Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Vize 2019
1.
İlâhiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
2.
Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim adamlarına karşı takındığı tavır aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Din-bilim çatışmasına
Soru Açıklaması
3.
Manevi unsurlar ihtiva etmez, ama gelmiş geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanarak onların ilerisine geçmeyi hedefler. Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşiflerdir.

Yukarıda özellikleri verilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hümanizm
Soru Açıklaması
4.
“Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Monoteizm
Soru Açıklaması
5.
Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medeniyet
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan”ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Egoist davranması
Soru Açıklaması
7.
“Hıristiyan üniversalizmi ile Yahudi monoteizmini birleştiren tek din İslamiyettir.” görüşünde olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Alfred Weber
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi din eğitimcisi ve din hizmeti sunanlar için belirlenen ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sabırsız olmak ve karşılık beklemek
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yeni açılan mekteplerin idaresi için Maarif Nezareti kurulmuştur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi dönemin “Cahiliye” olarak nitelendirilmesinin en önemli nedeni olarak ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi, inanç ve insan ilişkilerindeki ölçüsüzlüklerin yaygın olması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi yaygın din eğitimi etkinliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
Soru Açıklaması
12.
Medine döneminde eğitimin yapıldığı başlıca merkez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Toplum psikolojisi
Soru Açıklaması
14.
“Konunun takdiminde ağırlık sözel ifadelerde olmakla birlikte çeşitli örnekler, resimler ve şemalarla farklı duyu organlarına da hitap etmeye önem verilir. Kavram ve genellemeler açıklayıcı ve yorumlayıcı yaklaşımla öğretilir. Konular öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulur. Öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşanması hedeflenir.”

Yukarıdaki paragrafta verilen öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde kullanılan tartışma yönteminin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Öğrencilerin derse motivasyonunu azaltması
Soru Açıklaması
16.
“İnsan kişiliği, doğuştan getirdiği özelliklerin çevre ile girilen etkileşimi sonucu geliştirilir ve yenilerinin eklenmesiyle şekillenir. Herkesin boyu, ağırlığı, saç ve göz rengi, zekâsı ve toplumsal özellikleri farklıdır; biri diğeri ile aynı değildir. Bu farklılaşma, kişinin bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal, ahlâkî ve dinî özelliklerinde de görülür.”

Yukarıdaki bilgiler, din eğitim ve öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Bireysellik
Soru Açıklaması
17.
“Yaşanılan hayatın yeniden sorgulandığı, başarı ve başarısızlıklarıyla bireyin kendini daha gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirdiği bir dönemdir. Bu muhasebe ile birlikte birtakım sıkıntı ve bunalımlar yaşanabilir; bu süreç aynı zamanda dinî bilinçte genişlemeyi beraberinde getirebilir. Kişi bu dönemin sonlarında dinî gerçeği daha derinden kavrayarak kendine mal etmeye ve içselleştirmeye yönelebilir.”

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler bir bütün olarak düşünüldüğünde aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisini en iyi şekilde ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" İlk yetişkinlik
Soru Açıklaması
18.
“Din ve ahlâk konuları entelektüel ilgi ve merak alanları bakımından ilk sıralarda yer alır. Adeta entelektüel bir açlığın yaşandığı ve din alanının da bundan nasibini aldığı yıllardır. Din alanına yönelen bu ilgi ve meraktaki canlılık zaman zaman dinî şüpheleri de beraberinde getirir. Bu dönem öncesinde içinde yaşadığı aile ortamındaki dinî atmosferin niteliği bu yıllarda dinle olan ilişkisinde de etkili olur.”

Yukarıda dinî gelişim özellikleri hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gençlik
Soru Açıklaması
19.
Bireyin özellikle inanç konularıyla yakından ilgilendiği, metafizik alana ilişkin sorular sormaya başladığı, dua, namaz gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu ve bu nedenle de ibadet öğretimi için başlangıç anı olarak kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son çocukluk
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun dinî gelişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çocuğun genetik olarak sahip olduğu özellikler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.