Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2013
1.
Dinî duygu ve inancın, hayatın her alanında kendini göstermesi ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Dinin, her insanın özünde var olan bir gerçek olduğu
Soru Açıklaması
2.
Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya nasıl bir durum çıkar?
Doğru Cevap: "D" İnsan eksik eğitilmiş olur.
Soru Açıklaması
3.
Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına
Soru Açıklaması
4.
İnsanın, yaratılıştan içine iyilik ve kötülük duygusunun birlikte yerleştirilmiş olduğunu bildiren ayet neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Bu duyguların farkında olunması ve dikkate alınması gerektiğini
Soru Açıklaması
5.
İhkak-ı hak ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
Soru Açıklaması
6.
Din eğitimcilerinin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatap olabilecekleri düşünüldüğünde, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller?
Doğru Cevap: "B" Yaptıklarının karşılığını, insanlardan da beklemeleri
Soru Açıklaması
7.
İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından öncelikle ne anlam ifade eder?
Doğru Cevap: "E" İnsanlardan umut kesilmemelidir.
Soru Açıklaması
8.
Ekonomide, “hırsızlık ve rüşvet” nasıl bir “girdi” oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maliyet artırıcı
Soru Açıklaması
9.
“Düşen uçakta ya da batan gemide ateist bulunmaz” sözü ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "B" İnsanın çaresiz kaldığında, din duygusunun daha belirgin hale gelmesi
Soru Açıklaması
10.
Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan ve Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan eserlerin Arapça’ya tercüme edildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beytü’l-Hikme
Soru Açıklaması
11.

.Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz. Peygamber’in, almış olduğu vahyi burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Darü’l-Erkam
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de, yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru Açıklaması
13.
İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle, “Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü bilginlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İbn-i Sina
Soru Açıklaması
15.
Din eğitiminde muhataba kazandırılacak davranışlar yanında, bu davranışların kazandırılma biçimi de son derece önemlidir. Çünkü aynı davranışların farklı biçimlerde sunumu, başka bir ifadeyle, dinî bilgi, duygu ve davranışların kazandırılmasında esas alınan ilkeler ve izlenen yöntemler, muhatabın dine karşı olumlu veya olumsuz bir tutum sergilemesinde etkili olacaktır.

Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde bu etkinin daha az olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Yaşlılık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin eş anlamlısı olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Takrir yöntemi
Soru Açıklaması
17.
Bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme yapma, nedensonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örnek olay incelemesi yöntemi
Soru Açıklaması
18.
Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik faaliyetlerden oluşan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gözlem gezisi yöntemi
Soru Açıklaması
19.
Din eğitimi ve öğretiminde “amaca dönüklük” ilkesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Eğitim öğretimde amaçlar hakkında öğretmenlere bilgi verilmesi yeterlidir, ayrıca öğrencilerin hedeflerden haberdar edilmeleri gerekmez.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Birçok bilginin daha kısa bir süre içinde sunulmasına imkân vermesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.