Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2014
1.
Aşağıdakilerden hangisi “insanlık dini”nin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanmaması
Soru Açıklaması
2.
Kendisini zayıf kabul eden bir insanın, üstünlüğünü kabul ettiği ve inandığı bir güce bağlanması, hayatına nasıl yansır?
Doğru Cevap: "B" İnanılan gücün önünde eğilir.
Soru Açıklaması
3.
Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim adamlarına karşı tavır alması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Bütün dinlere tepki gösterilmesine
Soru Açıklaması
4.
Kur’an’da, yaratılışta insana iyilik ve kötülük duygusunun birlikte verildiğinin bildirilmiş olması eğitim açısından ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "D" Duyguların iyi yöne kanalize edilmesi gerektiği
Soru Açıklaması
5.
Fatiha suresinde geçen “din” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Karşılık
Soru Açıklaması
6.
Diriliş konusunun insanları çok düşündürmesi ve tedirgin etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hesaba çekilme korkusu
Soru Açıklaması
7.
Din eğitimcisi yaptığının karşılığını neden Allah’tan beklemelidir?
Doğru Cevap: "D" Peygamber varisi olduğundan
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir işte yarış içine girmemesi
Soru Açıklaması
9.
Din eğitimcisi, insanlardan neden umut kesmemelidir?
Doğru Cevap: "C" nsanın, yaratılışından itibaren Yaratıcı ile bir şekilde ilişkisi olduğundan
Soru Açıklaması
10.
Sadaka taşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Medeniyetin dine yansımasıdır.
Soru Açıklaması
11.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile açıldıktan bir süre sonra kapanan İmam-Hatip Okulları, daha sonra hangi yıl tekrar açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1951
Soru Açıklaması
12.
İslam’ın eğitim ve bilgiye bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İnsan bilgiye sahip olarak dünyaya gelir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki eğitim mekânlarından hangisi sadece Medine döneminde faaliyet göstermiştir?
Doğru Cevap: "C" Suffa
Soru Açıklaması
14.
Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medresetü’l-Mütehassısîn
Soru Açıklaması
15.
II. Meşrutiyet döneminde medreselerde yapılan ıslah çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Medrese eğitiminin, uzmanlık da dahil en çok 12 yıl olması planlanmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Öğrencilerin fiziksel özellikleri
Soru Açıklaması
17.
Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları dikkate almak durumunda olması, aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "B" Bireysellik
Soru Açıklaması
18.
“Çocukluk döneminde çocuğa sunulan din hakkındaki her şey ve bunların sunuluş şekli onun ileriki yaşamında dine olan yaklaşımını belirleyici etkiler yapar.”

Yukarıdaki ifadede öncelikle anlatılmak istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Din öğretiminde muhteva ve öğretim yöntemlerinin oldukça önemli olduğu
Soru Açıklaması
19.
Belirli bir konunun kalabalık bir dinleyici kitlesine sınırlı bir süre içerisinde öğretimi söz konusu olduğunda, genellikle aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi tercih edilir?
Doğru Cevap: "E" Anlatım
Soru Açıklaması
20.
“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye 88/17-20)

“(Resulüm!) De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah, her şeye Kadîr'dir.” (Ankebut 29/20).

Yukarıdaki ayet-i kerimeler hangi öğretim yönteminin dini dayanağı olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Gözlem gezisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.