Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı değildir?
Doğru Cevap: "E" Araştırma
Soru Açıklaması
2.
Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sünnetullah
Soru Açıklaması
3.
“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi aşağıdaki filozoflardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" E.Durkheim
Soru Açıklaması
4.
Din kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Baskılara maruz kalan insanlar, onu belli bir dönem vicdanlarında hapsetmişlerdir.
Soru Açıklaması
5.
Hümanizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Sekülerliği reddedip, dinin alanını genişletmesi
Soru Açıklaması
6.
Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yusuf Has Hacib
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam dini açısından iyi bir insanda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hiç ölmeyecek gibi sadece dünya için çalışması
Soru Açıklaması
8.
İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından öncelikle ne anlam ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İnsanlardan umut kesilmemelidir.
Soru Açıklaması
9.
“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan yatarken de, oturup kalkarken de, bize (Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.” (Yunus 10/12). ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret eder?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi din eğitimcisi ve din hizmeti sunanlar için belirlenen ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sabırsız olmak ve karşılık beklemek
Soru Açıklaması
11.
I. Ebu'l Esved ed-Düelî
II. Farabî
III. Harezmî
IV. Sîbeveyh
V. Gazalî


lYukarıdakilerden hangileri Arap alfabesinin geliştirilmesi ve Arapça dilbilgisi kurallarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapan en önemli bilginlerdir?
Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki din eğitimi kurumlarından hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince 1924 yılında açılmıştır?
Doğru Cevap: "E" İlahiyat Fakültesi
Soru Açıklaması
13.
Medreselerde yetişen ve hukuk alanında istihdam edilen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kadı
Soru Açıklaması
14.
Şeriye ve Evkaf Vekâleti yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yaygın din eğitimi etkinliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
Soru Açıklaması
16.
“Öğrencinin bir problem durumu ile karşı karşıya getirilerek çözmeleri için harekete geçmelerini amaçlar. Bu öğretim stratejisinde, öğrenci problemi tanımlar, problemin çözümü için denenceler (muhtemel çözüm yolları) düşünür, bu denencelerin doğru olup olmadıklarını tespit etmek için veri toplar ve bu verileri değerlendirmek suretiyle sonuca ulaşır.”

Yukarıdaki bilgilerle açıklanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Araştırma-inceleme yoluyla
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Açıklık
Soru Açıklaması
18.
En az üç öğrencinin bir araya gelerek bir konuyu incelemesi, bir sorun üzerinde konuşması ve çözüm üretmesi için başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Grup tartışması yöntemi
Soru Açıklaması
19.
I. Yedi yaşındaki bir çocuk ile on beş yaşındaki bir gencin veya kırk yaşındaki bir yetişkin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak birbirinden farklılık gösterir.

II. Nasıl bir insan yetiştireceğiz? Hangi dinî ve ahlakî özellikleri kazandıracağız? gibi sorulara önceden cevap verilmeden bir eğitim faaliyetinin planlanması ve uygulanması mümkün değildir.

III. Din eğitimi ve öğretimi ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir ifade ve ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyettir; bunların tamamını içine almayı gerektiren bir uğraştır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri din öğretiminde “bütünlük” ilkesini açıklar?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
20.
Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirebilmek için önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde, belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallinde izlenmesi ve incelenmesine yönelik yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gözlem gezisi yöntemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.