Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2018
1.
I. Okul öncesi dönemde çocuğa, Allah’ın cenneti yanında cehenneminin de olduğu ve kötülerin cezalandırılacağı öğretilmelidir.

II. Çocuk neyi sormuşsa ona cevap verilmeli, soru cevaplandırılmadan önce soruyu sordurtan sebepler öğrenilmeye çalışılmalıdır.

III. Çocuğun sorduğu her soruyu, din öğretimi için bir fırsat bilerek, doğrudan Allah ile ilişkili olarak cevaplamak doğru değildir.

IV. Çocuğa Allah’a iman öğretimi yapılırken, önce yarattıkları hakkında bilgiler verilmeli, yaratılış sürecine dikkat çekilmeli ve nihaî olarak her şeyin yaratıcısı ve sahibinin O olduğu inancını geliştirmesine imkân verilmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri okul öncesi çocukların sorularına cevap verirken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
İslâm’a göre, ırklara eleştiri getirilemeyeceğinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların, ırklarını kendi iradeleriyle belirleyememesi
Soru Açıklaması
3.
Görüşlerini “üç hal kanunu” dediği bir evrim süreci ile açıklayan ve dinin sonradan ortaya çıktığını, evrimler geçirdiğini ve ona artık bir daha ihtiyaç duyulmayacağını iddia eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A.Comte
Soru Açıklaması
4.
Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Medresetü’l-Mütehassısîn
Soru Açıklaması
5.
Ali öğretmen bir lisede Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bir dersini planlarken, öğrencilerinin sorun çözme becerilerini geliştirmeyi, onlarda üst düzey uygulama, analiz ve sentez basamağında bilişsel davranışlar kazandırmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken, aynı zamanda öğrenci etkinliğine dayanan bir öğrenme gerçekleşmesini arzu etmektedir.

Yukarıdaki paragrafa göre; Ali öğretmenin öğrencilerde hedeflediği öğrenmeyi sağlayabilmesi için seçmesi gereken en uygun öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması
6.
“Cami içi ve cami dışı bireysel ve sosyal nitelikli din hizmetlerinde ideal iletişimler kurabilmek için ------- gerekir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" model bir kişilik ortaya koymak
Soru Açıklaması
7.
Beden dilinin fizyolojik yönünü niteleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sinir dili
Soru Açıklaması
8.
Yazılı iletişimin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Soyut düşünceleri aktarmada üstün olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, kültürlerarası din eğitiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnanç farklılıklarını gözardı ederek tek biçimliliği sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Aile içinde bireylerin yakın ilişkileri ve üst düzey paylaşımlarıyla birbirlerini etkilemelerine dayanan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yaşantısal
Soru Açıklaması
11.
Bir bilgiyi veya düşünceyi insanlara aktaran kişinin tutum, davranış ve yaşantılarının o bilgi veya düşünce ile bağdaşık ve bütünleşik olması gerekliliği olarak açıklanan iletişimde kaynak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnanılırlık
Soru Açıklaması
12.
“İletişim olayında mesajı gönderen ile alan arasında daima az veya çok bir değişim mevcut olduğundan sonucu önceden tahmin etmek mümkün değildir. Bu özellik ------- olarak açıklanmaktadır”

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" iletişimin sübjektifliği
Soru Açıklaması
13.
Kur’an-ı Kerim’de ------- olarak geçen bu kelime, “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "E" î'sâr
Soru Açıklaması
14.
Dini danışma ve rehberlik kavramına esas teşkil eden Pastoral Care, hangi dinin esaslarına göre şekillenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hristiyanlık
Soru Açıklaması
15.
Dinî Danışma ve Rehberlik alanında önemli bir yeri olan "Toward a Psychology of Being" adlı eserin yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "C" A. Maslow
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinde ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Kendini gerçekleştirme
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber'in “Seyfullah” lakabını verdiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halid b. Velid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.