Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2018
1.
Bir din eğitimcisinin hidâyetin Allah’ın elinde olduğunu bilmesi, davranışlarına nasıl yansır?
Doğru Cevap: "E" Ümit ve sabırla işine odaklanır.
Soru Açıklaması
2.
İnsana bir bütün olarak bakılmaması eğitim kavramını nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "B" Amaç tespitinde fikir birliği oluşmasını engeller.
Soru Açıklaması
3.
“Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adâletli bir şekilde dağıtılması” ifadesinin açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomi
Soru Açıklaması
4.
İlâhiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çok kültürlü toplum gerçeği
Soru Açıklaması
5.
Dinin insan fıtratında var olduğunu ve çeşitli boyutlarda davranışlarına yansıdığını en iyi gösten aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir doğal afete maruz kalındığında Yaratıcı’ya sığınmak
Soru Açıklaması
6.
Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan eksik eğitilmiş olur.
Soru Açıklaması
7.
Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına
Soru Açıklaması
8.
Beytü’l-Hikme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sadece din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Velilerin özellikleri
Soru Açıklaması
10.
Aynı koşullarda yetişen ve birbiriyle yaşıt insanların duygu durumu, yetenek ve kabiliyetleri bakımından birbirinden farklı olmaları, aşağıdaki din eğitimi ve öğretimi ilkelerinden hangisine temel oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Bireysellik
Soru Açıklaması
11.
Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmenin en az ihtiyaç duyacağı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anlatım
Soru Açıklaması
12.
İslâm öncesi Arap toplumunda özellikle şiir ve hitabet gelişmiştir. Bu alandaki en önde gelen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muallakât-ı Seb’a
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye İslam’ı öğretmek üzere gönderdiği muallim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mus’ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
14.
“Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlar, onu düşündürmeye sevk eder. Ayrıca öğrencinin kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine imkân verir, bildikleri ve bilmedikleri hakkında öğretmene dönüt sağlar. Yine bilişsel olarak üst düzey öğrenmelere zemin hazırlar, öğrenciyi analitik ve eleştirel düşünmeye sevk eder. Araştırmaların tespitlerine göre öğretmenlerin önemli bir kısmı derste geçirdikleri zamanın üçte birinde bu yöntemle ders işlemektedirler.”

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilerin en iyi açıkladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Soru-Cevap Yöntemi
Soru Açıklaması
15.
Bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine giren Fatma öğretmen, öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir sorunu, temsili olarak sınıf ortamına getirerek incelemek ve öğrencilerle birlikte çözüme kavuşturmak istemektedir. Fatma öğretmenin amacı, öğrencilerinin somut bir mesele veya olay üzerinde odaklanarak, empati yapmalarını, neden-sonuç ilişkileri üzerine düşünmelerini sağlamaktır.

Yukarıdaki paragrafa göre Fatma öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanırsa amaçlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir?
Doğru Cevap: "A" Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, din eğitimi açısından okul öncesi dönem'in temel niteliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Daha ileriki yıllarda yaşanacak olan dinî hayat için bir hazırlık dönemi olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi din eğitiminin ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gençlere sıkça öğüt verilmeli, her an bir yanlışlık yapabilecekleri düşüncesiyle, kendi başına hareket etmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
Soru Açıklaması
18.
------- döneminde yapılan dualarda hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliğine ilişkin istekler yer alır. Artık bu dönemde, yapılan duaların, sırf şahsi istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Son çocukluk
Soru Açıklaması
19.
I. Soyut kavramları anlama kapasitesi bu yaşlarda gelişip olgunlaşmaya başlar.

II. En kesin entelektüel ve moral etkilerin yaşandığı bir çağdır.

III. Belli ölçüde bilgi ve hür irade ile gerçekleşen gerçek anlamdaki “ahlakî” davranışların ilk olarak görülmeye başladığı çağdır.

IV. Bu yaşlarda bireyin dinî ve ideolojik eğilim ve kabullerinde önemli bir değişiklik yaşanmaz; büyük ölçüde önceki dönemin özellikleri etkisini sürdürür.

V. Gerek aile fertleri gerekse toplum içinde kendini desteksiz görmeye başlayan, etrafındakilerin kendisinden uzaklaştığını düşünen birey, bu dönemde artık hayatını kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmek için geleceği ile ilgili bir teminat arayışına koyulur.

Yukarıdakilerden hangileri gençlik dönemi dinî gelişim özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
I. Bu dönemle birlikte ortaya çıkan kendini tanıma ve bütünleme ihtiyacı, beraberinde başkalarıyla diyalog şeklinde kurulan iletişim ortamında giderilmeye çalışılır.
II. Bu dönemde normal seyrinde devam eden dini gelişim, dönemi ortalarından itibaren ruhi yaşayışta bir derinlik kazanır, bireyin kendisi ve çevresiyle hesaplaşma, hayatın genel bir muhasebesini yapma süreci başlar.
III. Bu dönemin başlarındaki kısmî dinî ilgisizlik, bir takım hayat görevlerinin harekete geçirdiği dinî uyaranlarla birlikte ortadan kalmakta ve tekrar dine karşı yeniden bir ilgi uyanmaya başlamaktadır.
IV. Bir anlamda hayatın yeni bir muhasebesi yapılır. Bu muhasebe ile birlikte, hayattan beklenenlerle bireyin yaşadığı arasındaki farkın açıklığına bağlı olarak kişi ümitsizliklereve bunalımlara sürüklenebilir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri ilk yetişkinlik dönemi gelişim özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.