi
Soru Açıklaması
Menderes hükümeti, iktidarının sonuna doğru ilk dönemde izlenen politikanın tersi yönde bazı kararlar almıştır. Hükümet bu dönemde dış ekonomik ilişkileri denetim altına almak zorunda kalmış ve aynı zamanda ithalatta liberasyona yani dış ticaret serbestliğine devam etmemiş aksine son vermiştir. Aynı dönemde şu önlemlerde alınmıştır: 1- Gümrük vergisinde değer esasına geçilmesi, 2- gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, 3- ithal malları fiyat kontrol dairesinin kurulması ve 4- Milli Korunma Kanunu’nun uygulanmaya konulması gibi birtakım önemli kararlar alınmıştır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
17.
ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın Başbakan İsmet İnönü’ye 1964 yılında gönderdiği Johnson Mektubu’nda aşağıdaki konulardan hangisi yer almamıştır?
Doğru Cevap: "C" Türkiye’de konuşlandırılmış bulunan Jüpiter füzelerinin söküleceği
Soru Açıklaması
Türkiye’de konuşlandırılmış bulunan Jüpiter füzelerinin söküleceği
18.

Aşağıdaki mebuslardan hangisi saltanatın kaldırılması teklifini meclise sunmuştur?

Doğru Cevap: "B" Rıza Nur Bey
Soru Açıklaması

Saltanatın kaldırılması teklifini yapan Sinop mebusu Rıza Nur Bey, Lozan delegasyonunda ikinci murahhas olarak görev yapmıştır.

19.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

20.
Demirel Hükümeti'nin, Ekim 1965’te iktidara geldiğinde özellikle anti- komünist sloganlara büyük önem verdiği halde Sovyetler Birliği ile ekonomik ilişkilere girmekten kaçınmamasının nedeni aşağıdaklirenden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nakit para darlığı
Soru Açıklaması
Türkiye ekonomi tarihinde sürekli olarak vurgulanan bir hususa değinmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, alt-yapısal yatırımları gerçekleştirmeye, sanayi tesisleri inşa etmeye çalışırken sürekli olarak finansman–nakit para- darlığı çekmiştir. Tarihsel sürekliliğin de gösterdiği üzere, Demirel hükümeti de aynı sorunla karşı karşıya kalmıştır. Ağır sanayi projelerinde Batı Avrupa’dan beklediği mali desteği alamayan Demirel hükümeti, sorunu Sovyetlerden yardım alarak çözmeye çalışmıştır. Bu noktada her ne kadar politik anlamda Sovyetler Birliği ile uzlaşı olmasa da ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine önem verilmiştir diyebiliriz. Doğru yanıt A seçeneğinde verilmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.