Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Büt 2019
1.
Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye İslam’ı öğretmek üzere gönderdiği muallim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mus’ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Açıklık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mimari anlayış
Soru Açıklaması
4.
Hümanizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Sekülerliği reddedip, dinin alanını genişletmesi
Soru Açıklaması
5.
XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, artan uluslararası ilişkiler sonucunda bilim, hukuk, kültür, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında dünyadaki ülkelerin birbirine daha çok bağımlı hale gelmeleri ile ortaya çıkan süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kültür ve din ilişkisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Mezheplerin ortaya çıkması ve yayılmasında kültürün de etkisi olmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Hakikat, sadece kendi sahip oldukları dine aittir ve kurtuluşa erecek olanlar da sadece bu dinin mensuplarıdır. Diğer din mensupları ile olan ilişkide temel hedef, onların da bu dine katılmalarını sağlamaya çalışmaktır.

Yukarıda belirtilen görüş aşağıdaki dini yaklaşımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Dışlayıcılık
Soru Açıklaması
8.
Bireyin kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eski bir deyimle “künhüne vâkıf olma” duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gençlik
Soru Açıklaması
9.
Peygamberlerin sahip oldukları “Emanet” sıfatı onların hangi özelliğine işaret eder?
Doğru Cevap: "E" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
10.
Sözlerin yanlış anlamalara sebep olması durumunda, görsel malzemelerin destek göreviyle düzeltici etki yapmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nesnelerin tamamlama ilişkisi
Soru Açıklaması
11.
Dini iletişimlerde sevgi, bağlılık, güven, ümit, endişe vb. hususlarda muhatabın tutum geliştirmesine çalışan mesaj türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal mesaj
Soru Açıklaması
12.
İletişimde kod açma yetersizliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yanılsama
Soru Açıklaması
13.
Silinmesi güç ilk izlenimleri oluşturan iletişim araçları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bedensel göstergeler
Soru Açıklaması
14.
İletişimin doğrusal değil de dairesel bir döngü olduğunu ortaya koyan iletişim unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Geribildirim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “Fonksiyonlarına Göre Rehberlik” kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Bilgilendirici
Soru Açıklaması
16.
Kur’an-ı Kerim’de ------- olarak geçen bu kelime, “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” demektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "A" sâr
Soru Açıklaması
17.
Psikolojik Danışma’yı “kişide değişim olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci” olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nelson
Soru Açıklaması
18.
Yazılı irşad araçlarının en güzel örneklerinden biri olan "İhya" adlı eseri yazan islam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İmam Gazâli
Soru Açıklaması
19.
“(Resûlüm bil ki) Sen ancak bir uyarıcısın; ve her toplumun da mutlaka bir yol göstericisi vardır.” (Ra’d 13/7). ayetinin işaret ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hidayet
Soru Açıklaması
20.
Tarafların birbirlerini bütün farklılıkları ile birlikte oldukları gibi kabul etmesi, birbirlerine inanması, güvenmesi ve saygı duyması olarak ifade edilen rehberlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan saygıya değer bir varlıktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.