Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2015
1.
Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sünnetullah
Soru Açıklaması
2.
“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi aşağıdaki filozoflardan hangisidir?
Doğru Cevap: "E" E. Durkheim
Soru Açıklaması
3.
“İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan islâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Haldun
Soru Açıklaması
4.
İhkak-ı hak ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
Soru Açıklaması
5.
İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle, “Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerdeki öğretim programlarında yer alan mekâsıd ya da naklî ilimlerin içinde yer alan ilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tefsir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması ve tartışma yöntemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cevabı açık, kesin ve herkesçe ittifak edilen konuların seçilmesi
Soru Açıklaması
8.
Din eğitimi ve öğretiminde öğrencinin bedensel, zihinsel ve duygusal, ahlâki ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden eğitim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bütünlük
Soru Açıklaması
9.
“Daha önceden şeker ve oyuncak istemek için yapılan egosantrik (ben-merkezci) duaların yerini, bu dönemde, hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliği isteklerini dile getiren dualar alır. Artık, yapılan duaların, sırf şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır.” ifadesi aşağıdaki dinî gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "D" Son Çocukluk
Soru Açıklaması
10.
Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İlk yetişkinlik
Soru Açıklaması
11.
Günümüz Türkiye’sinde Müslüman olmayan öğrencilerin okullarda din eğitimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel okullarında kendi dinlerine ait eğitim alırlar.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin din ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Yerel kültürlerin, egemen kültürün etkisi ile giderek zayıflaması
Soru Açıklaması
13.
Kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir işlem olarak açıklanmasına imkân sağlayan bilgi, haber, fikir ve kanaatlerin, istenilen kişi veya kişilere aktarılması olarak tanımlanan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğrusal Model
Soru Açıklaması
14.
İnsanların oturuş, yürüyüş biçimleri, el ve yüz hareketleri, çeşitli resimler, şekiller, renkler aracılığı ile kurulan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nesnel İletişim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinî iletişim sürecinde kaynak konumunda olanların kişisel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İçtenlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Soruşturma
Soru Açıklaması
17.
Dinî bilgi duygu, tutum ve davranış kazandırma amacıyla girişilen iletişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Akademik dinî iletişim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gözleyici Fonksiyon
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik konusunda evrensel ilkeler bağlamında, insanlara dinî konularda rehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Baskı ve zorlama yapmak
Soru Açıklaması
20.
Din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfı olan, “Başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamındaki Diğergamlığın Kur’an-ı Kerim’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İ’sâr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.