Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Büt 2014
1.
Eğitimin tarifinde ve uygulamalarında fikir birliği olmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsana bir bütün olarak bakılmaması
Soru Açıklaması
2.
İhkak-ı hak ne demektir?
Doğru Cevap: "E" Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
Soru Açıklaması
3.
Sağlıklı din ve ahlâk eğitimi almış nitelikli kişilerin istihdam edilmesi ekonomik açıdan ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "E" Daha az maliyet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kuruluş amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yabancı kültürlere ait eserleri Arapça’ya çevirmek
Soru Açıklaması
5.
“Çocukluk döneminde çocuğa sunulan din hakkındaki her şey ve bunların sunuluş şekli onun ileriki yaşamında dine olan yaklaşımını belirleyici etkiler yapar.”

Yukarıdaki ifadede öncelikle anlatılmak istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Din öğretiminde muhteva ve öğretim yöntemlerinin oldukça önemli olduğu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Birçok bilginin daha kısa bir süre içinde sunulmasına imkân vermesi
Soru Açıklaması
7.
Ailede çocuğun dinî ve ahlâkî gelişim ve eğitiminde birinci derecede rolü olduğu konusunda genellikle uzmanların görüş birliğine vardıkları kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anne
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun dinî gelişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çocuğun genetik olarak sahip olduğu özellikler
Soru Açıklaması
9.
Bireyin, kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eski bir deyimle “künhüne vâkıf olma” duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gençlik
Soru Açıklaması
10.
Bütün dinleri, Tanrı’ya eşit seviyede ulaştıran yollar olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
11.
Küreselleşme olgusunun yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz şartlarında, kültürlerarası din eğitiminin öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Farklı inançlar karşısında doğru bakış açısı geliştirebilmek
Soru Açıklaması
12.
İletişim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İletişim, bireyler arasında sadece konuşmakla gerçekleşen bir etkinliktir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimde ilk izlenimi oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, iletişimde kod açma başarısızlığını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Yanılsama
Soru Açıklaması
15.
Başarılı sonuç alabilmek için olabildiğince çok farklı iletişim becerilerinin birlikte, iç içe, art arda ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan, planlı ve düzenli dini iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akademik dini iletişim
Soru Açıklaması
16.
Toplumda din hizmeti yürüten görevlileri birer sosyal öğretici durumuna getiren etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toplumun, din görevlisinden ideal tutum ve davranış beklentisi içinde olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramına ait farklı tanımlardaki ortak unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Para
Soru Açıklaması
18.
Rehberlik, danışman rehber ile danışan arasında olursa, hangi tür rehberlik söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Ferdî rehberlik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, “ustalıklı ve anlamlı söz söylemek” anlamına gelir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
20.
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadisi, din hizmetlerinde rehberlikle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Davet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.