Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 10
1.

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Mantıklılık
Soru Açıklaması

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; bireysellik, bütünlük, açıklık ve amaca dönüklük ilkeleridir.

2.

Bir dinin ya da fikrin, maddi^ ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Medeniyet
Soru Açıklaması

Bir dinin ya da fikrin, maddi^ ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir.

3.

Öğretim metodu Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinir.

Yukarıda adı geçen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Soru - cevap yöntemi
Soru Açıklaması

Sokrates tarafından bir öğretim metodu olarak kullanıldığı için Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinir. 

4.
İlk çocukluk dönemi - 2-6 yaşları arası Son Çocukluk Dönemi - 6 ile 11-12 yaşları arası İlk çocukluk dönemi - 2-5 yaşları arası

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Genellikle 2-6 yaşları arası ilk çocukluk dönemi olarak kabul edilir. Ortalama olarak 6 ile 11-12 yaşları arası Son Çocukluk Dönemi olarak tanımlanır.

5.
Madde İdea Atom Ruh Yetkin varlık

Varlığın ilk sebebinin ne olduğu konusunda felsefe tarafından verilen belli başlı cevaplar arasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Varlığın ilk sebebinin ne olduğu konusunda felsefe tarafından verilen belli başlı cevaplar arasında, “ruh, madde, yetkin varlık, idea, su, ateş, sayı, atom, doğa, Tanrı, değişme” vardır.

6.

“Bu yöntemin uygulanmasında, örnek uygulama öğretmen tarafından gösterilerek yapılır, gerekli yerlerde durularak bazı hususlar açıklanır, dikkat edilmesi gereken noktalar hatırlatılır. Uygulamaya geçmeden önce gerekirse öğretmen tarafından bir kaç tekrar yapılır ve daha sonra öğrencilerden benzer şekilde yapmaları istenir.” Bahsedilen yöntem hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Gösterip Yaptırma Yöntemi
Soru Açıklaması

Paragrafta bahsedilen yöntem Gösterip Yaptırma yöntemidir. Gösterip yaptırma, bilgi kazandırmak, ilgi uyandırmak, göze ve kulağa aynı anda hitap etmek suretiyle işin nasıl yapıldığını göstermek için başvurulan bir öğretim yöntemidir.

7.

Psikolojide “dinî uyanış” veya “dinî gelişim çağı” olarak tanımlanan çağ hangi çağdır?

Doğru Cevap: "B" Bülûğ
Soru Açıklaması

Psikolojide “dinî uyanış” veya “dinî gelişim çağı” olarak tanımlanan çağ Bülûğ çağıdır.

8.

İslâm dünyasında uzun yıllar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlara ne ad verilirdi?

Doğru Cevap: "C" Medrese
Soru Açıklaması

Kelime olarak “ders okutulan yer” anlamına gelen Medrese, İslâm dünyasında uzun yıllar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlara ad olmuştur. Medreselerin ilk defa ortaya çıkış sebepleri, zamanı ve yeri hakkında farklı görüşler vardır. Genel kanaate göre, medreseler XI. asırdan itibaren kurulmaya ve gelişmeye başlamışlardır. Bunlar arasında en ünlü olanı 1067 yılında Bağdat’ta, Büyük Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk tarafından kurulan Nizamiye Medresesi’dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim stratejisinde başvurula- bilecek öğretim yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Problem çözme
Soru Açıklaması
d
10.

Her şeyin, bir başka şeyle ilişkili ve bağlantılı olduğu düşüncesi hangi kavram içinde ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "E" Bütünlük
Soru Açıklaması

Bütünlük, genel anlamda, “her şeyin, bir başka şeyle ilişkili ve bağlantılı olduğu” düşüncesinden kaynaklanır. Eğitimde bütünlük, öğrencinin beden- sel, zihinsel, duygusal, ahla^ki^ ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması, birine önem verilirken diğerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eder. 

11.

Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisi nedir?

Doğru Cevap: "A" Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisidir. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, öğretmen öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımını sağlamaya çalışır. Konunun takdiminde ağırlık sözel ifadelerde olmakla birlikte çeşitli örnekler, resimler ve şemalarla farklı duyu organlarına da hitap etmeye önem verilir.

12.

Anlatım yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Öğretmen, anlatımı araç ve gereçlerle zenginleştirmemeli; anlatım sırasında diğer öğretim materyallerinden yararlanmamalıdır.
Soru Açıklaması

Anlatım yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Öğretmen, anlatımı araç ve gereçlerle zenginleştirmeli; anlatım sırasında diğer öğretim materyallerinden yararlanmalıdır.

Anlatım yöntemini kullanırken öğretmen, mesajların öğrenciye ulaşıp ulaşmadığını, anlattıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığını sürekli kontrol etmelidir.

Öğretmenin konuşma tarzı, ses tonu, hareketleri, jest ve mimikleri, görünümü, giyim kuşamı, anlatımındaki açıklığı ve öğrencilerle göz teması, bu yöntemi başarılı bir şekilde uygulamada etkili olan hususlardır.

Anlatım süresi, dinleyicileri sıkmayacak, dikkatlerinin dağılmasına meydan vermeyecek uzunlukta olmalı, konunun içeriğine, dinleyici kitlesinin yaş ve ilgi düzeylerine de bağlı olmakla birlikte, 15-20 dakikayı aşmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir.

Öğretim yapacak kişi konuya çok iyi hazırlık yapmalıdır.

Doğru cevap

13.

İlk yetişkinlik, ergenlikte yaşanan dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı bir dönemdir. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Yeniden yapılanma
Soru Açıklaması

İlk yetişkinlik, ergenlikte yaşanan dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı; dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler yaşandığı bir dönemdir.

14.

İlahi dinlerdeki, Tanrı’ya ait “mekândan münezzeh oluş” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Allah’ın her yerde olması
Soru Açıklaması

İlahi dinlerdeki, Tanrı’ya ait “mekândan münezzeh oluş”, Allah’ın her yerde oluşunu ifade etmektedir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi “gösterip yaptırma“ yönteminde dikkat edilmesi gereken hususlar bir tanesi değildir?

Doğru Cevap: "B" Gösterinin yapılacağı mekâna öğrencilerin yaklaşık 2 saat önceden gelmesi sağlanmalıdır.
Soru Açıklaması

Gösterinin yapılacağı mekâna öğrencilerin yaklaşık 2 saat önceden gelmesi sağlanması gerekli olmayan bir durumdur.

16.
Zamanla dinin kültür ve medeniyete etkisi olur Karşılaşılan problemler, bu inancın penceresinden bakılarak resmedilir Kutsal günler, törenler ve yasaklar ihdas edilir İlkel toplumlarda ve dinlerde, bu inanca dayalı hayat felsefesi ve sistemi oluşmaz

Yukarıdakilerden hangileri insanın tabiatüstü bir güce bağlanmasının zaruretine yönelik olgulardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her ikisi de, insanın zayıflığına ve tabiatüstü bir güce bağlanmasının zaruretine işaret etmektedir. Şüphesiz bu bağlılık, hayata çeşitli şekillerde yansımaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir: • İnsan, inandığı gücün önünde eğilir. Aynı zamanda bu saygıdan itaat ve kulluk doğar. • En ilkel kabul edilen bir dinde ve toplumda bile, bu inanca dayalı bir hayat felsefesi ve sistemi oluşur." • Karşılaşılan problemler, bu inancın penceresinden bakılarak resmedilir. • Kutsal günler, törenler ve yasaklar ihdas edilir. • Bu bağlanmaya bağlı olarak yeni sosyal ilişkiler ve ahlâkî değerler meydana gelir. • Zamanla dinin kültür ve medeniyete etkisi olur.

17.

Din eğitiminde iyi bir öğütçü yerine iyi bir dinleyici olunması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ergenlik Dönemi
Soru Açıklaması

Din eğitiminde iyi bir öğütçü yerine iyi bir dinleyici olunması gereken dönem Ergenlik Dönemidir.

18.

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen mescidin kuzey tarafında bulunan ve bazı sahabilerin barındığı eğitim-öğretim yapılan meka^na ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Suffa
Soru Açıklaması

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen mescidin kuzey tarafında bulunan ve bazı sahabilerin barındığı Suffa da, eğitim-öğretim yapılan bir başka önemli meka^ndır. Burası, mescidin bir parçası olarak, Hz. Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, aynı zamanda bir barınma meka^nıdır. Sayıları 70 ila 400 arasında değişen ve tayin edilen muallimlerin nezaretinde eğitim gören bu insanlar, İsla^m’ı diğer insanlara öğretmek üzere ihtiyaç duyulan yetişkin a^lim zümrenin temelini de teşkil etmişlerdir. 

19.

Mekke döneminde eğitim-öğretim merkezlerinin başında gelen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Darü-l Erkam
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini, hicretten önce ve sonra olarak iki kısımda incelemek gerekir. Mekke döneminde eğitim faaliyetleri içerisinde sahabeden Erkam’ın Evi (Dârü’l-Erkam) önemli bir merkez olmuştur. Hz. Peygamber burada toplanan Müslümanlara, almış olduğu vahyi tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirmiştir. Nitekim Medine’ye muallim olarak gönderilen Mus’ab b. Umeyr böyle bir ortamda yetişmiştir.

20.

Aşağıdaki kitap-yazar eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Mevlanâ – Vesîletü’t-Necât
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.