Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde çok kullanılan edeb kelimesinin anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Haddini bilmek
Soru Açıklaması
2.
Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşifler olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hümanizm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı değildir?
Doğru Cevap: "A" Araştırma
Soru Açıklaması
4.
“Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Monoteizm
Soru Açıklaması
5.
“İnsan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.”

Yukardaki görüşün sahibi filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Socrates
Soru Açıklaması
6.
''İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan yatarken de, oturup kalkarken de, bize (Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.” (Yunus 10/12). ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret eder?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik Temeli
Soru Açıklaması
7.
Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Medeniyet
Soru Açıklaması
8.
Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen ünlü ahlâk kitabının adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Atabetü’l-Hakâyık
Soru Açıklaması
9.
Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf Has Hacib
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kılık-kıyafet
Soru Açıklaması
11.
Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Danişmend
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi daha önce medrese programlarında hiç yer almayan ancak II. Abdülhamit döneminde Darülfünun içerisinde açılan Ulûm-ı Âliye-i Diniye Şubesi için hazırlanan programda yer verilen derslerden biridir?
Doğru Cevap: "D" İslam Tarihi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hangisi yaygın din eğitimi faaliyetlerinin yapıldığı ortamlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmam-Hatip Liseleri
Soru Açıklaması
14.
Beytü’l-Hikme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Hz. Peygamber döneminden sonra kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Medrese
Soru Açıklaması
16.
Tümevarımcı bir mantıkla, öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak kendi kendine öğrenmesinin ve bir yargıya varmasının teşvik edildiği, sunulan örneklerden yola çıkarak kavramlara ve genellemelere ulaşmasının beklendiği öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılımını sağlaması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretimi ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Taklit
Soru Açıklaması
19.
“Altı yaşındaki bir çocuk ile on altı yaşındaki bir gencin ya da yirmi altı yaşındaki bir genç yetişkinin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak birbirinden farklı oluşları, doğal olarak din eğitiminin de yöntem ve tekniklerin farklılaşmasına neden olacaktır.”

Yukarıdaki paragrafın açıkladığı din öğretimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bireysellik
Soru Açıklaması
20.
“Bu Kur’an’ı sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akl-ı selim sahipleri öğüt alsınlar” (Sâd 38/29) ayet-i kerimesi aşağıdaki din öğretim ilkelerinden özellikle hangisine kaynaklık edebilecek bir anlama sahiptir?
Doğru Cevap: "E" Amaca dönüklük
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.