Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Final 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbir işte yarış içine girmemesi
Soru Açıklaması
2.
Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sünnetullah
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki din eğitimi faaliyetlerinden hangisi yaygın din eğitiminin kapsamı dışında kalır?
Doğru Cevap: "D" Lise programlarında yer alan din dersleri
Soru Açıklaması
4.
Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlk yetişkinlik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Velilerin özellikleri
Soru Açıklaması
6.
Kültür insanî, din ise ilahî temellidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıkça dinî ölçütlere göre belirlenir?
Doğru Cevap: "D" İbadetlerin nasıl yapılacağı
Soru Açıklaması
7.
Okullarda din eğitimine yer verilmesi ve programın oluşturulması ülkelere göre farklılıklar taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların temel nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Din eğitimine ihtiyaç duyulmaması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dînî farklılıklara bakışını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Her insanı, kendi iradesi ile, tercih ettiği inançla birlikte kabul etmek gerekir.
Soru Açıklaması
9.
İletişim sürecinde gerek kodlama gerekse kod açma basamaklarındaki başarısızlık ------- olarak ifade edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" yanılsama
Soru Açıklaması
10.
Aile ortamında yerleşmiş âdet ve alışkanlıklar çerçevesinde kurulan aile içi ilişkilere dayanan iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yaşantısal iletişim
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Cezalandırma
Soru Açıklaması
12.
“Siz, kitabı okuyup durduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz, aklınız ermiyor mu?”(Bakara, 2/44). ayeti, kaynağın kişisel özelliklerinden hangisini ifade etmektedir? din hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnanılırlık
Soru Açıklaması
13.
Konuşmacının insanlar tarafından cana yakın, anlayışlı, sempatik kabul edilmesi dini iletişimde kaynağın hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Çekicilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin icra ettiği fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Denetleyici
Soru Açıklaması
15.
Psikolojik Danışma’yı, “kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci” olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisi?
Doğru Cevap: "B" Nelson
Soru Açıklaması
16.
Bir insana ya da insan grubuna, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir biçimde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce belli bir süreç içinde yapılan yardım olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rehberlik
Soru Açıklaması
17.
------- tatlı söz ve öğüt anlamına geldiği gibi karşısındaki kişinin iyiliğini istemek ve ona karşı samimi davranmak anlamına da gelen kavramdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Nasihat
Soru Açıklaması
18.
"Yarattıklarımız içinde her zaman hak yoluna rehberlik eden ve hak ile adaleti sağlayan bir topluluk vardır." (A’râf 7/181) ayetinin işaret ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hidayet
Soru Açıklaması
19.
Din hizmetlerinde rehberlik alanlarından biri olan hapishanelerde verilecek rehberlik hizmetlerinde, hayatından bahsedilecek peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Yusuf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.