Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 8
1.
Demokrat Parti hükümetinin hangi uygulaması parti içi muhalif milletvekillerinin partiden ayrılarak Hükümet Partisi’ni kurmalarına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Basın politikalarında değişikliğe gidilmesi
Soru Açıklaması
Hükümetin basına yönelik tavrına karşı çıkan Demokrat Parti içindeki muhalif milletvekilleri 20 Aralık 1955’te partiden ayrılarak Hükümet Partisi’ni kurdular. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.
2.

OECC ülkelerine olan vadesi gelmiş 400 milyon dolar borcun ertelenmesi ve 359 milyon dolar kadar yeni kredi alınmasını sağlayan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ağustos 1958 Kararları
Soru Açıklaması

Ağustos 1958 kararlarının yürürlüğe girmesi ile OEEC ülkelerine olan ve vadesi gelmiş 400 milyon dolar borcun ertelenmesi sağlanırken; 359 milyon dolar kadar yeni kredi alınmıştır.

3.
Televizyonda devlet tekeli hangi dönemde kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Turgut Özal
Soru Açıklaması
Televizyonda devlet tekeli Turgut Özal döneminde kaldırılmıştır.
4.
Aşağıdakilerden hangi olay 1939 yılında gerçekleşen olaylar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Almanya SSCB’ye saldırmıştır.
Soru Açıklaması
Almanya SSCB’ye 1941’de savaş açmıştır.
5.

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin temel hedefi neydi?

Doğru Cevap: "A" Savaşa katılmamak
Soru Açıklaması

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin temel hedefleri, savaşa katılmamak ve topraklarının işgale uğramasını engellemek olmuştur.

6.

Dördüncü plan döneminde DPT Müsteşar Vekilliğine getirilen Turgut Özal; ile birlikte hangi kararları çıkartmışlardır?

Doğru Cevap: "D" 24 Ocak Kararlarını
Soru Açıklaması

Dördüncü plan döneminde DPT Müsteşar Vekilliğine getirilen Turgut Özal; ile birlikte 24 Ocak karalarını almışlardır.

7.

Aşağıdaki 1950’ler sonrası siyasi gelişmeler ve tarihleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" 1956 - Süveyş Krizi
Soru Açıklaması

Süveyş Krizi 1957 yılında patlak vermiştir.

8.

1949 yılında Şemseddin Günaltay’ın başbakanlığı döneminde kurulan ilk ilahiyat fakültesi hangi üniversite bünyesinde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Ankara Üniversitesi
Soru Açıklaması

Nitelikli din adamları yetiştirebilmek için Ankara Üniversitesinin bünyesinde İlahiyat Fakültesinin faaliyete geçirilmiştir.

9.
I.Demirel hükümetinin İkinci Beş Yıllık Plan'ın ilk yıllarında ülkenin uzun vadeli çıkarları yerine oy getiren, seçim kazandıran kısa vadeli iktisat planlarını uygulaması II. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde üst üste iki kez hükümetin değişmesi III. Yedinci Beş Yıllık Plan'ının 28 Şubat kararlarıyla sekteye uğraması. Yukarıdaki gelişmelere bakılarak Planlı Kalkınma dönemi için ne söylenilebilir.
Doğru Cevap: "C" Geneli siyasal çıkar ve istikrarsızlık nedeniyle gerektiği gibi yürütülememiştir.
Soru Açıklaması
Planlı Kalkınma Dönemi'nde siyasal çıkar ve istikrarsızlıktan dolayı planların beşincisi dışında hiçbiri istikikrarlı bir şekilde yürütülememiştir.
10.
14 Haziran 1926 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya bir suikast düzenlenmek istenmiş ancak başarılı olamamışlardır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bu olayla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrası Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ermenistan ile sınır kapıları açılmıştır.
Soru Açıklaması
Soğuk Savaş sonrasında Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler kurulmamış ve sınır kapıları açılmamıştır.
12.
Küba Füze Krizi'nin çözümünü müteakip ABD ile SSCB arasında yaşanan "yumuşama" ile çözüm görüşmeleri esnasında yürütülen gizli pazarlıklardan muhatap Türkiye'nin haberdar edilmemesinin Türk dış politikası üzerindeki en belirgin etkisi ne olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Herhangi bir bloka koşulsuz bağlı kalınmaksızın çok yönlü dış politika benimsenmiştir.
Soru Açıklaması
Özellikle Küba Füze Krizi'nin ardından Türkiye, Bloka dahil ülkelerin kendi çıkarları uğrunda Blok'tan bağımsız hareket edebildiklerine tanık olmuş, daha da önemlisi ABD ile yürüttüğü ilişkilerin tek taraflı güven esasına dayalı olduğunu fark etmiştir. Zira ABD, sorunun çözümü esnasında SSCB'yle bir takım pazarlıklar yapmış, fakat Türkiye'yi ilgili noktalardan haberdar etmemiştir. Bu da Türk idarecilerin ilk kez ciddi bir şekilde ABD'den, haliyle de Batı Bloku'ndan şüphelenip her yöne açık, fakat hiç bir yere bağımlı olmayan çok yönlü bir dış politikayı benimsemeleri sonucunu doğurmuştur.
13.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurularak Türkiye’de planlı kalkınma ve yatırım dönemi aşağıdaki hangi gelişmeyle başlatılmıştır? 
Doğru Cevap: "E" 1960- İnkılap Hareketi  
Soru Açıklaması
1960- Askeri yönetimin uygulamaları 
14.
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra hissettiği Batı’dan dışlanmışlık durumu, hangi gelişmenin etkisiyle ortadan kalkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Soğuk Savaş'ın başlaması
Soru Açıklaması
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık iki yıl boyunca ciddi olarak hissettiği Batı’dan dışlanmışlık durumu, ABD ve SSCB’nin birbirlerine karşı uzun yıllar devam edecek bir ideolojik çekişme içine girmesiyle ortadan kalktı.
15.

20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatan koalisyon hükümetinin parti genel başkanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Bülent Ecevit-Necmeddin Erbakan
Soru Açıklaması

20 Temmuz 1974’te Türk ordusu Kıbrıs Barış Harekâtının ilk safhasını başlattığında Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmeddin Erbakan idi.

16.

Avrupa’da savaşın başlaması nedeniyle 6 Ocak 1940’ta hükümete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Milli Koruma Kanunu
Soru Açıklaması

Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükûmeti bir milyon genç insanı silahaltına almıştır. Sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş iş gücü kıtlığı üretim ve verimliliğin düşmesine yol açmıştır. 26 Ocak 1940’ta hükûmete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren Millî Koruma Kanunu yürürlüğe kondu.

17.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi Hükümet tarafından yürürlüğe konmuştur?
Doğru Cevap: "A" Demirel Hükümeti
Soru Açıklaması
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Döneminin son iki yılında göreve gelen Demirel Hükümeti İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
18.
Demokrat Parti döneminde kurulan Tahkikat Komisyonu’nun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek
Soru Açıklaması
Tahkikat Komisyonu 18 Nisan 1960 tarihinde, muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulan Meclis komisyonudur. 27 Mayıs Darbesi’nden hemen önce faaliyeti hükûmet tarafından durdurulmuştur.
19.

Köy enstitülerinin kurulmasında büyük rol oynayan dönemin milli eğitim bakanı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hasan Ali Yücel
Soru Açıklaması

Köy enstitüleri cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün himayesi altında, Millî E¤itim Bakanı Hasan Âli Yücel’in deste¤i kurmuştur.

20.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı dönemi uygulaması değildir?
Doğru Cevap: "E" Atatürk'ü Koruma Kanunu
Soru Açıklaması
Savaş dönemi siyasi ve sosyal uygulamalarını ekonomik uygulamalardan soyutlamak mümkün görülmemektedir. Köy Enstitülerinin kurulup yaygınlaştırılması, Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve nihayet Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu savaş ortamında idari, siyasi ve sosyal manada yenidenyapılandırma çalışmaları olarak da görülebilecek mahiyettedirler.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.