Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 14
1.

İmanla ilgili şüphe, kararsızlık ve çatışmaların ortaya çıkabileceği yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 14–18 yaşları arası
Soru Açıklaması

Dinle ilgili sorular ve şüpheler ergenlik döneminde yaygın olarak görülür. 14–18 yaşları arasında imanla ilgili şüphe, kararsızlık ve çatışmalar ortaya çıkabilir.

2.

Tarihe bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bütün din ve kültürlerde yasaklanmamıştır?

Doğru Cevap: "C" Aklı, canı,malı korumak
Soru Açıklaması

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde, canı, aklı, dini, malı ve nesli korumak esastır. Cinayet, yol kesme, hırsızlık, haksız yere adam öldürme, ırza tecavüz, gasb, içki, zina ve rüşvet her devirde yasak kapsamındadır.

3.

Şıklardan hangisi örnek olay incelemesi yöntemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Örnek olaydaki sorunları farklı açılardan görebilmeleri için olayın her bir kahramanı ile empati yapmalarına imkan verecek sorular sorulmalı, sorunu daha derinden fark etmelerine yardım edilmelidir.
Soru Açıklaması

Öğrencilerin yanlış çözümlemelere gitmeleri önlenmelidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde açıklık ilkesine örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Dinleyicinin seviyesine uygun bir dil kullanmak
Soru Açıklaması

Soyut konular, mümkünse somut örneklerle açıklanmalıdır. Eğitimci, zihnindeki bilgiyi ve gönlündeki duyguyu muhatabı ile paylaşırken üstü kapalı ifadelerden, anlaşılmaz terkiplerden, soyut ifadelerden mümkün oldukça kaçınmalıdır. Yine o, ders konusunu işlerken ve düşüncelerini ifade ederken, öğrencinin seviyesine dikkat etmeli, onun bildiği kelimelerle ve onun kavrayabileceği cümlelerle anlatmayı tercih etmeli, onun yakın çevresinden ve yaşantılarından örnekler vererek anlatılanları anlaşılır kılmayı bilmelidir. Konuları anlatırken, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru bir yaklaşım sergilemeli ve tedrici bir yol izlemelidir.

5.

Divan-ı Hikmet kimin eseridir?

Doğru Cevap: "A" Hoca Ahmed Yesevi
Soru Açıklaması

Divan-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevi’nin eseridir.

6.

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan ve içeriğinde İslami değerlere de yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Divân-ıLügati’t-Türk,
Soru Açıklaması

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan Divân-ıLügati’t-Türk, gerek önsözündeki ifadelerinde ve gerekse tespit ettiğiatasözlerinde, İslâmî değerlere yer vermektedir.

7.

Okulöncesi dönemin, ileriki yıllarda yaşanacak olan dinî hayata bir hazırlık dönemi olduğu unutulmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde kazandırılması gereken alışkanlıklar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Büyüklerin deneyimlerini sormak
Soru Açıklaması

Gözlem yapmak, yaşanılan dünyayı gerektiği kadar doğru, açık bir şekilde tanımak, iyi görebilmek, dokunmak, duymak, dinlemek, olaylar arasında bağ kurmak okul öncesi dönemde kazandırılması gereken alışkanlıklar olmalıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Ernest Renan’ a ait bir sözdür?

Doğru Cevap: "A" Ancak halk deneysel bilim ve akıl ile eğitilip aydınlatılırsa, dinlerin boş inançları kendi kendine yıkılır.
Soru Açıklaması

Ernest Renan, bu konuda aşırıya kaçanların başını çekmektedir. O’nun konudaki meşhur sözlerinden birisi şudur:

Ancak halk deneysel bilim ve akıl ile eğitilip aydınlatılırsa, dinlerin boş inançları kendi kendine yıkılır.

9.
İmka^n ve ihtiyaçların eşit olmaması sebebiyle ortaya çıkan problem, en iyi şekilde nasıl çözülür?
Doğru Cevap: "E" Ada^letle
Soru Açıklaması
e
10.

Laiklik hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Toplumsal düzenlemede dinin referans alınmaması
Soru Açıklaması

Toplumsal düzenlemede dinin referans alınmamasına laiklik denir.  

11.

Din eğitiminde son çocukluk dönemi ne zamandır?

Doğru Cevap: "B" 6 - 11 yaş
Soru Açıklaması

C¸ocuk gelişimi ile ilgili eserlerde ortalama olarak 6 ile 11-12 yaşları arası Son C¸ocukluk Dönemi olarak tanımlanır. Bilişsel gelişimleri açısından bu dönemi, orta çocukluk (7-9) ve ileri çocukluk (10-12) olmak üzere farklı aşama halinde ele almak da mümkündür.

12.

“Namaz nasıl kılınır“ konusunu anlatırken öğrencilere kazandırmak istediğimiz davranışlar psiko-motor davranışlardır bu bilgi ışığında anlatımda en uygun yöntem hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gösterip Yaptırma Yöntemi
Soru Açıklaması

“Namaz nasıl kılınır” konusunu anlatırken öğrencilere kazandırmak istediğimiz davranışlar psiko-motor davranışlardır. Dolayısıyla, ilk akla geleceklerin başında, gösterip yaptırma yöntemi gelir.

13.

Kim hangi dini anlatıyorsa, o dine inanarak ve tüm görüşlerini savunarak anlatması gerekir. Bu görüş din eğitiminin gerçekleştirilmesi konusunda aşağıdaki anlayışlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Teolojik
Soru Açıklaması

Din eğitiminin gerçekleştirilmesi konusunda farklı yaklaşımlar sözkonusudur. Bunlardan birisi Teolojik, yani İlâhiyat eksenli yaklaşımdır. Bu anlayışa göre, kim hangi dini anlatıyorsa, o dine inanarak ve tüm görüşlerini savunarak anlatması gerekir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Farklı kültürlerde farklı yansımaları olabilir.
Soru Açıklaması

Din eğitiminde dinin aslı ile hayata yansıma şekli olan kültür ve medeniyeti de birbirinden ayırmak gerekir. Fakat aralarındaki irtibat da sürekli canlı tutulmalıdır. Özden uzaklaşmamak kaydıyla dinin, farklı coğrafya, kültür ve medeniyetler içerisinde farklı yansımaları olabilir. Bu çerçevede pek çok mezhebin, tarikatın ve cemaatin ortaya çıkmasında bir mahzur yoktur. İnsanoğlunun farklı düşünce ve anlayışlarla yaratıldığı gerçeğinden hareketle bu sosyal gerçeklik objektif olarak kabullenilmelidir.

15.

‘’Acaba çocuğu toplumdan izole edilmiş bir ortamda hiçbir dinî eğitim vermeden yetiştirsek, yine de ondan din duygusunun tezahürü olan bir davranış görür müyüz?’’ sorusuyla ortaya atılan deneyde, denek çocukta nasıl bir davranış görülmüştür?

Doğru Cevap: "C" Pencereden gelen ışığa el açıp dua benzeri yakarışta bulunduğu
Soru Açıklaması

Bu soruya cevap bulmak için tasarladıkları deneyi gerçekleştirmişlerdir. Ancak çocuğun, yalnız bırakıldığı odanın küçük penceresinden sızan ışığa yönelerek duaya benzer bir davranış sergilediğine şahit olmuşlardır.

16.

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için uymaları gereken bazı ilkeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Her zaman ümitsizliğe kapılmalı.
Soru Açıklaması

Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler.

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür:

Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı,

Hidâyetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli,

Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı,

Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler.

17.

Öğretim metodu Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinir.

     Yukarıda adı geçen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Soru-cevap yöntemi
Soru Açıklaması

Sokrates tarafından bir öğretim metodu olarak kullanıldığı için Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinir.

18.

“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye 88/17-20) Verilen ayet hangi öğretim yöntemine örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Gözlem gezisi
Soru Açıklaması

Gözlem gezisi yöntemi, bir dersin özel veya genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların, gerçek mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik öğretim amaçlı faaliyetlerdir. Gözlem yoluyla öğrenciler, olayları, nesneleri gerçek biçimiyle görmeyi öğrenir, doğrudan tecrübe edinir ve içinde yaşadıkları çevreyi daha iyi öğrenirler. Gözlem gezisi yoluyla elde edilen bilgiler daha anlamlı ve kalıcı olur. Öğrenilen bilgiler gerçek hayatla ilişkilendirilir.

19.

‘Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in evrenselliğine örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" Herkes Hz. Âdem’in neslindendir. O da topraktandır.
Soru Açıklaması

İman konusunda zorlamanın olamayacağını, Kur’an bütün açıklığı ile bildirmektedir (Bakara 2/256). Bu noktada, herkesin dini anlayışı kendisine aittir (Kafirûn 109/6).İslâm hiç kimsenin ırkına, bölgesine, soyuna ve sülalesine eleştiri getirmez (Hucurat 49/12). Çünkü bunların hiçbirini, insan kendi iradesiyle belirlemez. Dolayısıyla sorumlu da tutulamaz. Hz. Peygamber’in de bu konuda şöyle bir ikazı vardır:v“Herkes Hz. Âdem’in neslindendir. O da topraktan.” (Tirmizi, Tefsir-iSure, 50)İslâm’da üstünlük imanda ve Allah’a kulluk bilincine (takva) sahip olmadadır. Bunu gerçekleştirme noktasında ise herkes eşittir.

20.

I. Akıl ve irade sahibidir

II. Varlıklar ve olgular arasındaki ilişkileri görür

III. Düşünme

IV. Konuşma ve iletişim kurma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri insane aittir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İnsan çok yönlü bir varlıktır. Başta akıl ve irade sahibidir. Bu sayede, kâinattaki varlıklar, olaylar ve olgular arasında bulunan ilişkileri görür ve hepsinin bir amacının olduğunu kavrar. Sonunda da kendi pozisyonu gereği yapması gerekenler hususunda tercihlerde bulunur. Düşünme, âlet yapma, konuşma, dik yürüme, kültür, medeniyet ve hukukî normlar oluşturma, öğrenme, iletişim kurma vb. özellikler insana aittir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.