Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2016
1.
“Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Monoteizm
Soru Açıklaması
2.
Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim adamlarına karşı takındığı tavır aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Din-bilim çatışmasına
Soru Açıklaması
3.
“Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışan ve müslümanların medreselerinin ve bilginlerinin ortaya koydukları ilmin, Avrupa medeniyetini de etkilediğine vurgu yapan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Namık Kemal
Soru Açıklaması
4.
Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan eksik eğitilmiş olur.
Soru Açıklaması
5.
Dünyanın, güneşin bir gezegeni olduğu ileri sürülünceye kadar, evrenin merkezinin dünya olduğunu söyleyen ve bu teorisi uzun yıllar “bilim” olarak okutulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batlamyus
Soru Açıklaması
6.
“Hristiyan üniversalizmi ile Yahudi monoteizmini birleştiren tek din İslamiyettir.” görüşünde olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alfred Weber
Soru Açıklaması
7.
İhkak-ı hak ne demektir?
Doğru Cevap: "E" Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
Soru Açıklaması
8.
Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Medeniyet
Soru Açıklaması
9.
Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştirilmesi görevine sahip olan eğitim aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Girdi
Soru Açıklaması
10.
“İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan İslâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Haldun
Soru Açıklaması
11.
Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Suhte
Soru Açıklaması
12.
Medine’ye hicretten sonra inşa edilen ve mescidin bir parçası olarak, Hz. Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, bazı sahâbîlerin barındığı mekân aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Suffa
Soru Açıklaması
13.
Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Medresetü’l-Mütehassısîn
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hangisi yaygın din eğitimi faaliyetlerinin yapıldığı ortamlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmam-Hatip Liseleri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü bilginlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Harezmî
Soru Açıklaması
16.
Din öğretiminde konular anlatılırken somuttan soyuta, bilenenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru bir yaklaşım tercih edilerek, öğrencinin seviyesine göre onun kavrayabileceği cümlelerle iletilerin net, mesajların anlaşılır olması ilkesi aşağıdaki din öğretimi ilkelerinden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Açıklık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Velilerin özellikleri
Soru Açıklaması
18.
Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları dikkate almak durumunda olması, aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "B" Bireysellik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretimi ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görsellik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplum psikolojisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.