Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 11
1.

Hangi anlayışa göre, din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmelidir ve bu görüş daha çok Batı dünyasının bir problemi olarak ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "E" Politeist
Soru Açıklaması

Fenomenolojik yaklaşım tarzına göre, din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmelidir. Bu görüş daha çok Batı dünyasının bir problemi olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü din eğitimiyle amaçladıkları şey, çocuklarını gerçek bir Hıristiyan yapmaktı. Fakat olmadı. Çünkü modern dünyanın gerekleri ile dinleri uyuşmadı. Bu yüzden okulda öğrenilen din ile dışarısı birbiriyle çatışır hale geldi. Bunun yerine, inanç türleri belirtilmeden, sadece din olgusunu esas alan bir din eğitimi yaklaşımını ortaya atmış oldular.

2.

‘’Değişik sebeplerle motive olan dinî duygu ve düşüncelerin davranışlara dönüşme aşamasında benzer davranış kalıplarını içeren rol modelleri, kişiye büyük davranış kolaylığı sağlar ve dolaylı olarak eğitici bir fonksiyon görür.’’ görüşü gençlik dönemi din eğitimi ilkelerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Gençlerin din eğitiminde sosyal ortamların ve dinî kurumların önemi unutulmamalıdır.
Soru Açıklaması

Bülûğ dönemiyle birlikte gençte ortaya çıkan kendini tanıma ve bütünleme ihtiyacı, beraberinde başkalarıyla diyalog şeklinde kurulan iletişim ortamında giderilmeye çalışılır. Çünkü diyalog, iletişimin en yüksek düzeyidir ve ancak tarafların birbirine karşılıklı değer verdiği, saygı duyduğu bir iletişim ortamı içinde gerçekleşir. Değişik sebeplerle motive olan dinî duygu ve düşüncelerin davranışlara dönüşme aşamasında benzer davranış kalıplarını içeren rol modelleri, kişiye büyük davranış kolaylığı sağlar ve dolaylı olarak eğitici bir fonksiyon görür.

3.

Batı dillerinde din hangi kelime kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Religion
Soru Açıklaması

Batı dillerinde din için kullanılan “religion” kelimesinin kökü olan “religo”, “boyun eğmek, itaat etmek” anlamına gelmektedir.

4.
“Yetişkinin hayatında çözüm bekleyen bir meselesine cevap bulabileceği bir ders, yetişkinin daha çok ilgisini çeker.” Yukarıdaki bilgi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" O¨ğretim programının problem merkezli olması
Soru Açıklaması
d
5.

Ebu’l-Esved ed-Düelî ve Sibeveyh hangi alanda eserler vermiş ve Kuran eğitimine dolaylı da olsa katkıda bulunmuştur?

Doğru Cevap: "D" Dilbilim
Soru Açıklaması

Arapçanın dilbilgisi (gramer) kurallarının henüz belirlenmemiş olması, bu dilin İslâm’a yeni giren toplumlara öğretilmesinde zorluklarla karşılaşılmasına neden olmuştur. Nitekim yazının geliştirilmesi ve Arapça gramerinin belirlenmesi, ancak Emeviler döneminde Ebu’l-Esved ed-Düelî ve daha sonraları dilbilimci Sîbeveyh tarafından gerçekleştirilmiştir.

6.

I. Nereden geldim?

II. Nereye gidiyorum?

III.Neye inanmalıyım?

IV. Sonum ne olacak?

V. Görevim nedir?

Doğrudan doğruya insanın varoluşu ile ilgili yukarıdaki sorulara cevap arayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Felsefe
Soru Açıklaması

Varlığın ilk sebebinin ne olduğu konusunda felsefe tarafından verilen belli başlı cevaplar arasında, “ruh, madde, yetkin varlık, idea, su, ateş, sayı, atom, doğa, Tanrı, değişme” vardır. Bu konuda oluşan sorular ise şöyle sıralanabilir: • Nereden geldim?" • Nereye gidiyorum?" • Görevim nedir?" • Hayatın anlamı nedir?" • Neye inanmalıyım?" • Sonum ne olacak?" • Bu dünyadan sonra yeni bir dünya daha var mı?

7.

İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışan ve Ernest Renan’ın iddialarını reddeden yazar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Namık Kemal
Soru Açıklaması

Bir konferansında, İslâm’ın bilime ve hikmete yer vermediğini de gündeme getiren Renan’ın söz konusu iddialarına Namık Kemal, “Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde cevap vermiş; tam aksine, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışmıştır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi medresede ders okutmakla görevli olan kişilerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Talebe-i ulûm
Soru Açıklaması

Medresede ders okutmakla görevli olan hocaya Müderris denir. Muid, müderrisin okuttuğu dersi tekrarlayan görevlidir. Dânişmend veya Suhte, medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan bir ifadedir. Medresede öğrenim gören öğrencilere talebe-i ulûm da denilmektedir.

9.

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Buluş
Soru Açıklaması

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; bireysellik, bütünlük, açıklık ve amaca dönüklük ilkeleridir. Buluş ise bir öğretim stratejisidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in küttaplarda çocuklara öğretilmesini istediği konulardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Yüzme
Soru Açıklaması

Çocukların eğitimine ayrılan küttaplarda okuma yazma, Kur’an, şiir ve dinî bilgiler öğretilmekteydi. Hz. O¨mer döneminde valilere gönderilen genelgede çocuklara yazı, binicilik, yüzme ve atasözlerinin (darb-ı mesel) öğretilmesinin istendiği belirtilmektedir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi kelime anlamı itibariyle ‘barış ve teslimiyet’ anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Medeniyet
Soru Açıklaması

Kelime anlamı itibariyle “İslâm”, “barış ve teslim olmak” anlamına gelir. Allah, bu teslimiyeti bütün benliği ile yapanlardan övgüyle bahsetmektedir.

12.

‘’Üç hal kanunu ‘’ hangi sosyolog ve filozofun görüşlerinden ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "B" A. Comte
Soru Açıklaması

Comte dinin sonradan ortaya çıktığını ve evrimler geçirdiğini; ona artık bir daha ihtiyaç duyulmayacağını iddia eden düşünce ve ideoloji sahiplerinin varlığı da söz konusudur. Auguste Comte adlı filozof buna örnektir. Comte, görüşlerini üç hal kanunu dediği bir evrim süreci ile şöyle açıklamaktadır: Teolojik, Metafizik ve Pozitivist safha.

13.

Sokrates ahlakı neden dine dayandırmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Kendi döneminde din bozulduğu için
Soru Açıklaması

Kilise Hıristiyanlığının deneysel bilime ve bilim adamlarına baskı uygulaması da bunda etkili olmuştur. Dinlerin özünü kaybedip hurafelere boğulmasını da laikliğin sebepleri arasında saymak mümkündür. Kendi döneminde din bozulduğu için, ünlü filozof Socrates, bu yüzden ahlakı dine dayandırmamıştır.

14.

“Yetiştirmek, yönetmek, yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak” hangi kavramı ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Eğitim
Soru Açıklaması

Eğitim kavramı, Batı kaynaklarında “education” kelimesiyle ifade edilmektedir. Kelimenin Latince kökü “educare”dir. Bu, “yetiştirmek, yönetmek, yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak” anlamına gelir. 

15.

Elest meclisi neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Ruhlar yaratılırken yapılan anlaşma
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de, “Elest Meclisi” diye bir antlaşmadan (ahitten) bahsedilmektedir. Buradan anlaşılıyor ki, tüm ruhları yarattığı esnada, Allah Teâlâ, insanın fıtratına varlığını sezme ve algılama yeteneği yerleştirmiştir. Ardından, “Sizin rabbiniz Ben değil miyim?” diye sormuş; onlar da hep birden, “Evet, bizim rabbimiz Sensin” diye cevap vermişlerdir. Sonra da onları bu hadise konusunda birbirine şahit tutmuştur. Bunun da sebebi, kıyâmet gününde, yaptıkları bu sadakat yeminini hatırlamaları içindir. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kavramının kelime anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilmek
Soru Açıklaması

Eğitim kavramı, Batı kaynaklarında “education” kelimesiyle ifade edilmektedir. Kelimenin Latince kökü “educare”dir. Bu, “yetiştirmek, yönetmek, yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak” anlamına gelir.

17.
Öğretmen, karmaşık bir problem durumunu tasarlar. Öğrenciler bu problem durumuna dahil olur ve onu kendilerine mal etmeleri için çözüm sürecinde aktif rol alır ve sorumluluk yüklenirler. Bulunan çözümü problem durumuna uygulayarak test ederler. Toplanan verileri değerlendirir, ortaya çıkan muhtemel çözümleri gözden geçirirler ve en uygun olanını seçerler. Öğrenciler mevcut durumu gözden geçirerek, problemin çözümü ile ilgili tahminlerde bulunurlar, muhtemel çözüm yollarını araştırırlar.

Problem çözme yöntemi sürecinde yukarıdakilerden hangilerinin yerleri değiştirilirse süreç baştan sona doğru şekilde sıralanmış olur?

Doğru Cevap: "E" III ve V
Soru Açıklaması

Bu yöntemin uygulanma süreci şöyle açıklanabilir:

Önce öğretmen, karmaşık bir problem durumunu tasarlar. Bu daha önce yaşanmış gerçek bir problem de olabilir, yaşanması muhtemel hayalî bir problem de olabilir. Öğrenciler bu problem durumuna dahil olur ve onu kendilerine mal etmeleri için çözüm sürecinde aktif rol alır ve sorumluluk yüklenirler. Öğrenciler mevcut durumu gözden geçirerek, problemin çözümü ile ilgili tahminlerde bulunurlar, muhtemel çözüm yollarını araştırırlar. Toplanan verileri değerlendirir, ortaya çıkan muhtemel çözümleri gözden geçirirler ve en uygun olanını seçerler. Bulunan çözümü problem durumuna uygulayarak test ederler.
18.

‘’Değişik sebeplerle motive olan dinî duygu ve düşüncelerin davranışlara dönüşme aşamasında benzer davranış kalıplarını içeren rol modelleri, kişiye büyük davranış kolaylığı sağlar ve dolaylı olarak eğitici bir fonksiyon görür.’’ görüşü gençlik dönemi din eğirtimi ilkelerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Gençlerin din eğitiminde sosyal ortamların ve dinî kurumların önemi unutulmamalıdır.
Soru Açıklaması

Bülûğ dönemiyle birlikte gençte ortaya çıkan kendini tanıma ve bütünleme ihtiyacı, beraberinde başkalarıyla diyalog şeklinde kurulan iletişim ortamında giderilmeye çalışılır. Çünkü diyalog, iletişimin en yüksek düzeyidir ve ancak tarafların birbirine karşılıklı değer verdiği, saygı duyduğu bir iletişim ortamı içinde gerçekleşir. Değişik sebeplerle motive olan dinî duygu ve düşüncelerin davranışlara dönüşme aşamasında benzer davranış kalıplarını içeren rol modelleri, kişiye büyük davranış kolaylığı sağlar ve dolaylı olarak eğitici bir fonksiyon görür

19.

Yetişkinlik dönemi gelişim özellikleri sebebiyle üç gruba ayrılmaktadır. Hangi seçenekte sırası ile doğru şekilde ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İlk yetişkinlik, orta yetişkinlik, son yetişkinlik
Soru Açıklaması

Yetişkinlik dönemi, gelişim özellikleri bakımından ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve son yetişkinlik (yaşlılık) olmak üzere üç safhada incelenir. 

20.

‘İnsan davranışlarının temelinde dinî bir güdü (motive) var mı, yok mu?’ sorusuna cevap arayan alan hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Psikoloji
Soru Açıklaması

Bilindiği gibi psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının sebeplerini inceleyen bir bilimdir. İnsan davranışlarının temelinde dinî bir güdü (motive) var mı, yok mu? sorusuna cevap bulmak adına, tarih boyunca yaşanan olay ve olgularla ilgilenir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.