Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 13
1.

Psikolojide “dinî uyanış” veya “dinî gelişim çağı” olarak tanımlanan çağ hangi çağdır?

Doğru Cevap: "B" Buluğ
Soru Açıklaması

Psikolojide “dinî uyanış” veya “dinî gelişim çağı” olarak tanımlanan çağ Buluğ çağıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Ernest Renan’ a ait bir sözdür?

Doğru Cevap: "A" Ancak halk deneysel bilim ve akıl ile eğitilip aydınlatılırsa, dinlerin boş inançları kendi kendine yıkılır.
Soru Açıklaması

Ernest Renan, bu konuda aşırıya kaçanların başını çekmektedir. O’nun konudaki meşhur sözlerinden birisi şudur: Ancak halk deneysel bilim ve akıl ile eğitilip aydınlatılırsa, dinlerin boş inançları kendi kendine yıkılır.

3.

“Medreseden mezun olan talebeler “Matlab” adı verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanma için sıra beklerlerdi." Bu usule verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mülazemet
Soru Açıklaması

Medreseden mezun olan talebeler “Matlab” adı verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanma için sıra beklerlerdi. Mülâzemet adı verilen bu usule göre, bekledikleri süre boyunca görevleri ile ilgili staj yaparlardı. Daha sonra sırası gelenler önce aşağı dereceli medreselere atanır, zamanla terfileri yapılırdı.

4.

Aşağıdakilerden hangisi “Birçok kişi, sıradan dinî hayattan, dinî arzunun üstün olduğu davranışa doğru gelişim göstermekte veya geleneksel dinî hayattan, daha içten tasavvufî bir hayata geçiş yaptığı” dönemdir?

Doğru Cevap: "B" Orta Yetişkinlik Dönemi
Soru Açıklaması

Birçok kişi, sıradan dinî hayattan, dinî arzunun üstün olduğu davranışa doğru gelişim göstermekte veya geleneksel dinî hayattan, daha içten tasavvufî bir hayata geçiş yaptığı dönem Orta Yetişkinlik Dönemidir.

5.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çocuklar kaç yaşından itibaren dini konularla yakından ilgilenmeye başlarlar?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Dinî gelişimle ilgili yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de çocuklar 7 yaşından itibaren inançla ilgili konularla yakından ilgilenmekte ve 10-12 yaşlarından itibaren de metafizik alana ilişkin sorular sormaktadırlar. (Yavuz, 1987; Yıldız, 2007).

6.

I. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı

II. Hidâyetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli

III. Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler

IV. Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı

Yukarıdakilerden hangileri din eğitimcileri ve din hizmeti sunan kişiler için belirlenmiş ilkelerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültürdür?

Doğru Cevap: "B" Mimari anlayış
Soru Açıklaması

Kültürü, maddî ve manevî diye ayıranlar da vardır. Buna göre, bilimsel ve teknolojik ürünler, ekonomi, yemek ve kılık-kıyafet maddî kültür; din, dil, inanç, hukuk, örf ve âdetler, sosyal ilişkiler, tarih şuuru, estetik, mimari anlayış, yazı, sanat, edebiyat ve ahlâk ise manevî kültürdür.

8.
Zamanla dinin medeniyete etkisi olur. Sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler meydana gelir. Karşılaşılan problemlerin kaynağı inanca bağlanır.

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri dine bağlılığın hayata olan etkilerdendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

İnsan, inandığı gücün önünde eğilir. Aynı zamanda bu saygıdan itaat ve kulluk doğar. · En ilkel kabul edilen bir dinde ve toplumda bile, bu inanca dayalı bir hayat felsefesi ve sistemi oluşur. · Karşılaşılan problemler, bu inancın penceresinden bakılarak resmedilir. · Kutsal günler, törenler ve yasaklar ihdas edilir. · Bu bağlanmaya bağlı olarak yeni sosyal ilişkiler ve ahlâkî değerler meydana gelir. · Zamanla dinin kültür ve medeniyete etkisi olur.

9.

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için uymaları gereken bazı ilkeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Her zaman ümitsizliğe kapılmalı.
Soru Açıklaması

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür:

? Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı,

? Hidâyetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli,

? Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı,

? Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler.

10.

‘Her şeyin canlı olduğu inancı’ Auguste Comte’nin teolojik safhasının hangi devresini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Fetişizm
Soru Açıklaması

Teolojik safhada evren, insan iradesine benzer iradelerle yönetilmektedir. Olayların sebepleri tabiatüstü varlıklardır. Bu süreç içerisinde ayrıca üç devre daha vardır. Bunlar: · Fetişizm: Her şeyin canlı olduğu inancı. · Politeizm: Olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancı. · Monoteizm: Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği inancı.

11.

Döneminin en önemli bilim merkezlerinden olan Beytü-l Hikme hangi dönemde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Abbasiler
Soru Açıklaması

Yabancı kültürlere ait eserlerin toplanması Emevîler devrinden itibaren başlamıştır. Abbasîler devrinde Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme’de ise toplanan bu eserlerin tercümesi yapılmıştır. Kütüphane ve rasathaneden oluşan Beytü’l-Hikme, bir araştırma ve tercüme merkezi kimliği taşımaktadır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde açıklık ilkesine örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Dinleyicinin seviyesine uygun bir dil kullanmak
Soru Açıklaması

Soyut konular, mümkünse somut örneklerle açıklanmalıdır. Eğitimci, zihnindeki bilgiyi ve gönlündeki duyguyu muhatabı ile paylaşırken üstü kapalı ifadelerden, anlaşılmaz terkiplerden, soyut ifadelerden mümkün oldukça kaçınmalıdır. Yine o, ders konusunu işlerken ve düşüncelerini ifade ederken, öğrencinin seviyesine dikkat etmeli, onun bildiği kelimelerle ve onun kavrayabileceği cümlelerle anlatmayı tercih etmeli, onun yakın çevresinden ve yaşantılarından örnekler vererek anlatılanları anlaşılır kılmayı bilmelidir. Konuları anlatırken, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru bir yaklaşım sergilemeli ve tedrici bir yol izlemelidir.

13.

I. İnanç ve İbadetler

II. Sosyal Yaşantılar

III. Toplumsal dini sorunlar

Yukarıdakilerden hangisi Cebeci’nin dinî rehberlik gerektiren görüşlerindendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

İnanç ve İbadetler , Sosyal Yaşantılar Cebeci’nin dinî rehberlik gerektiren görüşlerindendir

14.

Osmanlılarda geniş çaplı bir medrese kurma faaliyeti de Kanuni devrinde gerçekleşmiştir. Bu faaliyet hangi medresenin kurulması ile gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" Süleymaniye Medreseleri
Soru Açıklaması

Osmanlılarda Kânûnî devrind e (1520-1566) geniş çaplı diğer bir medrese kurma faaliyeti Süleymaniye Medreseleri’nin kurulması ile gerçekleşmiştir. Medreselerin kurulması sonraki yıllarda da devam etmiştir.

15.

Kelime anlamı“ ekme, yetiştirme, üretme” anlamına gelmektedir. Terim anlamı ise, “bir toplumun ya da milletin, inanç, fikir, sanat, âdet ve gelenekleri, maddî ve manevî değerlerinin bütünüdür . Tanımı verilen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kültür
Soru Açıklaması

Latince bir kelime olan kültür (culture), “ekme, yetiştirme, üretme” anlamına gelmektedir. Terim anlamı ise, “bir toplumun ya da milletin, inanç, fikir, sanat, âdet ve gelenekleri, maddî ve manevî değerlerinin bütünüdür”. Osmanlı Türkçesi’nde bu kelime “ hars ” olarak ifade edilmektedir.

16.

Aşağıdakilerden hangsisi ‘İnsanlık Dini’nin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Mürşidlere gerek duyulur.
Soru Açıklaması

Manevi unsurlar ihtiva etmez, ama gelmiş geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanarak onların ilerisine geçmeyi hedefler. · Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşiflerdir. · İnsanlara, müşahede edilen âlemin gerisindeki gücü fark etmelerini engellemek için, niçinleri değil, olay ve olguları (deney sonuçlarını) düşündürtmek esastır. Çünkü tek hakikat (gerçek bilgi), deney ve tecrübe sonucu elde edilen yasalar ile toplumda üretilen değerlerdir. İnsanları irşat etmek için başka mürşide gerek yoktur. · İbadeti, insanlık yararı ve gelişimi için gayret etmek ve kendisini insanlığa feda etmektir. Gelişmek, değişmek ve dünyayı kurtarmak temel ilkedir.

17.

I. İnsan dünyaya geldiğinde bilgiye sahip değildir

II. İnsanın eğitilmesi ve bilgi sahibi olması kendisi açısından hak, ebeveynleri tarafından görevdir.

III. Bilgi sahibi olmak, bir üstünlük nedeni olarak kabul edilmektedir

Kur’an’a göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

"Kur’an’a göre insan dünyaya geldiğinde bilgiye sahip değildir; ancak eğitilebilecek özelliklerle donatılmıştır. Bu nedenle, insanın bilgi sahibi olması ve eğitilmesi, kendisi açısından bir hak, anne-babası açısından ise ihmal edilmemesi gereken bir görevdir. Çünkü bilgi sahibi olmak, bir üstünlük nedeni olarak kabul edilmiştir.

18.

Çocukta ahlâk ve adalet duygularının gelişmesindeki en büyük etken nedir?

Doğru Cevap: "A" Anne-Baba
Soru Açıklaması

Çocukta ahlâk ve adalet duygularının gelişmesinde de anne baba tutumlarının büyük etkisi vardır.

19.

“Gençlerle etkili bir dinî iletişimin kurulabilmesi için iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır” aşağıdakilerden hangisi bu bilgideki iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Muhatap almak
Soru Açıklaması

Muhatap almak gençlerle etkili bir dinî iletişimin kurulabilmesi için iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadelerden birisi değildir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi yöntemlerinde önemli ilkeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Akılcılık
Soru Açıklaması

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; bireysellik, bütünlük, açıklık ve amaca dönüklük ilkeleridir. Akılcılık bu ilkeler arasında yer almaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.