Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi kelime anlamı itibariyle ‘barış ve teslimiyet’ anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Medeniyet
Soru Açıklaması

Kelime anlamı itibariyle “İslâm”, “barış ve teslim olmak” anlamına gelir. Allah, bu teslimiyeti bütün benliği ile yapanlardan övgüyle bahsetmektedir

2.

“Bütün kalp paralar, aslında bir doğru paranın olduğunu gösterir’’ sözüyle Mevlana neyi vurgulamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Taklitlerin varlığının özün gerçekliğini kanıtladığını
Soru Açıklaması

Tarih boyunca insan pek çok dinle muhatap olmuştur. Ama bunun bir başlangıcı, özü ve aslı olsa gerektir. Hz. Mevlânâ’nın demek istediği şu olsa gerek. Ortada bir “gerçek para” var olduğu için kalpazanlar onu taklit ediyor. “Kalp para” denilen sahtesine kananlar da her zaman, kafalarındaki “gerçek para” tasavvuruna dayanarak aldanıyorlar. Bu da gösteriyor ki, her yanlışta ve batılda bir miktar gerçeklik (hakikat) vardır.

3.

İlk yetişkinlik, ergenlikte yaşanan dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı bir dönrmdir. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Yeniden yapılanma
Soru Açıklaması

İlk yetişkinlik, ergenlikte yaşanan dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı; dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler yaşandığı bir dönemdir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın anlamlarındandır?

Doğru Cevap: "D" Teslim olmak
Soru Açıklaması

Kelime anlamı itibariyle “İslâm”, “barış ve teslim olmak” anlamına gelir. Allah, bu teslimiyeti bütün benliği ile yapanlardan övgüyle bahsetmektedir: “…Kim muhsin olarak (iyilik ederek, işini güzel yaparak) özünü Allah’a teslim ederse onun mükâfatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.” (Bakara 2/112) İslâm’ın terim anlamı ise “Allah’ın, peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu emirleri inanarak, düşünerek ve severek kabul edip uygulamaktır.”

5.

Aşağıdakilerden hangisi din ve ekonomi ilişki ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Din ekonomide adeleti sağlamaya yardımcıdır.
Soru Açıklaması

 

Ekonominin, “kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adâletli bir şekilde dağıtımıdır” anlamına geldiğini hatırlayalım. Dolayısıyla burada işin içine öncelikle “adâlet” girmektedir. Adaletin de her şeyden önce bir ahlâkî kavram olduğu unutulmamalıdır. Tüm dinlerde ahlâkın mutlaka dinin kurallarına dayandığı düşünülürse, ekonominin gündeme geldiği yerde, din eğitiminin de rahatlıkla geleceği aşikârdır. 

 

6.

Aşağıdakilerden hangisi kendini ifade etme aşamasındaki gencin yaşayabileceği tecrübeler olarak gruplandırıldığında dışarıda kalmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Somut düşünme
Soru Açıklaması

Dinî şüphe, benliğin gelişimi, bağımsızlık duygusu ve ihtiyacı, tenkitçi düşünme, kendini ifade etme aşamasındaki gencin geçici bir süre yaşayabileceği bir tecrübedir.

7.

I. Demir tavında iken dövülür

II. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur

III. Ağaç yaşken eğilir

Yukarıdaki atasözleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Eğitim
Soru Açıklaması

Türkçe’de eğitim, “eğme” fiilinden türetilmiştir. Eğmek, bir anlamda, insanı ikna etmek, demektir. Yalnız bunun için bilgiler, hem niçinlere dayalı olarak öğretilmeli hem de problem çözümünde kullanılmalıdır. Eğitim   denilince,   daha   çok   çocukluk   dönemindeki   tedbirlere   vurgu yapılmaktadır. “Ağaç yaşken eğilir” atasözü bunu ifade eder. Şu atasözleri de eğitimin bu yönde anlaşılmasına yardımcı olmaktadır:

“Demir tavında iken dövülür.”

“Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.”

8.

Aşağıdakilerden hangisi kendini ifade etme aşamasındaki gencin yaşayabileceği tecrübeler olarak gruplandırıldığında dışarıda kalmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Somut düşünme
Soru Açıklaması

Dinî şüphe, benliğin gelişimi, bağımsızlık duygusu ve ihtiyacı, tenkitçi düşünme, kendini ifade etme aşamasındaki gencin geçici bir süre yaşayabileceği bir tecrübedir

9.

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde yasaklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yasaklardan değildir?

Doğru Cevap: "B" Adam öldürmeme
Soru Açıklaması

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde, canı, aklı, dini, malı ve nesli korumak esastır. Cinayet, yol kesme, hırsızlık, haksız yere adam öldürme, ırza tecavüz, gasb, içki, zina ve rüşvet her devirde yasak kapsamındadır.

10.

Ailede ana-baba tutumları, çocuğun kişilik ve benlik gelişimini etkileyen önemli çevre faktörlerindendir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Ana-babası demokratik tutuma sahip olan çocuklar daha olumlu ve sağlıklı bir benlik kavramı geliştirebilmektedirler.
Soru Açıklaması

Yapılan araştırmalarda ana-babalarının tutumlarını “demokratik” olarak algılayan çocukların benlik kavramları ile “otoriter” ve “ilgisiz” olarak algılayan çocukların benlik kavramları arasındaki fark, demokratik ana-babaların çocuklarının lehine, değiştiği görülmektedir. Yani ana-babası demokratik tutuma sahip olan çocuklar daha olumlu ve sağlıklı bir benlik kavramı geliştirebilmektedirler.

11.

Ailede ana-baba tutumları, çocuğun kişilik ve benlik gelişimini etkileyen önemli çevre faktörlerindendir. Yapılan araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Ana-babası demokratik tutuma sahip olan çocuklar daha olumlu ve sağlıklı bir benlik kavramı geliştirebilmektedirler.
Soru Açıklaması

Yapılan araştırmalarda ana-babalarının tutumlarını “demokratik” olarak algılayan çocukların benlik kavramları ile “otoriter” ve “ilgisiz” olarak algılayan çocukların benlik kavramları arasındaki fark, demokratik ana-babaların çocuklarının lehine, değiştiği görülmektedir. Yani ana-babası demokratik tutuma sahip olan çocuklar daha olumlu ve sağlıklı bir benlik kavramı geliştirebilmektedirler.

12.

“insanın dinî gelişimi için gerekli öz” anlamındaki fıtrat hali çocuğun kaç yaş dönemidir?

Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması

“insanın dinî gelişimi için gerekli öz” anlamındaki fıtrat hali, çocuk konuşmaya başlayıncaya kadar devam eder. Bu da yaklaşık 2 yaş civarıdır.

13.
Öğretmen, karmaşık bir problem durumunu tasarlar. Öğrenciler bu problem durumuna dahil olur ve onu kendilerine mal etmeleri için çözüm sürecinde aktif rol alır ve sorumluluk yüklenirler. Bulunan çözümü problem durumuna uygulayarak test ederler. Toplanan verileri değerlendirir, ortaya çıkan muhtemel çözümleri gözden geçirirler ve en uygun olanını seçerler. Öğrenciler mevcut durumu gözden geçirerek, problemin çözümü ile ilgili tahminlerde bulunurlar, muhtemel çözüm yollarını araştırırlar.

Problem çözme yöntemi sürecinde yukarıdakilerden hangilerinin yerleri değiştirilirse süreç doğru şekilde sıralanmış olur?

Doğru Cevap: "E" III, ve V
Soru Açıklaması

Bu yöntemin uygulanma süreci şöyle açıklanabilir:

Önce öğretmen, karmaşık bir problem durumunu tasarlar. Bu daha önce yaşanmış gerçek bir problem de olabilir, yaşanması muhtemel hayalî bir problem de olabilir. Öğrenciler bu problem durumuna dahil olur ve onu kendilerine mal etmeleri için çözüm sürecinde aktif rol alır ve sorumluluk yüklenirler. Öğrenciler mevcut durumu gözden geçirerek, problemin çözümü ile ilgili tahminlerde bulunurlar, muhtemel çözüm yollarını araştırırlar. Toplanan verileri değerlendirir, ortaya çıkan muhtemel çözümleri gözden geçirirler ve en uygun olanını seçerler. Bulunan çözümü problem durumuna uygulayarak test ederler.
14.
“Bu dönemde, Allah’a güven içinde inanç söz konusudur. Dini^ kavramları öğrenmeleri ve konuşma diline aktarmaları oldukça gelişmiştir. Bu yaşlar arasında dua ve namaz gibi ibadetlere karşı ilgi ve merakları canlıdır. Dönemin sonlarına doğru soyut düşünme kabiliyeti gelişir.” Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son çocukluk
Soru Açıklaması
b
15.
Yakın çevresinden uzağa doğru Basitten karmaşığa doğru Zordan kolaya doğru

Gözlem konuları yukarıdakilerden hangisini izleyen seyir izlemektedir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Gözlem konuları, şüphesiz çocuğun yakın çevresinden uzağa doğru, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir seyir takip etmelidir.

16.
Medrese öğretim programında yer alan aşağıdaki derslerden hangisi meka^sıd ilimleri arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Tefsir
Soru Açıklaması
b
17.

Aşağıdakilerden hangisi “insanın Tanrı, kâinat, metafizik âlem ya da kutsal kabul edilen varlığa yönelik inancını, duygusunu, tutumunu, davranışlarını ve bunlara dayalı olarak oluşturulan bir sistem” terimini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması

Din, insanın Tanrı, kâinat, metafizik âlem ya da kutsal kabul edilen varlığa yönelik inancını, duygusunu, tutumunu, ritüellerini (ayinlerini), davranışlarını ve bunlara dayalı olarak oluşturulan bir sistemi ifade etmektedir

18.

Din eğitimi temelleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Sosyal Temel
Soru Açıklaması

Din eğitimi temelleri arasında psikolojik, felsefi, ekonomik, hukuki, evrensel temeller vardır.

19.

Kişi artık önündeki zamanın kısaldığını fark eder ve hayatın kaçınılmaz olarak ölümle son bulacağı duygusu kendini hissettirir. Çocukların evden ayrılması, aile bireylerinin ve dostların kaybı, yakınların ölümü, vb. olaylar kişiyi hayatın anlamı üzerinde düşünmeye zorlar. Buna paralel olarak, o güne kadar ki başarılarını, hedeflerini, isteklerini gözden geçirir.

 Yukarıda bahsedilen dönem hangi yaşı kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "B" 40
Soru Açıklaması

İnsan hayatında 40 yaşın bir dönüm noktası olduğu kabul edilir. Bu yaşla birlikte, kişi artık ömrünün önemli bir kısmını geride bıraktığını ve yaşamın sınırlı olduğunu algılamaya başlar. Kişi artık önündeki zamanın kısaldığını fark eder ve hayatın kaçınılmaz olarak ölümle son bulacağı duygusu kendini hissettirir. Çocukların evden ayrılması, aile bireylerinin ve dostların kaybı, yakınların ölümü, vb. olaylar kişiyi hayatın anlamı üzerinde düşünmeye zorlar. Buna paralel olarak, o güne kadar ki başarılarını, hedeflerini, isteklerini gözden geçirir. 

20.

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanların ilkelerinden biri seçeneklerden hangisi olamaz?

Doğru Cevap: "E" Yaptıklarının karşılığını beklemek
Soru Açıklaması

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür: Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı. Hidayetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli. Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı. Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.