Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıkları oluşturan çevresel faktörlere örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "B" İklim koşulları
Soru Açıklaması

Bireysel farklılıkların başka bir kısmı da çevresel etkilerle oluşur. Aynı yaşlarda ve birbirine yakın gelişimsel özelliklere sahip oldukları halde birbirinden farklı çevrelerde yaşayan insanlar, bulundukları yerin şartlarından etkilenirler. Dinî ve kültürel farklılıklar, iklim koşulları, toplumsal yapı ve sosyal hayat, gelenek ve görenekler ve daha pek çok şey, çevresel etkiler kapsamında sayılabilecek hususlardır.

2.

Aşağıdaki kitap-yazar eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Mevlanâ – Vesîletü’t-Necât
Soru Açıklaması

Yunus Emre’nin Divânı, Hoca Ahmed Yesevî nin Divân-ı Hikmet’i, Edib Ahmed Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakâyık’ı, Mevlanâ’nın Mesnevî’si, Kaşgarlı Mahmud’ un Divân-ı Lügati’t-Türk ü eserleridir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemi din eğitiminin ilkeri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Yetişkinlerin değer ve anlam duyguları beslenmemelidir.
Soru Açıklaması

Yetişkinlik dönemi din eğitiminin ilkeri:

Yetişkinlerin değer ve anlam duyguları beslenmelidir.

Problem merkezli bir öğretim tarzı benimsenmelidir

Dini konular, soyut bir anlatım tarzında sunulmak yerine örnekler, hikayelerle daha somut bir hale getirilmelidir.

Öğretim zamanı ve süresi konusunda esnek davranılmalıdır.

Yetişkinlerin dinî etkinliklere katılımları teşvik edilerek, özellikle ileri yaşlarda toplumsal ilişkileri canlı tutulmaya çalışılmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi İslama göre iyi insanın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "A" Kötü olanın da yanındadır.
Soru Açıklaması

İslama göre iyi insanın bazı özellikleri şöyledir: · Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. · Düşenin dostudur. · Gerektiğinde başkalarını kendisine tercih eder. · Küçüklerin de büyüklerin de hakkını korur. · İyi ve güzel olanın yanında, kötü olanın da karşısındadır. · Sadece iyilik ve güzellikte yardımlaşır. · Başkaları tarafından kendisine hak olarak bir şey verilse bile, vicdanındabunun tekrar hesabını yapar.. · Kendisi için istediğini başkaları için de ister. · Allah’tan korkar, kuldan utanır. 

5.

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanların ilkelerinden biri seçeneklerden hangisi olamaz?

Doğru Cevap: "E" Yaptıklarının karşılığını beklemek
Soru Açıklaması

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür: Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı. Hidayetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli. Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı. Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler.

6.

İslam dininin geldiği dönemde eğitim düzeyi olarak en gelişmiş bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mezopotamya
Soru Açıklaması
7.
Ümitsizliğe kapılmamalıdır. Yaptıklarının karşılığını Allah’tan beklemelidir. Hidayeti Allah’tan beklemelidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri din eğitimcisi için doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür: · Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı, · Hidâyetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli, · Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı, · Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler. 

8.

Divan-ı Hikmet kimin eseridir?

Doğru Cevap: "A" Hoca Ahmed Yesevi
Soru Açıklaması

Divan-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevi’nin eseridir.

9.

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi dinin olgusal temelde araştırılıp analiz edilmelidir görüşünü savunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Fenomenolojik yaklaşım
Soru Açıklaması

Fenomenolojik yaklaşıma göre, din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmelidir.

10.

İslâm öncesi Arap toplumunda özellikle şiir ve hitabet gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanda en önde gelen eserlerdendir?

Doğru Cevap: "A" Muallakât-ı Seb’a
Soru Açıklaması

İslâm öncesi Arap toplumunda özellikle şiir ve hitabet gelişmiştir. Bunlar arasında en önde gelen örnekler Muallakât-ı Seb’a adıyla bilinir. Şiirlerde mertlik, cesaret, cömertlik ve şeref temalarına yer verilmesi, tıpkı Allah inancında olduğu gibi, birtakım inanç esasları ile erdemlerin de cahiliye toplumunda tamamen yok olmadığını gösterir.

11.

I. Ruh

II. Kıyametin kopuş vakti

III. Öldükten sonra dirilme meselesi

Yukarıdakilerden hangileri Peygamberlere sorulan sorulardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Varoluşla ilgili sorulara en tatmin edici cevabı din vermiştir. Birkaç örnekverecek olursak, bütün peygamberlere sorulan sorular, • Ruh • Kıyametin kopuş vakti • Öldükten sonra dirilme meselesi olmuştur.

12.

Aşağıdakilerden hangisi İslama göre iyi insanın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Kuldan utanır.
Soru Açıklaması

İslama göre iyi insanın bazı özellikleri şöyledir: · Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. · Düşenin dostudur. · Gerektiğinde başkalarını kendisine tercih eder. · Küçüklerin de büyüklerin de hakkını korur. · İyi ve güzel olanın yanında, kötü olanın da karşısındadır. · Sadece iyilik ve güzellikte yardımlaşır. · Başkaları tarafından kendisine hak olarak bir şey verilse bile, vicdanındabunun tekrar hesabını yapar.. · Kendisi için istediğini başkaları için de ister. · Allah’tan korkar, kuldan utanır. 

13.

Laiklik hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Toplumsal düzenlemede dinin referans alınmaması
Soru Açıklaması

Toplumsal düzenlemede dinin referans alınmamasına laiklik denir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü irşad araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Vaaz
Soru Açıklaması

Vaaz sözlü irşad araçlarından bir tanesidir.

15.

İslâm dini kültürümüzü ve medeniyetimizi derinden etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi etkilenen alanlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" En eski tarihî kalıntılarda
Soru Açıklaması

İslâm dini kültürümüzü ve medeniyetimizi derinden etkilemiştir. Mimarimizden musikîye, dilimize, edebiyatımıza, sosyal ilişkilerimize, örf ve adetlerimize kadar, her alanda bunu görmekteyiz.

16.

“bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme, doğru bir karar oluşturmak için görüş alış-verişinde bulunmak” hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Müşavere
Soru Açıklaması

Müşavere :bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme, doğru bir karar oluşturmak için görüş alış-verişinde bulunmaktır

17.

“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.”(Hadid 57/9) verilen ayet hangi eğitimde hangi ilkenin gerekliliğini destekler niteliktedir?

Doğru Cevap: "A" Amaca dönüklük
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ, ilahî kitapları insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye göndermiştir. Kur’an’ın gönderiliş sebebi olarak da, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, dalaletten hidayete ulaştırmak ve doğru yola iletmek olduğu belirtilir. Peygamberlerin gönderilişlerinin de aynı amaca yönelik olduğu görülür.

18.

Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin olumsuz özelliklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Öğrenciyi pasifleştirdiği, insanı adeta bilgileri emen bir sünger konumunda görülmektedir.
Soru Açıklaması

Sözlü anlatıma dayalı birçok dersin, özellikle sosyal derslerin öğretiminde sıkça kullanılan ve neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir yöntemdir. Genel olarak, konuları bir sıraya ve düzene göre anlatma ve açıklama metodu olarak bilinir. Takrir ve düz anlatım adlarıyla da anılan bu yöntem, sadece okullarda değil, toplumsal etkinliklerin büyük bir bölümünde vazgeçilmez konuşma ve öğretim yolu olarak kabul görmüş, geçmişte yüksek bir mevkie sahip olmuştur. Eğitimcilerin çoğu, bu metodun olabildiğince az kullanılmasından yanadırlar. Hatta, öğrenciyi pasifleştirdiği, insanı adeta bilgileri emen bir sünger konumunda gördüğü, çoğu zaman öğrencilere soru sorma ve düşüncelerini açıklama fırsatı vermediği için, anlatım yönteminin en etkisiz yöntemlerden biri olduğunu ifade edenler de olmuştur.

19.

Bir kısım Filozoflara göre insan neyin ürünüdür?

Doğru Cevap: "B" Çevre
Soru Açıklaması

Bireysel farklılıkların başka bir kısmı da çevresel etkilerle oluşur. Aynı yaşlarda ve birbirine yakın gelişimsel özelliklere sahip oldukları halde birbirinden farklı çevrelerde yaşayan insanlar, bulundukları yerin şartlarından etkilenirler. Dini^ ve kültürel farklılıklar, iklim koşulları, toplumsal yapı ve sosyal hayat, gelenek ve görenekler ve daha pek çok şey, çevresel etkiler kapsamında sayılabilecek hususlardır. Birey, içinde yaşadığı çevrenin bu şartlarından zamanla etkilenir. Bir kısım filozofların, “insan çevrenin ürünüdür” şeklindeki tanımlamaları, çevrenin birey üzerindeki etkisini ortaya koyan güzel bir ifade biçimidir. C¸evresel faktörlerin birey üzerindeki etkisi, bizi, farklı çevrelerin farklı özelliklere sahip bireyler ortaya çıkaracağı sonucuna götürür.

20.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kavramının kelime anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilmek
Soru Açıklaması

Eğitim kavramı, Batı kaynaklarında “education” kelimesiyle ifade edilmektedir. Kelimenin Latince kökü “educare”dir. Bu, “yetiştirmek, yönetmek, yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak” anlamına gelir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.