Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Büt 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Velilerin özellikleri
Soru Açıklaması
2.
Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz. Peygamber’in, almış olduğu vahyi burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Darü’l-Erkam
Soru Açıklaması
3.
Bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örnek olay incelemesi yöntemi
Soru Açıklaması
4.
“İnsan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.” Yukardaki görüşün sahibi filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Socrates
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yeni açılan mekteplerin idaresi için Maarif Nezareti kurulmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki eğitim mekânlarından hangisi sadece Medine döneminde faaliyet göstermiştir?
Doğru Cevap: "E" Suffa
Soru Açıklaması
7.
“Altı yaşındaki bir çocuk ile on altı yaşındaki bir gencin ya da yirmi altı yaşındaki bir genç yetişkinin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak birbirinden farklı oluşları, doğal olarak din eğitiminin de yöntem ve tekniklerin farklılaşmasına neden olacaktır.”

Yukarıdaki paragrafta açıklanan din öğretimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bireysellik
Soru Açıklaması
8.
“Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adâletli bir şekilde dağıtılması” ifadeleriyle anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomi
Soru Açıklaması
9.
Beytü’l-Hikme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sadece din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Bireyin özellikle inanç konularıyla yakından ilgilendiği, metafizik alana ilişkin sorular sormaya başladığı, dua, namaz gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu ve bu nedenle de ibadet öğretimi için başlangıç anı olarak kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son çocukluk
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, dinlerin kendileri dışındaki diğer inançlara bakışlarını ifade eden bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
12.
Bireyin kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eski bir deyimle “künhüne vâkıf olma” duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gençlik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İletişim modellerinden biri olan Doğrusal Model'in unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yanılsama
Soru Açıklaması
14.
Camide vaaz vermek ve hutbe okumak suretiyle cemaatle kurulan iletişim, aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Doğrusal
Soru Açıklaması
15.
2007 yılında yayınladığı"Toledo Okullarda Din ve İnançlar Hakkında Öğrenme Raporu"nda okullarda insan hakları ve demokrasi söylemi ile uyumlu olarak dinin öğretim konusu yapılmasına vurgu yapan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Soru Açıklaması
16.
Yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla, dua edenlerin tedavi sürecinin daha kısa sürdüğünü ve hastalık esnasında sahip olunan moral ve maneviyat desteğinin, hastalıkların tedavisinde önemli bir katkı sağladığını yıllar önce ortaya koyan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dr. Alexis Carrel
Soru Açıklaması
17.
Yazmış olduğu “el-Ahkâmu’s- Sultâniyye” adlı eseriyle İslam dünyasında ilk defa Din Hizmetlerinde Rehberlik İlkeleri konusunda görüşler ortaya koyan İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâverdî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Clebsch-Jaeckle ikilisine göre dinî danışma ve rehberlik hizmetlerinin icra ettiği temel fonksiyonlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İyileştirme
Soru Açıklaması
19.
Başarılı sonuç alabilmek için olabildiğince çok farklı iletişim becerilerinin birlikte, iç içe, art arda ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan, planlı ve düzenli dini iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akademik dini iletişim
Soru Açıklaması
20.
Din adamlarının verdiği manevi destek, tavsiye ve öğüt anlamına gelen, aynı zamanda günümüzdeki dinî danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin de temelini oluşturan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pastoral Care
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.