Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 7
1.
İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye-Sovyet Rusya yakınlaşmasını ortadan kaldıran, Türkiye'nin Sovyetlerden daima kuşku duymasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Montrö Antlaşmasının değiştirilmesi isteği
Soru Açıklaması
Montrö Antlaşmasının değiştirilmesi isteği
2.

Özel radyolar hangi yılda seçimlerin akabinde belediyelerden başlayarak kurulmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1989 lu yıllar
Soru Açıklaması

Ülkede sosyal ve kültürel yaşamı derinden etkileyen en önemli adım TRT’nin tekeli sürerken başlayan özel radyo ve televizyon yayıncılığının 1990’lardaki hızlı gelişimidir. Özel radyolar 1989 Mayısı’nda yerel seçimlerin akabinde belediyelerden başlayarak kurulmaya başlanmış, 1992’de 500’e ulaşan sayılarıyla kamuoyunu bilgilendirme hususunda önemli bir yer edinmiştir. 1993’te frekans farklılığı, hava ulaşımından antenlerin etkilenmesi, dini, bölücü ve genel ahlaka aykırı yayınların kontrol edilememesi gibi nedenlerle kısa süre yayınları durdurulan özel radyolar seçim kampanyalarında halka ulaşmanın ve yönlendirmenin etkili bir yolu olduğu fark edilince yeniden yayma başlamışlardı. 1994 yılı itibarıyla lisans başvurusu ya¬pan radyo sayısı 1600 civarındaydı.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Başbakan Tansu Çiller döneminde açıklanan 5 Nisan kararlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarım sektörüne yatırımlar yapmak
Soru Açıklaması
Bu dönemde tarım sektörü ile ilgili yatırımlar yapmak gündemde değildir.
4.

1929 Ekonomik Buhranı hangi ülkede başlayıp dünyayı etkisi altına almıştır?

Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması

ABD’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında yaşanan büyük ekonomik çöküntü, devletlerin dış politika önceliklerinde de büyük değişikliklere yol açmıştır.

5.

Mimarlık alanında dışa açılma kaç yıllarda başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" 1970 li yıllar
Soru Açıklaması

Mimarlık: Mimarlık alanında dışa açılma 70’li yıllarda başlamıştır. Ekonomik durgunluğun da bir ölçüde zorladığı bu dışa açılma, Türkiye inşaat sektörünün Libya, Irak vb. petrol ülkelerindeki yatırım taleplerinin değerlendirmeleri sonunda büyük başarı ortaya koydukları bir hizmet alanı olmuştur. Cumhuriyetin ellinci yılında 29 Ekim 1973’te açılışı yapılan Boğaziçi Köprüsü üç yıllık inşa sürecinden sonra iki kıtayı birbirine bağlarken köprünün proje aşamasında Türk firmalar katkı sağlamıştır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin NATO'ya alınmasını hızlandıran sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye yapılması
Soru Açıklaması
1951 yılında şartların değişmesi; SSCB'nin nükleer kapasitesini arttırması, Yugoslavya'nın SSCB ile ilişkilerinin bozulması, Çin'de ve Kore'de görüldüğü gibi komünizmin yayılmasından duyulan endişe gibi nedenlerle Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya alınması fikri taraftar kazandı. Yapılan görüşmeler sonucunda her iki ülke de 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye olmuşlardır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Marshall Planı çerçevesinde ABD'den ekonomik yardım almasının olumsuz sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" ABD'ye ekonomik bağımlılığın artması
Soru Açıklaması
Marshall yardımları bir yandan Türkiye'nin kalkınmasına katkı yaparken diğer yandan ABD'ye ekonomik bağımlılığı arttırmıştır. Türkiye'nin ekonomik politikalarının Washington'dan gelen telkinlerle şekillenmesi alışkanlığının başlangıç noktasını oluşturmuştur.
8.
Gümrük Birliği Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği birinci yılda aşağıdaki hangi sektörde Türkiye’den AB ülkelerine beklenen ihracat patlaması gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Tekstil
Soru Açıklaması
Tekstil
9.
Türkler aşağıdaki alfabelerden hangisini en uzun süre kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Arap
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet’in ilk on beş yılı değerlendirildiğinde, hangi alanda ki gelişmeler hedeflerin altında kalmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tarım alanında
Soru Açıklaması
Cumhuriyet’in ilk on beş yılı değerlendirildiğinde, bütün çabalara rağmen köklü bir toprak reformu yapılamadığından tarım alanında hedeflenen gelişmelere ulaşılamamış ancak diğer bütün alanlarda büyük ölçüde gelişmeler yaşanmıştır. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
11.
Gümrük birliği anlaşmasının Türk ekonomisine etkisi nasıl olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İthalat arttı
Soru Açıklaması
Gümrük birliğine girişin ihracatı artırması beklenildi ancak ihracat yerine ithalatın arttığı görülmüştür.
12.
Kemal Derviş kararları hangi hükümet döneminde uygulanmaya konulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Ecevit Hükümeti
Soru Açıklaması
Kemal Derviş kararları Ecevit hükümeti döneminde uygulanmaya konulmuştur.
13.

18 Nisan 1960 tarihinde, muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulan Meclis komisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tahkikat Komisyonu
Soru Açıklaması

Tahkikat Komisyonu: 18 Nisan 1960 tarihinde, muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulan Meclis komisyonudur. 27 Mayıs Darbesi’nden hemen önce faaliyeti hükûmet tarafından durdurulmuştur.

14.
Kütahya-Altındağ Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında, Mustafa Kemal Paşa'nın açılışını yaptığı Maarif Kongresinde ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır. Bu kongre nerede yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ankara
Soru Açıklaması
Maarif Kongresi: Kütahya-Altındağ Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa'nın açılışını yaptığı kongrede ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır.
15.
Tek parti döneminde muhalefetle ile temel anlaşmazlık konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
Tek parti döneminde muhalefetle ile temel anlaşmazlık konusu din olmuştur.
16.
Şeriye ve Evkaf Vekaleti'ne veya özel vakıflara bağlı bütün eğitim kurumlarının bütçeleriyle beraber Maarif Vekâleti'ne bağlandığı yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru Açıklaması
Doğru cevap ''E'' şıkkıdır.
17.

Türkiye’nin modern milli bir devlet olarak uluslararası meşruiyetini kazanmasını sağlayan Lozan Konferansı’nda çözülmesi üzerine odaklanılan bazı konular vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu konulardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Sovyetler birliği sorunu
Soru Açıklaması

Türkiye’nin modern anlamda bir millî devlet olarak uluslararası alanda meflrui- yet kazanması Lozan Konferanı ile gerçekleşmşltir. 1923-30 yılları arasında Türk Dış Politikası, Lozan Konferansı’nda çeşitli nedenlerle kesin olarak sonuçlandırılamamış konuların, ulusal çıkarlara uygun biçimde çözümlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Bu konular İngiltere ile Musul Sorunu, Fransa ile Kapitülasyonlar, Hatay ve diğer sorunlar, Yunanistan ile Ahali Mübadelesi olarak sıralanabilir.

18.
Aşağıdakilerden hangisinde Kadro Dergisi'nin kuruluş yılı ve kurucusu doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1932-Şevket Süreyya Aydemir
Soru Açıklaması
Kadro Dergisi 1932 yılında Şevket Süreyya Aydemir tarafından yayınlanmaya başlamıştır.
19.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1990’a kadar kaç ayrı kanaldan yayın yapan tek oluşum olarak iktidarların elinde kamuoyuna yön vermede etkili bir araç olarak kullanılıyordu?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1990’a kadar beş ayrı kanaldan yayın yapan tek oluşum olarak iktidarların elinde kamuoyuna yön vermede etkili bir araç ola¬rak kullanılıyordu. TRT televizyonu 1990’da kurulan Avrupa ve kuzey Afrika’yı he¬defleyen TRT INT(International) m 1992’den itibaren Türkistan coğrafyasındaki ülkeleri ve toplumları hedefler hâle gelmesiyle etki alanını Çin Seddi’ne kadar yaymak imkânı buldu. 1993’te Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik programların yer aldığı TRT-AVRASYA kanalı, 1995’Te ise TBMM TV yayına girdi

20.
"Türkiye Batıya göre geri, Doğuya göre ileriydi. Dolayısıyla Batılı ortak pazarabugünkü hâliyle girerse sömürge olacaktır". Türkiye Doğulu ülkelerin ortak pazarına girmeli ve lider olmalıydı. Necmeddin Erbakan’ın bu düşüncesi kendisinin başbakanlığı sırasında D-8 “Developing Eight”in kurulmasını sağlamıştır. D-8'de aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Libya
Soru Açıklaması
D-8 Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla 15 Haziran 1997’de kabul edilen İstanbul Deklarasyonu ile hayata geçmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.