Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2017
1.
Namık Kemal'in “Renan Müdafaanamesi” isimli eseri yazma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İslâm’ın müspet (deneysel) bilimi teşvik ettiğini ispatlamak
Soru Açıklaması
2.
Sadaka taşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Medeniyetin dine yansımasıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde çok kullanılan edeb kelimesinin anlamıdır?
Doğru Cevap: "B" Haddini bilmek
Soru Açıklaması
4.
Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen ünlü ahlâk kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Atabetü’l-Hakâyık
Soru Açıklaması
5.
“İnsan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.”

Yukarıdaki görüşün sahibi filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Socrates
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kurulmasına zemin hazırlayan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Öğrenci sayısının azalması
Soru Açıklaması
7.
II. Meşrutiyet Dönemi'ndeki medreseler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Medreselerde okutulacak ders programları Tevhidi Tedrisat Kanunu ile belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde soru-cevap yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yöneltilen sorulara doğru cevap veremeyen öğrencilerin, aynı davranışı tekrarlamaması ve diğer arkadaşlarına kötü örnek olmamaları için mutlaka cezalandırılması
Soru Açıklaması
9.
“Bu çağda en çok kullanılan sözlerden biri “görmek istemek”tir. İlk dinî sorularla ilgilenmeye bu yaşlarda başlanır ve birkaç yıl içinde hızla artarak doruğa ulaşır. Bazen, yetişkinlerin cevap vermekte zorlandıkları sorular sorarlar. Bu dönemde yaşanılan dünyaya olan ilgi ve bu dünyanın sırlarını merak duygusu oldukça güçlüdür. Allah, melek, peygamber, cennet, cehennem, şeytan kavramları henüz sırlarla örtülüdür; fakat bunlar üzerindeki sır perdesinin kalkması içten içe istenir ve tatmin edici bir cevap bulamamanın rahatsızlığını hissedilir.”

Yukarıdaki bilgilerle açıklanan gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlk çocukluk
Soru Açıklaması
10.
I. Bireyin bağımsızlık duygularının desteklenmesi ve sağlıklı bir özgürleşme süreci yaşamasına yardımcı olunması

II. Öğretim zamanı ve süresi konusunda diğer dönemlere göre daha esnek davranılması

III. Ölüm bilinci kazanmalarına yardımcı olunması

IV. Bireyin doğrudan davranışlarının hedef alınmaması, istenilen davranışı yerine getirmesini kolaylaştıracak bilişsel ve duyuşsal destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri gençlik dönemi din eğitimi ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması
11.
XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, artan uluslararası ilişkiler sonucunda bilim, hukuk, kültür, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında dünyadaki ülkelerin birbirine daha çok bağımlı hale gelmeleri ile ortaya çıkan süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme
Soru Açıklaması
12.
Dini iletişimlerde sevgi, bağlılık, güven, ümit, endişe vb. hususlarda muhatabın tutum geliştirmesine çalışan mesaj türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal mesaj
Soru Açıklaması
13.
İletişimde kod açma yetersizliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yanılsama
Soru Açıklaması
14.
İletişim sürecinin dairesel bir işlem olmasını sağlayan iletişim unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geribildirim
Soru Açıklaması
15.
Silinmesi güç ilk izlenimleri oluşturan iletişim araçları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bedensel göstergeler
Soru Açıklaması
16.
Psikolojik Danışma’yı “kişide değişim olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci” olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nelson
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “Fonksiyonlarına Göre Rehberlik” kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgilendirici
Soru Açıklaması
18.
Toplumsal hukuk ve dinî rehberlik alanında kaleme alınan el-Ahkâmu’s-Sultâniyye adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mâverdî
Soru Açıklaması
19.
Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçen ve “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamındaki dinî rehberlikte bulunanların sahip olmaları gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Diğergamlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.