Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2013
1.
Eğitimin tarifinde ve uygulamalarında fikir birliği olmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsana bir bütün olarak bakılmaması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki hangisi İslâm’ın evrensel bir din olduğunu ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Üstünlük, iman ve kulluk bilincine bağlıdır.
Soru Açıklaması
3.
Sağlıklı din ve ahlâk eğitimi almış nitelikli kişilerin istihdam edilmesi ekonomik açıdan ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Daha az maliyet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kuruluş amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yabancı kültürlere ait eserleri Arapça’ya çevirmek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki öğretim alanlarından hangisi, İslam dünyasındaki ilimler tasnifinde âlet ilimleri olarak tanımlanan grup içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Mantık
Soru Açıklaması
6.
Din eğitimi ve öğretimi, ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir ifade ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyettir. Bunların tamamını içine alan, insanın hem aklî melekelerini, hem duygusal motivasyon gücünü hem de beden terbiyesini gerektiren bir uğraştır.

Din eğitimi ve öğretiminin bu yönü hangi eğitim ilkesine dayanır?
Doğru Cevap: "B" Bütünlük
Soru Açıklaması
7.
Ailede çocuğun dinî ve ahlâkî gelişim ve eğitiminde birinci derecede rolü olduğu konusunda genellikle uzmanların görüş birliğine vardıkları kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anne
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi din eğitiminde dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gençlere sık sık öğüt verilmesi, yaptıkları davranışların kendisinden beklenen davranışlar olmadığının her fırsatta hatırlatılması
Soru Açıklaması
9.
Çokkültürlülükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Küreselleşme ile birlikte önemini yitirmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Din ve kültür ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Din, eğitim aracılığı ile aktarılır, ancak kültürün aktarılması eğitimin konusu değildir.
Soru Açıklaması
11.
Bütün dinleri, Tanrı’ya eşit seviyede ulaştıran yollar olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
12.
İletişime giren taraflardan birinin kaynak diğerinin alıcı olduğu kabulünü doğru bulmayarak, her iki tarafın da hem kaynak hem alıcı olduğunu savunan ve geribildirimi yeni bir mesaj olarak kabul eden iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşlemsel model
Soru Açıklaması
13.
Camide vaaz vermek ve hutbe okumak suretiyle cemaatle kurulan iletişim, hangi iletişim modeline örnektir?
Doğru Cevap: "A" Doğrusal iletişim modeline
Soru Açıklaması
14.
İletişim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İletişim, bireyler arasında sadece konuşmakla gerçekleşen bir etkinliktir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerde uyulması gereken esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dinî grup normlarına uygun davranmaya özen göstermek
Soru Açıklaması
16.
Din eğitimi ve öğretimi etkinliklerinde öğreten ile öğrenen arasında kurulan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akademik dinî iletişim
Soru Açıklaması
17.
Dinî danışma ve rehberliğin hangi fonksiyonu, kendi içinde ve kişisel ilişkilerinde sorunlar yaşayan insanları teskin etme, rahatlatma ve rehabilite etme şeklinde uzun süreli bir manevi ilgi ve yardım işlemi olarak kendini gösterir?
Doğru Cevap: "B" İyileştirme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramına ait farklı tanımlardaki ortak unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Para
Soru Açıklaması
19.
Allah’ın emirlerini kullarına duyurmaya ve bildirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tebliğ
Soru Açıklaması
20.
Bilinmesi, kabul edilmesi istenen herhangi bir düşüncenin, fikrin ya da kanaatin muhatabın dikkati çekilerek en güzel şekilde tanıtılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Diâye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.