Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Büt 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Mimari anlayış
Soru Açıklaması
2.
Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Suhte
Soru Açıklaması
3.
“Eğitimci, zihnindeki bilgiyi ve gönlündeki duyguyu muhatabı ile paylaşırken üstü kapalı ifadelerden, anlaşılmaz terkiplerden, soyut anlatımlardan mümkün oldukça kaçınmalıdır. Yine o, ders konusunu işlerken ve düşüncelerini ifade ederken, öğrencinin kavrayabileceği cümlelerle anlatmayı tercih etmeli, onun yakın çevresinden ve yaşantılarından örnekler vererek anlatılanları anlaşılır kılmayı bilmelidir.”

Yukarıdaki bilgiler din öğretimi ilkelerinden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "C" Açıklık
Soru Açıklaması
4.
İslâm’ın bilime ve hikmete yer vermediğini gündeme getiren Ernest Renan’ın söz konusu iddialarına karşılık bir eser kaleme alarak, aksine İslam’ın bilimi teşvik ettiğini ispatlamaya çalışan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Namık Kemal
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi dînî gelişim özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Somut düşünmenin henüz devam ettiği, bu yüzden soyut dinî kavramları anlamada ciddi zorlukların yaşandığı bir dönemdir.
Soru Açıklaması
6.
“Çocuklar özellikle bu dönemde inançla ilgili konularla yakından ilgili olmaya başlarlar. Metafizik alanla ilgili sorular sorarlar. Bazı ibadetlere karşı ilgi ve merakları canlanır. Genel olarak öğrenmeye daha yatkın hale gelinen bu dönem, ibadet öğretimi için de iyi bir başlangıç olarak kabul edilir.”

Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Son çocukluk
Soru Açıklaması
7.
İletişimi yönlendirme, duyguları açığa vurma ve iletişimi imkânsızlaştırma aşağıdaki göstergelerden hangisinin iletişimsel rolüdür?
Doğru Cevap: "D" İnsan davranış ve ilişkilerine dair göstergeler
Soru Açıklaması
8.
1982 Anayasası ile okullarda din dersleri zorunlu olarak yer almasına rağmen, gayrımüslim öğrencilere derslere katılmama hakkı hangi yıldan itibaren verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1990
Soru Açıklaması
9.
İletişimin doğrusal değil de dairesel bir döngü olduğunu ortaya koyan iletişim unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Geribildirim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde destekleyici uyarıların sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Algı tekrarına açık olması
Soru Açıklaması
11.
Hakikat değeri açısından bütün dinlerin eşit olduğu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi din dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Deneysel doğrulama ilkelerine dayanması
Soru Açıklaması
13.
“Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevme” anlayışı, Hz. Peygamber’in hangi özelliği ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Habibullah
Soru Açıklaması
14.
Yazılı irşad araçlarının en güzel örneklerinden biri olan "İhya" adlı eseri yazan islam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmam Gazâli
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili rehberliğin öğrenciye yardımcı olduğu konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişinin kendini psiko-sosyal bir realite olarak anlamasını sağlaması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinde ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır?
Doğru Cevap: "E" Kendini gerçekleştirme
Soru Açıklaması
17.
Kur’an-ı Kerim’de yer alan “ahiret hayatını önemsemekle beraber bu dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas 28/77) ayeti aşağıdaki din hizmetlerinde rehberlik alanlarından hangisini ilgilendirir?
Doğru Cevap: "B" İş Dünyası
Soru Açıklaması
18.
“Tatlı söz ve öğüt” anlamına gelen, farklı ifadelerle Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde birçok yerde geçen, aynı zamanda, karşısındaki kişinin iyiliğini istemek ve ona karşı samimi davranmak anlamına da gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nasihat
Soru Açıklaması
19.
Din adamlarının verdiği manevi destek, tavsiye ve öğüt anlamına gelen, aynı zamanda günümüzdeki dinî danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin de temelini oluşturan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pastoral Care
Soru Açıklaması
20.
Peygamberlerin sahip oldukları “Emanet” sıfatı onların hangi özelliğine işaret eder?
Doğru Cevap: "C" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.