Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 12
1.

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Buna göre İslami anlamda iyi insan özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Doğru Cevap: "E" Sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder.
Soru Açıklaması

Öncelikle ifade etmeliyiz ki, İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Bu aynı zamanda iyi vatandaş da demektir. Bu tip bir insanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez.

Düşenin dostudur.

Bencil (egoist) değildir.

Emaneti ehline verir.

Görüldüğü üzere, E şıkkı örnek davranışlar arasında yer almaz.

2.

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan ve içeriğinde İslami değerlere de yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Divân-ı Lügati’t-Türk
Soru Açıklaması

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan Divân-ıLügati’t-Türk, gerek önsözündeki ifadelerinde ve gerekse tespit ettiğiatasözlerinde, İslâmî değerlere yer vermektedir.

3.

I. Demir tavında iken dövülür

II. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur

III. Ağaç yaşken eğilir

Yukarıdaki atasözleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Eğitim
Soru Açıklaması

Türkçe’de eğitim, “eğme” fiilinden türetilmiştir. Eğmek, bir anlamda, insanı ikna etmek, demektir. Yalnız bunun için bilgiler, hem niçinlere dayalı olarak öğretilmeli hem de problem çözümünde kullanılmalıdır. Eğitim denilince, daha çok çocukluk dönemindeki tedbirlere vurgu yapılmaktadır. “Ağaç yaşken eğilir” atasözü bunu ifade eder. Şu atasözleri de eğitimin bu yönde anlaşılmasına yardımcı olmaktadır: “Demir tavında iken dövülür.” “Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.”

4.
Soru-Cevap Örnek Olay İncelemesi Grup Çalışması ve Tartışma Problem çözme Gösterip Yaptırma

Yukarıdakilerden hangileri Buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D"  I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleri:

Soru-Cevap

Örnek Olay İncelemesi

Problem çözme

Grup Çalışması ve Tartışmadır.

Gösterip Yaptırma ise Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleriarasında yer almaktadır.

5.
“O¨zellikle ileri yaşlarda öğrenme hızı yavaşlar ve kişiden kişiye göre değişir. Ayrıca konular daha uzun bir zaman dilimi içinde öğrenilebilir. Bu yüzden konuların öğrenilmesi daha uzun zaman alabilir.” Bu gelişim özellikleri, yetişkinlik dönemi din eğitiminde öncelikli olarak hangi ilkenin gerekliliğini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" O¨ğretim zamanı ve süresi konusunda esnek davranılması
Soru Açıklaması
e
6.

Daha çok psiko-motor davranışların öğretiminde kullanılmakla birlikte, görgü kurallarının ve pek çok dinî pratiğin öğretiminde etkilidir. Namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kuran’ın en güzel şekilde nasıl okunacağı vs. gibi pek çok konunun öğretiminde başvurulabilecek bir yöntemdir. Bu öğretim yöntemi nedir?

Doğru Cevap: "B" Gösterip yaptırma
Soru Açıklaması

Gösterip yaptırma, bilgi kazandırmak, ilgi uyandırmak, göze ve kulağa aynı anda hitap etmek suretiyle işin nasıl yapıldığını göstermek için başvurulan bir öğretim yöntemidir. Bir işin, hareketin veya davranışın en uygun biçimde ve ustaca nasıl yapılabileceğini göstermesi bakımından önemli bir öğretim yöntemidir. Gösteri veya demonstrasyon yöntemi olarak da anılan bu yöntem, bir yeteneği, ortaya koymaktan veya bir şeyin nasıl yapılacağının süreçlerini göstermekten öte, onun ilkelerini de ortaya koyar.

7.

“Barış ve teslim olmak” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İslam
Soru Açıklaması

Kelime anlamı itibariyle “İslâm”, “barış ve teslim olmak” anlamına gelir.

8.

“Din, ne mahza tefekkür, ne sırf histir, ne de ancak amel.” ifadesi kime aittir?

Doğru Cevap: "D" Muhammed İkbal
Soru Açıklaması

Din eğitimi açısından bütünlük, insanı sadece bir kaç yönü ile değil, bütün fıtri^ kabiliyetlerini geliştirmeyi ifade eden bir kavramdır. Büyük mütefekkir Muhammed İkbal’in ifadesiyle, “din, ne mahza tefekkür, ne sırf histir, ne de ancak amel.” Din eğitimi ve öğretimi de ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir ifade ve ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyet olacaktır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi ‘Bir dinin ya da fikrin, maddi ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılması’ manasına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Medeniyet
Soru Açıklaması

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir. Bunun oluşmasında başka toplum ve kültürlerin de katkısı vardır. Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ise kültür denir. Buna göre, medeniyet genel, kültür ise özel olmaktadır.

10.

‘‘İnsan toplum içindir’’ sözü hangi ünlü filozofa aittir?

Doğru Cevap: "B" E. Durkheim
Soru Açıklaması

Bir başka filozof E. Durkheim’e göre insan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.

11.

Türklerin İsalmiyeti kabul ettikten sonra ilk yazılı eser olma özelliği taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yusuf Has Hacip
Soru Açıklaması

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan, Kutadgu Bilig isimli kitabı, Yusuf Has Hacib’ in eseridir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı irşad araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması

Müzik yazılı irşad araçlarından biri değildir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Deneysellik
Soru Açıklaması

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; bireysellik, bütünlük, açıklık ve amaca dönüklük ilkeleridir. Bu durumda deneysellik ilkesi bu ilkelerden biri değildir.

14.

Elest meclisi neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Ruhlar yaratılırken yapılan anlaşma
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de, “Elest Meclisi” diye bir antlaşmadan (ahitten) bahsedilmektedir. Buradan anlaşılıyor ki, tüm ruhları yarattığı esnada, Allah Teâlâ, insanın fıtratına varlığını sezme ve algılama yeteneği yerleştirmiştir. Ardından, “Sizin rabbiniz Ben değil miyim?” diye sormuş; onlar da hep birden, “Evet, bizim rabbimiz Sensin” diye cevap vermişlerdir. Sonra da onları bu hadise konusunda birbirine şahit tutmuştur. Bunun da sebebi, kıyâmet gününde, yaptıkları bu sadakat yeminini hatırlamaları içindir.

15.

Kelime anlamı ‘’barış ve teslim olmak ‘’ olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İslam
Soru Açıklaması

Kelime anlamı itibariyle “İslâm”, “barış ve teslim olmak” anlamına gelir. Allah, bu teslimiyeti bütün benliği ile yapanlardan övgüyle bahsetmektedir.

16.

Soru-Cevap yöntemi kimin adı ile de anılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Socrates
Soru Açıklaması

Anlatım yöntemi gibi, soru-cevap yöntemi de eğitim tarihi kadar eski bir öğretim yöntemidir. Sokrates tarafından bir öğretim metodu olarak kul lanıldığı için Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinir. Ayrıca, eski kaynaklarımızda isticvab adıyla anılır. O¨ğretmenin, öğrencilere bir konu ile ilgili sorular sorması ve bu sorulara aldığı cevaplardan yeni sorular üreterek soru-cevap süreci içinde öğrencinin konuyu kavramasını sağlamaya dayalı bir yöntemdir. O¨ğretime, öğrencilerin merakını uyandıran bir soru ya da problem ile başlanır. O¨ğrenciler bazı tahminlerde bulunmaya veya çözüm önerileri sunmaya teşvik edilirler.

17.

Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin olumsuz özelliklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Öğrenciyi pasifleştirdiği, insanı adeta bilgileri emen bir sünger konumunda görülmektedir.
Soru Açıklaması

Sözlü anlatıma dayalı birçok dersin, özellikle sosyal derslerin öğretiminde sıkça kullanılan ve neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir yöntemdir. Genel olarak, konuları bir sıraya ve düzene göre anlatma ve açıklama metodu olarak bilinir. Takrir ve düz anlatım adlarıyla da anılan bu yöntem, sadece okullarda değil, toplumsal etkinliklerin büyük bir bölümünde vazgeçilmez konuşma ve öğretim yolu olarak kabul görmüş, geçmişte yüksek bir mevkie sahip olmuştur. Eğitimcilerin çoğu, bu metodun olabildiğince az kullanılmasından yanadırlar. Hatta, öğrenciyi pasifleştirdiği, insanı adeta bilgileri emen bir sünger konumunda gördüğü, çoğu zaman öğrencilere soru sorma ve düşüncelerini açıklama fırsatı vermediği için, anlatım yönteminin en etkisiz yöntemlerden biri olduğunu ifade edenler de olmuştur.

18.

“Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır!” sözünü aşağıdakilerden hangisi söylemiştir?

Doğru Cevap: "B" Yunus Emre
Soru Açıklaması

İslâm dini özellikle kişilik haklarına dikkat etme konusunda çok titizdir. Hem de meseleye sadece insan hakkı olarak bakmaz. İslâm tefekkürü ile yetişen Yunus Emre, şöyle demektedir: “Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır!”

19.

Olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancı aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Politeizm
Soru Açıklaması

Politeizm: Olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancı.

20.

İnsanın, “Ben kimim?”, “Nereden geldim?”, “Nereye gideceğim?” gibi sorularına tatmin edici cevaplar vermeye çalışan olgu hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması

Din, insan kimliğinin önemli bir parçasını teşkil eder. Onun yeryüzündeki varlığına anlam kazandıran da dindir. Kişisel bir tercih olarak baktığımızda, din insanın hayatını anlamlı kılan, ona yaşama sevinci kazandıran en temel değerdir. İnsanın, “Ben kimim?”, “Nereden geldim?”, “Nereye gideceğim?” gibi sorularına din dışında bugüne kadar tatmin edici cevaplar veren başka bir bilgi kaynağı da mevcut değildir..

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.