Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi islamın anlamlarındandır?

Doğru Cevap: "D" Teslim olmak
Soru Açıklaması

Kelime anlamı itibariyle “İslâm”, “barış ve teslim olmak” anlamına gelir. Allah, bu teslimiyeti bütün benliği ile yapanlardan övgüyle bahsetmektedir: “…Kim muhsin olarak (iyilik ederek, işini güzel yaparak) özünü Allah’a teslim ederse onun mükâfatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.” (Bakara 2/112) İslâm’ın terim anlamı ise “Allah’ın, peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu emirleri inanarak, düşünerek ve severek kabul edip uygulamaktır.” 

2.

Okul öncesi dönem daha sonraki yıllarda Dinî kavramların anlaşılabilmesi ve içtenlikle yaşanan dinî bir hayat için temel olabilecektir.

   Aşağıdakilerden hangisi bu temelin oluşmasını sağlayan koşullardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Çocuklar tabiat sevgisi ile büyümez, tabiatta olanla ilgilenmezse
Soru Açıklaması

Bu temelin oluşmasını sağlayan koşullar:

Çocuklar ailede sevgi ile ve güven içinde büyütülürse,

Çocukların zihinsel gelişimi desteklenir ve öğrenme istekleri canlı tutulursa,

Çocuklar güven içinde büyür ve hayata olumlu gözlerle bakabilirlerse,

Çocukların hayal gücü beslenir ve zenginleştirilirse,

Çocuklar tabiat sevgisi ile büyür, tabiatta olanla ilgilenirse vb.

3.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber’in ilk tebliğe başladığı dönemdeki din eğitimini, hedeflenen kitle açısından en doğru şekilde tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Yetişkin eğitimi
Soru Açıklaması
c
4.

“Kendisini tanıtırken, “Ben bir philosophos’um” dermiş. Bununla, bilginin ve bilgeliğin tutkunu olduğunu anlatmak istermiş.’’? Belirtilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Pythagoras
Soru Açıklaması

Felsefe kavramı, sevgi anlamına gelen Yunanca “phileo” kelimesiyle, bilgi anlamına gelen “sophia” kelimelerinden meydana gelmiştir. Buna göre felsefe (filosofia), “bilgi sevgisi” ya da “bilgiyi sevmek” demektir. Pythagoras, kendisini tanıtırken, “Ben bir philosophos’um” dermiş. Bununla, bilginin ve bilgeliğin tutkunu olduğunu anlatmak istermiş.

5.

‘‘Din, ne mahza tefekkür, ne sırf histir, ne de ancak amel.” sözü hangi ünlü mütfekkire aittir?

Doğru Cevap: "D"  Muhammed İkbal
Soru Açıklaması

Din eğitimi açısından bütünlük, insanı sadece bir kaç yönü ile değil, bütün fıtrî kabiliyetlerini geliştirmeyi ifade eden bir kavramdır. Büyük mütefekkir Muhammed İkbal’in ifadesiyle, “din, ne mahza tefekkür, ne sırf histir, ne de ancak amel.” Din eğitimi ve öğretimi de ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir ifade ve ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyet olacaktır.

6.
Ruh Kıyametin kopuş vakti Öldükten sonra dirilme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün peygamberlere sorulan sorulardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Varoluşla ilgili sorulara en tatmin edici cevabı din vermiştir. Birkaç örnek verecek olursak, bütün peygamberlere sorulan sorular, · Ruh · Kıyametin kopuş vakti · Öldükten sonra dirilme meselesi olmuştur.

7.
Darülfünun içerisinde Ulu^m-ı A^liye-i Di^ni^ye S¸ubesi’nin kuruluşu hangi yıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1900
Soru Açıklaması
d
8.

Her şeyin, bir başka şeyle ilişkili ve bağlantılı olduğu düşüncesi hangi kavram içinde ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "E" Bütünlük
Soru Açıklaması

Bütünlük, genel anlamda, “her şeyin, bir başka şeyle ilişkili ve bağlantılı olduğu” düşüncesinden kaynaklanır. Eğitimde bütünlük, öğrencinin beden- sel, zihinsel, duygusal, ahla^ki^ ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması, birine önem verilirken diğerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eder.

9.

‘İnsan davranışlarının temelinde dinî bir güdü (motive) var mı, yok mu?’ sorusuna cevap arayan alan hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Psikoloji
Soru Açıklaması

Bilindiği gibi psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının sebeplerini inceleyen bir bilimdir. İnsan davranışlarının temelinde dinî bir güdü (motive) var mı, yok mu? sorusuna cevap bulmak adına, tarih boyunca yaşanan olay ve olgularla ilgilenir.

10.

‘’Din, kültürün hem mayası, hem de bir unsurudur.’’ Aşağıdakilerden hangisi bu sözü destekler nitelikte bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" Mimari eserlerde, atasözleri ve deyimlerde bir şekilde dinî motife rastlanmaktadır.
Soru Açıklaması

En eski tarihî kalıntılarda, iletişim aracı olarak kullanılan resim, yazı ve dilde mutlaka karşımıza dinî bir unsur çıkmaktadır. Sıradan gibi görülen törenlerin arkasında, musikilerde, atasözleri ve deyimlerde, mimari eserlerde, bir şekilde dinî motife rastlanmaktadır. Sanata bakılırsa, onda da çoğu görüntü dinîdir. Çünkü sanat, her ne kadar toplumdan topluma ya da hayat anlayışlarına göre izafilik arz etse de, asıl itibariyle güzelliği ve tenasübü aramaktır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzenlemede dinin referans alınmaması anlamına gelir?

Doğru Cevap: "D" Laiklik
Soru Açıklaması

Laiklik, -kelime ve terim anlamı ile tarihi süreci bir tarafa bırakılırsa- toplumsal düzenlemede dinin referans alınmaması anlamına gelmektedir.

12.

Yaşlanma döneminde gerçekleştirilen din eğitimi ilkelerinden hangisi yaşlıların hayatın son safhasına daha sakin, daha serinkanlı ve daha teslimiyetle girmelerine imkân verir?

Doğru Cevap: "A" Yetişkinlerin ölüm bilinci kazanmalarına yardımcı olunmalıdır.
Soru Açıklaması

Yaşlanma döneminin en belirleyici özelliklerinden biri de, ölüm gerçeğinin pek çok vesile ile ve her an kendini gösterdiği, ölüme yaklaşmış olma korkusunun derinden yaşandığı bir dönem olmasıdır. Kontrolsüz seyrettiği zamanlarda kaygı ve depresyona neden olabilecek bu durum, ancak ölüm bilincinin kazanılması ile ortadan kaldırılabilir; ya da en azından hafifletilebilir. Bu açıdan yaşlanma döneminde gerçekleştirilen din eğitimi ve kazandırılan ölüm bilinci, yaşlıların hayatın son safhasına daha sakin ve daha serinkanlı ve daha teslimiyetle girmelerine imkân verir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde daha sonraki yıllarda dinî kavramların anlaşılabilmesi ve içtenlikle yaşanan dinî bir hayat için temel olabilmesi için gösterilebilecek koşullardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çocukların hayal kurması engellenir ve gerçekler olduğu gibi aktarılırsa,
Soru Açıklaması

Okul öncesi dönemde daha sonraki yıllarda dinî kavramların anlaşılabilmesi ve içtenlikle yaşanan dinî bir hayat için temel olabilmesi için gösterilebilecek koşullardan biri de çocukların hayal gücünü beslemek ve zenginleştirmektir. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi hümanizm fikrine aykırı bir özelliktir?

Doğru Cevap: "A" Sekülerlik
Soru Açıklaması

Manevi unsurlar ihtiva etmez, ama gelmiş geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanarak onların ilerisine geçmeyi hedefler. Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşiflerdir. İnsanlara, müşahede edilen âlemin gerisindeki gücü fark etmelerini engellemek için, niçinleri değil, olay ve olguları (deney sonuçlarını) düşündürtmek esastır. Çünkü tek hakikat (gerçek bilgi), deney ve tecrübe sonucu elde edilen yasalar ile toplumda üretilen değerlerdir. İnsanları irşat etmek için başka mürşide gerek yoktur. İbadeti, insanlık yararı ve gelişimi için gayret etmek ve kendisini insanlığa feda etmektir. Gelişmek, değişmek ve dünyayı kurtarmak temel ilkedir. Haliyle bu din, gerçek dinin alanını daraltan bir din olup sekülerdir. Ayrıca bu din, Hümanizm olarak da takdim edilmektedir. İkisi de aynı düşünceyi taşımaktadır.

15.

Mekke döneminde eğitim faaliyetleri içerisinde hangi sahabenin evi önemli bir merkez olmuştur.

Doğru Cevap: "C" Erkam
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini, hicretten önce ve sonra olarak iki kısımda incelemek gerekir. Mekke döneminde eğitim faaliyetleri içerisinde sahabeden Erkam’ın Evi (Da^rü’l-Erkam) önemli bir merkez olmuştur. Hz. Peygamber burada toplanan Müslümanlara, almış olduğu vahyi tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirmiştir. Nitekim Medine’ye muallim olarak gönderilen Mus’ab b. Umeyr böyle bir ortamda yetişmiştir. 

16.

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Medeniyet
Soru Açıklaması

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir. Bunun oluşmasında başka toplum ve kültürlerin de katkısı vardır.

17.

“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye 88/17-20) Verilen ayet hangi öğretim yöntemine örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Gözlem gezisi
Soru Açıklaması

Gözlem gezisi yöntemi, bir dersin özel veya genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların, gerçek mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik öğretim amaçlı faaliyetlerdir. Gözlem yoluyla öğrenciler, olayları, nesneleri gerçek biçimiyle görmeyi öğrenir, doğrudan tecrübe edinir ve içinde yaşadıkları çevreyi daha iyi öğrenirler. Gözlem gezisi yoluyla elde edilen bilgiler daha anlamlı ve kalıcı olur. Öğrenilen bilgiler gerçek hayatla ilişkilendirilir.

18.

“Religion” kelimesinin kökü olan “religo”, “boyun eğmek, itaat etmek” anlamına gelmektedir. Diğer bir kökü “religare” kelimesi de “bağlanma” demektir’’ verilen tanım hangi kavrama aittir?

Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması

Batı dillerinde din için kullanılan “religion” kelimesinin kökü olan “religo”,“boyun eğmek, itaat etmek” anlamına gelmektedir. Diğer bir kökü “religare” kelimesi de “bağlanma” demektir. Her ikisi de, insanın zayıflığına ve tabiatüstü bir güce bağlanmasının zaruretine işaret etmektedir.

19.

Seçeneklerden hangisi Buluş Yoluyla öğretim stratejisi içerisinde yer almayan bir öğretim yöntemidir?

Doğru Cevap: "A" Anlatım
Soru Açıklaması

20.

‘İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır’’ sözü hangi ünlü sosyoloğa aittir?

Doğru Cevap: "E" İbni Haldun
Soru Açıklaması

İbni Haldun’un dediği gibi, insan doğuştan sosyal bir varlıktır. Onun fıtratında, birlikte yaşamaya ve yardımlaşmaya karşı bir meyil vardır. Çünkü hiç kimse, başkasına muhtaç olmadan, tek başına hayatın üstesinden gelemez. “İnsanlar ister köylü olsun, ister kentli. Farkında olmasalar da birbirlerinin hizmetçisidirler.”sözü de bu gerçeğe işaret etmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.