Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisi nedir?

Doğru Cevap: "A" Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisidir. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, öğretmen öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımını sağlamaya çalışır. Konunun takdiminde ağırlık sözel ifadelerde olmakla birlikte çeşitli örnekler, resimler ve şemalarla farklı duyu organlarına da hitap etmeye önem verilir. 

2.

Seçeneklerden hangisi Buluş yoluyla öğretim stratejisi içerisinde yer almayan bir öğretim yöntemidir?

Doğru Cevap: "A" Anlatım
Soru Açıklaması
3.

Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan ‘Kutadgu Bilig’ kim tarafından yazılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Yusuf Has Hacip
Soru Açıklaması

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig isimli kitabı, önemli bir örnektir. Çünkü eser, Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebu Hasan bin Süleyman Arslan) için kaleme alındığından dolayı bir Siyâsetname sayılır. Tamamen rumuzlar ve sembollerle yapılan bir anlatım tarzı benimsendiği için alegoriktir. Öğretmeyi hedef aldığı için de didaktiktir. En önemli yönü ise muhtevasıdır. O da genelde, İslâmî unsurlardan ibarettir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi ‘Bir dinin ya da fikrin, maddi ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılması’ manasına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Medeniyet
Soru Açıklaması

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir. Bunun oluşmasında başka toplum ve kültürlerin de katkısı vardır. Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ise kültür denir. Buna göre, medeniyet genel, kültür ise özel olmaktadır.

5.

Tarihe bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bütün din ve kültürlerde yasaklanmamıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Aklı, canı,malı korumak
Soru Açıklaması

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde, canı, aklı, dini, malı ve nesli korumak esastır. Cinayet, yol kesme, hırsızlık, haksız yere adam öldürme, ırza tecavüz, gasb, içki, zina ve rüşvet her devirde yasak kapsamındadır

6.

‘’Acaba çocuğu toplumdan izole edilmiş bir ortamda hiçbir dinî eğitim vermeden yetiştirsek, yine de ondan din duygusunun tezahürü olan bir davranış görür müyüz?’’ sorusuyla ortaya atılan deneyde, denek çocukta nasıl bir davranış görülmüştür?

Doğru Cevap: "C" Pencereden gelen ışığa el açıp dua benzeri yakarışta bulunduğu
Soru Açıklaması

Bu soruya cevap bulmak için tasarladıkları deneyi gerçekleştirmişlerdir. Ancak çocuğun, yalnız bırakıldığı odanın küçük penceresinden sızan ışığa yönelerek duaya benzer bir davranış sergilediğine şahit olmuşlardır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ‘İnsanlık Dini’nin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Mürşidlere gerek duyulur.
Soru Açıklaması

Manevi unsurlar ihtiva etmez, ama gelmiş geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanarak onların ilerisine geçmeyi hedefler. · Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşiflerdir. · İnsanlara, müşahede edilen âlemin gerisindeki gücü fark etmelerini engellemek için, “niçin”leri değil, olay ve olguları (deney sonuçlarını) düşündürtmek esastır. Çünkü tek hakikat (gerçek bilgi), deney ve tecrübe sonucu elde edilen yasalar ile toplumda üretilen değerlerdir. İnsanları irşat etmek için başka mürşide gerek yoktur. · İbadeti, insanlık yararı ve gelişimi için gayret etmek ve kendisini insanlığa feda etmektir. Gelişmek, değişmek ve dünyayı kurtarmak temel ilkedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi, dinin insan fıtratında var olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Bir kaza anında Yaratıcı’ya sığınmak
Soru Açıklaması
d
9.

Yetişkinlik dönemi gelişim özellikleri sebebiyle üç gruba ayrılmaktadır. Hangi seçenekte sırası ile doğru şekilde ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İlk yetişkinlik, orta yetişkinlik, son yetişkinlik
Soru Açıklaması

Yetişkinlik dönemi, gelişim özellikleri bakımından ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve son yetişkinlik (yaşlılık) olmak üzere üç safhada incelenir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi“İbadetlerin ve davranışların sadece Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu isteyerek yapmak” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" İhlas
Soru Açıklaması

İhlas. İbadetlerin ve davranışların sadece Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu isteyerek yapmak anlamına gelmektedir.

11.

Adalet kavramı, dinin hangi temeline dayanır?

Doğru Cevap: "B" Sosyolojik temeli
Soru Açıklaması

Adalet kavramı dinin sosyolojik temeli ile ilgilidir. Teker teker ele aldığımızda, aşağı yukarı bütün dinler ve sosyal nizamlar, ihtiyaç¸-imkân ilişkisi ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik bir çaba gösterir. Düzenlenen hukuk ve çıkarılan kanunlar da aynı gaye içindir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi yöntemlerinde önemli ilkeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Tümevarımcılık
Soru Açıklaması

Her alanda olduğu gibi din eğitimi alanında da eğitim sürecine ve niteliğine etki eden, din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; bireysellik, bütünlük, açıklık ve amaca dönüklük ilkeleridir. Tümevarımcılık bu ilkeler arasında yer almaz.

13.

‘İlk Osmanlı medresesi nerede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" İznik
Soru Açıklaması

İlk Osmanlı medresesi İznik’te kurulmuştur. Fatih dönemine (1451-1481)kadar kurulan ilk dönem Osmanlı medreseleri, daha önce Anadolu’da kurulan medreselerin devamı olarak kabul edilebilir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek, uygunluk, doğruluk, münasip durum anlamına gelir?

Doğru Cevap: "B" Hak
Soru Açıklaması

Kelime manası itibariyle hak, “gerçek, uygunluk, doğruluk, münasip durum, aslına uygun, makul, sahih” demektir.

15.

Adalet kavramı, dinin hangi temeline dayanır?

Doğru Cevap: "B" Sosyolojik temeli
Soru Açıklaması

Adalet kavramı dinin sosyolojik temeli ile ilgilidir. Teker teker ele aldığımızda, aşağı yukarı bütün dinler ve sosyal nizamlar, ihtiyaç¸-imkân ilişkisi ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik bir çaba gösterir. Düzenlenen hukuk ve çıkarılan kanunlar da aynı gaye içindir.

16.

I. Ruh

II. Kıyametin kopuş vakti

III. Öldükten sonra dirilme meselesi Yukarıdakilerden hangileri Peygamberlere sorulan sorulardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.

“bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı öğretim yöntemi“ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
Soru Açıklaması

Örnek olay incelemesi yöntemi, bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı bir öğretim yöntemidir.

18.

I. Zamanla dinin kültür ve medeniyete etkisi olur

II. Karşılaşılan problemler, bu inancın penceresinden bakılarak resmedilir

III. Kutsal günler, törenler ve yasaklar ihdas edilir

IV. İlkel toplumlarda ve dinlerde, bu inanca dayalı hayat felsefesi ve sistemi oluşmaz.

Yukarıdakilerden hangileri insanın tabiatüstü bir güce bağlanmasının zaruretine yönelik olgulardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.

“Künhüne va^kıf olma” duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği dönem hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gençlik
Soru Açıklaması

Gençlik, kendisinden başlayarak var olan her şeyin sorgulandığı, eski bir deyimle “künhüne va^kıf olma” duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği bir dönemdir.

20.
Eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" “Terbiye” kavramının, genel olarak eğitim öğretimle ilgili bütün alanları ifade ettiği söylenemez.
Soru Açıklaması
e
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.