Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2014
1.
Eğitim “niçin” sorularına ve problem çözümüne dayalı olarak yapılırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "E" İkna olmak
Soru Açıklaması
2.
İslâm’a göre, ırklara eleştiri getirilemeyeceğinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların, ırklarını kendi iradeleriyle belirleyememesi
Soru Açıklaması
3.
İş ahlâkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İşin ehli olmak yetmez, güvenilir olmak da gerekir.
Soru Açıklaması
4.
1959 yılından itibaren açılmaya başlanan ve İmam-Hatip Okulu mezunlarının kayıt yaptırabildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek İslam Enstitüsü
Soru Açıklaması
5.
Öğrencilerin, belli bir soruna tek başlarına getirebilecekleri çözümlerden çok daha farklı çözümler getirebileceklerini fark etmelerini sağlayan ve öğrenci merkezli olduğu için derse motivasyonlarını artıran öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grup tartışması
Soru Açıklaması
6.
Din eğitimcisinin konuları anlatırken somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa bir yaklaşım sergilemesi ve tedrici bir yol izlemesi hangi öğretim ilkesinin gereğidir?
Doğru Cevap: "E" Açıklık
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde bireyin dini gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çocuğun doğuştan sahip olduğu özellikler
Soru Açıklaması
8.
Bireyin özellikle inanç konularıyla yakından ilgilendiği, metafizik alana ilişkin sorular sormaya başladığı, dua, namaz gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu ve bu nedenle de ibadet öğretimi için başlangıç anı olarak kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son çocukluk
Soru Açıklaması
9.
Küreselleşme olgusunun yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz şartlarında, kültürlerarası din eğitiminin öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmesi beklenir?
Doğru Cevap: "C" Farklı inançlar karşısında doğru bakış açısı geliştirebilmek
Soru Açıklaması
10.
Son zamanlarda özellikle Avrupa merkezli çalışmalarda alınan kararlarda okullarda din eğitimine yer verilmesi yönündeki görüşlerin ağırlık kazanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşanması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi etkili ve geniş bir iletişim için diğerlerine göre daha az önemlidir?
Doğru Cevap: "D" Etkileyici bir parfüm kullanmak
Soru Açıklaması
12.
Mesajın kodlanması neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Mesajın anlaşılır olması için en uygun kelime ve cümleler belirlenerek hazırlanmasını
Soru Açıklaması
13.
Başarılı sonuç alabilmek için olabildiğince çok farklı iletişim becerilerinin birlikte, iç içe, art arda ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan, planlı ve düzenli dini iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akademik dini iletişim
Soru Açıklaması
14.
Toplumda din hizmeti yürüten görevlileri birer sosyal öğretici durumuna getiren etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumun, din görevlisinden ideal tutum ve davranış beklentisi içinde olması
Soru Açıklaması
15.
Din hizmetlerinde ilişkisel iletişim tarzının kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Din hizmetlerinin insanlarla ilişki ve işbirliğine dayanması
Soru Açıklaması
16.
“Toward a Psychology of Being” adlı eserinde maneviyatın, bedensel ve ruhsal sağlığın devamı için gereken çok temel bir unsur olduğu kanaatine ulaşarak, “Aşkınlık ve benötesi olmazsa hepimiz hasta, saldırgan, nihilist ve ümitsiz oluruz” değerlendirmesinde bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maslow
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde şeffalık esastır, kişilerin özel sırları uzman kişi veya kurumlarla paylaşılabilir.
Soru Açıklaması
18.
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadisi, din hizmetlerinde rehberlikle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Davet
Soru Açıklaması
19.
Bir sorunu tek başına çözememe ve doğru bir sonuca varabilmek için başkalarının görüş ve düşüncelerine başvurma ihtiyacı duyma durumunda gerçekleşen yardım ilişkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Müşavere
Soru Açıklaması
20.
“Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevme” anlayışı, Hz. Peygamber’in hangi özelliği ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Habibullah
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.