Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Mimari anlayış
Soru Açıklaması
2.
İslâm’ın bilime ve hikmete yer vermediğini gündeme getiren Ernest Renan’ın söz konusu iddialarına karşılık bir eser kaleme alarak, aksine İslam’ın bilimi teşvik ettiğini ispatlamaya çalışan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Namık Kemal
Soru Açıklaması
3.
“Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan, kütüphane ve rasathaneden oluşan kurumda Yunan, Hint ve İran dillerinde yazılan eserler Arapça’ya tercüme edilmiştir”.

Yukarıda sözü edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Beytü’l-Hikme
Soru Açıklaması
4.
“Eğitimci, zihnindeki bilgiyi ve gönlündeki duyguyu muhatabı ile paylaşırken üstü kapalı ifadelerden, anlaşılmaz terkiplerden, soyut anlatımlardan mümkün oldukça kaçınmalıdır. Yine o, ders konusunu işlerken ve düşüncelerini ifade ederken, öğrencinin kavrayabileceği cümlelerle anlatmayı tercih etmeli, onun yakın çevresinden ve yaşantılarından örnekler vererek anlatılanları anlaşılır kılmayı bilmelidir.”

Yukarıdaki bilgiler din öğretimi ilkelerinden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "A" Açıklık
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu ya Yahudi, ya Hıristiyan, ya da Mecusi yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler, çocuk da Müslüman olur.”

Yukarıdaki hadisi en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çocuk fıtrat denilen bir dinî gelişim potansiyeli ile dünyaya gelir; daha sonra anne babası bu potansiyeli ortaya çıkarmakta ve geliştirmekte çok önemli bir faktördür.
Soru Açıklaması
6.
''Çocuklar özellikle bu dönemde inançla ilgili konularla yakından ilgili olmaya başlarlar. Metafizik alanla ilgili sorular sorarlar. Bazı ibadetlere karşı ilgi ve merakları canlanır. Genel olarak öğrenmeye daha yatkın hale gelinen bu dönem, ibadet öğretimi için de iyi bir başlangıç olarak kabul edilir.”

Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Son çocukluk
Soru Açıklaması
7.
Kültür ve din ilişkisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Mezheplerin ortaya çıkması ve yayılmasında kültürün de etkisi olmuştur.
Soru Açıklaması
8.
1982 Anayasası ile okullarda din dersleri zorunlu olarak yer almasına rağmen, gayrımüslim öğrencilere derslere katılmama hakkı hangi yıldan itibaren verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1990
Soru Açıklaması
9.
İletişimin doğrusal değil de dairesel bir döngü olduğunu ortaya koyan iletişim unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Geribildirim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi akademik iletişimin temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Öğretim ve bilgilendirme amaçlı olması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde destekleyici uyarıların sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Algı tekrarına açık olması
Soru Açıklaması
12.
İletişimi yönlendirme, duyguları açığa vurma ve iletişimi imkansızlaştırma aşağıdaki göstergelerden hangisinin iletişimsel rolüdür?
Doğru Cevap: "A" İnsan davranış ve ilişkilerine dair göstergeler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi din dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Deneysel doğrulama ilkelerine dayanması
Soru Açıklaması
14.
Din adamlarının verdiği manevi destek, tavsiye ve öğüt anlamına gelen, aynı zamanda günümüzdeki dinî danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin de temelini oluşturan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Pastoral Care
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili rehberliğin öğrenciye yardımcı olduğu konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin kendini psiko-sosyal bir realite olarak anlamasını sağlaması
Soru Açıklaması
16.
Tarafların birbirlerini bütün farklılıkları ile birlikte oldukları gibi kabul etmesi, birbirlerine inanması, güvenmesi ve saygı duyması olarak ifade edilen rehberlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan saygıya değer bir varlıktır.
Soru Açıklaması
17.
“Yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delâlet
Soru Açıklaması
18.
Yazılı irşad araçlarının en güzel örneklerinden biri olan "İhya" adlı eseri yazan islam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmam Gazâli
Soru Açıklaması
19.
“(Resûlüm bil ki) Sen ancak bir uyarıcısın; ve her toplumun da mutlaka bir yol göstericisi vardır.” (Ra’d 13/7). ayetinin işaret ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hidayet
Soru Açıklaması
20.
Kur’an-ı Kerim’de yer alan “ahiret hayatını önemsemekle beraber bu dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas 28/77) ayeti aşağıdaki din hizmetlerinde rehberlik alanlarından hangisini ilgilendirir?
Doğru Cevap: "D" İş Dünyası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.