Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
2019 Yaz Okulu
1.
Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Medeniyet
Soru Açıklaması
2.
İlâhiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çok kültürlü toplum gerçeği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm dinine göre “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gerektiğinde kendisini başkalarına tercih etmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde çok kullanılan edeb kelimesinin anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Haddini bilmek
Soru Açıklaması
5.
Medine’ye hicretten sonra inşa edilen ve mescidin bir parçası olarak, Hz. Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, bazı sahâbîlerin barındığı mekân aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Suffa
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Velilerin özellikleri
Soru Açıklaması
7.
Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) hicretten önce Medine’ye İslam’ı öğretmek üzere gönderdiği muallim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mus’ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
9.
Psikolojide “dinî uyanış” veya “dinî gelişim çağı” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Buluğ
Soru Açıklaması
10.
Bireyin kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eski bir deyimle “künhüne vâkıf olma” duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gençlik
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin devlet okullarında, sadece bir mezhebe bağlı din eğitimi yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yunanistan
Soru Açıklaması
12.
Hakikat değeri açısından bütün dinlerin eşit olduğu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
13.
Bir bilgiyi veya düşünceyi insanlara aktaran kişinin tutum, davranış ve yaşantılarının o bilgi veya düşünce ile bağdaşık ve bütünleşik olması gerekliliği olarak açıklanan iletişimde kaynak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnanılırlık
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, doğrusal iletişim modelinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geribildirim
Soru Açıklaması
15.
Bir kimseye veya gruba bilgi vermek bir şeyler öğretmek amacıyla kurulan ve yürütülen düzenli iletişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Akademik iletişimler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dini iletişimde kaynağın kişisel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çekicilik
Soru Açıklaması
17.
“Yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Delâlet
Soru Açıklaması
18.
Kur’an-ı Kerim’de "î’sâr" olarak geçen ve "başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Diğergamlık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin icra ettiği fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Denetleyici
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Clebsch-Jaeckle ikilisine göre dinî danışma ve rehberlik hizmetlerinin icra ettiği temel fonksiyonlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İyileştirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.