Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 7
1.
Ümitsizliğe kapılmamalıdır. Yaptıklarının karşılığını Allah’tan beklemelidir. Hidayeti Allah’tan beklemelidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri din eğitimcisi için doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması

Din eğitimcileri ve din hizmeti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür: · Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı, · Hidâyetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeli, · Karamsar olmadan, iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevlerine odaklanmalı, · Yaptıklarının karşılığını, sadece Allah Teâlâ’dan beklemelidirler.

2.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde bireysellik ilkesi açısından değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi anlatılırken kişilerin özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

İnsan kişiliği, doğuştan getirdiği özelliklerin çevre ile girilen etkileşim sonucu geliştirilir ve yenilerinin eklenmesiyle şekillenir. Herkesin boyu, ağırlığı, saç ve göz rengi, zekâsı ve toplumsal özellikleri farklıdır; biri diğeri ile aynı değildir. Bu farklılaşma, kişinin bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal, ahlâkî ve dinî özelliklerinde de görülür Bu sebeple Bilgi anlatılırken kişilerin özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi bireysellik ilkesi açısından değerlendirilebilir.

3.

‘’Din, kültürün hem mayası, hem de bir unsurudur.’’ Aşağıdakilerden hangisi bu sözü destekler nitelikte bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" Mimari eserlerde, atasözleri ve deyimlerde bir şekilde dinî motife rastlanmaktadır.
Soru Açıklaması

En eski tarihî kalıntılarda, iletişim aracı olarak kullanılan resim, yazı ve dilde mutlaka karşımıza dinî bir unsur çıkmaktadır. Sıradan gibi görülen törenlerin arkasında, musikilerde, atasözleri ve deyimlerde, mimari eserlerde, bir şekilde dinî motife rastlanmaktadır. Sanata bakılırsa, onda da çoğu görüntü dinîdir. Çünkü sanat, her ne kadar toplumdan topluma ya da hayat anlayışlarına göre izafilik arz etse de, asıl itibariyle güzelliği ve tenasübü aramaktır. 

4.

“Kendini bil” sözü kime aittir?

Doğru Cevap: "B" Socrates
Soru Açıklaması

Socrates bu yönüyle bir ahlâk eğitimcisidir de. “Kendini bil”, sözü bu açıdan meşhurdur. Bu söz değişik kompozisyonlarda, bizim kültürümüzde de çok kullanılmıştır.

5.

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde yasaklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yasaklardan değildir?

Doğru Cevap: "B" Adam öldürmeme
Soru Açıklaması

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde, canı, aklı, dini, malı ve nesli korumak esastır. Cinayet, yol kesme, hırsızlık, haksız yere adam öldürme, ırza tecavüz, gasb, içki, zina ve rüşvet her devirde yasak kapsamındadır.

6.
İlk yetişkinlik Orta yetişkinlik Geç yetişkinlik

Yukarıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminin safhalarındandır?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Yetişkinlik dönemi, gelişim özellikleri bakımından ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve son yetişkinlik (yaşlılık) olmak üzere üç safhada incelenir.

7.

İslâm dünyasında IX. asırdan beri var olan ve öğretme ruhsatının verildiğini ifade eden belgeye ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" İcazet
Soru Açıklaması

Medrese tahsilini tamamlayan talebeye, icazet verilmektedir. İcazet, İslâm dünyasında IX. asırdan beri var olan ve öğretme ruhsatının verildiğini ifade eden bir belgedir.

8.

Kelime anlamı itibariyle, “geliştirme, artırma, sahipliğini üstüne" alma, özünü ortaya çıkarma, çocuğu yetiştirme” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Terbiye
Soru Açıklaması

“Terbiye” kavramı ise, genel olarak eğitim öğretimle ilgili bütün alanları ifade eder. Kelime anlamı itibariyle, “geliştirme, artırma, sahipliğini üstüne alma, özünü ortaya çıkarma, çocuğu yetiştirme” anlamına gelen terbiye kelimesi, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eder.

9.

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig isimli kitabı, önemli bir örnektir. Çünkü eser, Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebu Hasan bin Süleyman Arslan) için kaleme alındığından dolayı bir Siyasetname sayılır. Tamamen rumuzlar ve sembollerle yapılan bir anlatım tarzı benimsendiği için alegoriktir. Öğretmeyi hedef aldığı için de didaktiktir.

10.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çocuklar kaç yaşından itibaren dini konularla yakından ilgilenmeye başlarlar?

Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması

Dinî gelişimle ilgili yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de çocuklar 7 yaşından itibaren inançla ilgili konularla yakından ilgilenmekte ve 10-12 yaşlarından itibaren de metafizik alana ilişkin sorular sormaktadırlar. 

11.

Divan-ı Lügati’t Türk isimli kitabın yazarı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Kaşgarlı Mahmud
Soru Açıklaması

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan Divan-ı Lügati’t Türk, gerek öznszöündeki ifadelerle gerekse tespit ettiği atasözlerinde, İsalami değerlere yer vermektedir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemlerinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "C" Öğrenme olayını gerçekleştirmek amacıyla başvurulan tüm yollar
Soru Açıklaması

Eğitim öğretim sürecinde, öğrenme olayını gerçekleştirmek amacıyla başvurulan tüm yollara da öğretim yöntemleri denir. Öğretim yöntemleri, eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve eğitim durumlarının düzenlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Uygun öğretim yöntemleri kullanılması durumunda, öğrenmeler daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde gerçekleşir, daha kalıcı olurlar.

13.
Madde İdea Atom Ruh Yetkin varlık

Varlığın ilk sebebinin ne olduğu konusunda felsefe tarafından verilen belli başlı cevaplar arasında yukarıdakilerden hangisi vardır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Varlığın ilk sebebinin ne olduğu konusunda felsefe tarafından verilen belli başlı cevaplar arasında, “ruh, madde, yetkin varlık, idea, su, ateş, sayı,atom, doğa, Tanrı, değişme” vardır.

14.

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Bu aynı zamanda iyi vatandaş da demektir. Aşağıdakilerden hangisi bu tip bir insanın özelliklerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "C" İyi ve güzel olanın karşısındadır
Soru Açıklaması

İyi bir insanın ve aynı zamanda iyi bir vatandaşın bir özelliği de iyi ve güzel olanın yanında, kötünün ise daima karşısında durmasıdır.

15.
Daha çok psiko-motor davranışların öğretiminde kullanılmakla birlikte, görgü kurallarının ve pek çok dini^ pratiğin öğretiminde etkili olan, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kur’an’ın en güzel şekilde nasıl okunacağı vb. gibi konuların öğretiminde öncelikle başvurulabilecek öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gösterip yaptırma yöntemi
Soru Açıklaması
e
16.
Borçlu olma Tasarlama Karşılık Boyun eğme

Din kavramı anlamı açısından yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangilerini içerir?

Doğru Cevap: "E" I,II,III ve IV
Soru Açıklaması

Din Arapça bir kelime olup, “Sahip olma, rıza ile boyun eğme, inanma, şeriat, millet, âdet, mezhep, karşılık, hüküm verme, yönetme, tedbir alma (idare etme, tasarlama, plân yapma, düzenleme), zorlama, galip gelme, hesaba çekmek, borçlu ve alacaklı olma” gibi anlamlara gelir.

17.

Çocuklarda hangi yaşlar arası“ilk çocukluk dönemi” olarak adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" 2-6 yaş
Soru Açıklaması

Genellikle 2-6 yaşları arası ilk çocukluk dönemi olarak kabul edilir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi insanlık tarihi boyunca başvurulan belli başlı öğretim stratejilerinden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Buluş yoluyla öğretim teknolojisi
Soru Açıklaması

Öğretim stratejileri, “nasıl öğretelim?” sorusuna cevap vermek için uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine öncülük eder. Bu bağlamda, diyebiliriz ki, sunuş yoluyla öğretim stratejisi, buluş yoluyla öğretim stratejisi ve araştırma yoluyla öğretim stratejisi insanlık tarihi boyunca başvurulan belli başlı öğretim stratejilerindendir.

19.

‘Böyle bir dünyada, aynı nesneye pek çok kişi talip olacağından, ortaya yığılma, yarış, hasımlaşma, haset, kin ve kavga çıkmaktadır. Daha da ileri gidilip iş kan davasına kadar varmaktadır. İnsanlar bu kargaşa ve vehametin bitmesi için   bir üst   hakem arayışı içerisine girmiştir.   Bu hakemin mecazî   adı   devlettir’ görüşünü aşağıdakilerden alanlardan hangisi savunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hukuk
Soru Açıklaması

Hukuk ise şunu savunur: Böyle bir dünyada, aynı nesneye pek çok kişi talip olacağından, ortaya yığılma, yarış, hasımlaşma, haset, kin ve kavga çıkmaktadır. Daha da ileri gidilip iş kan davasına kadar varmaktadır. İnsanlar bu kargaşa ve vehametin bitmesi için   bir üst   hakem arayışı içerisine girmiştir.   Bu   hakemin mecazî   adı   devlettir.   Öyle   görünüyor ki   devlet, “adâlet” demektir.

20.

‘İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır’’ sözü hangi ünlü sosyoloğa aittir?

Doğru Cevap: "E" İbni Haldun
Soru Açıklaması

İbni Haldun’un dediği gibi, insan doğuştan sosyal bir varlıktır. Onun fıtratında, birlikte yaşamaya ve yardımlaşmaya karşı bir meyil vardır. Çünkü hiç kimse, başkasına muhtaç olmadan, tek başına hayatın üstesinden gelemez. “İnsanlar ister köylü olsun, ister kentli. Farkında olmasalar da birbirlerinin hizmetçisidirler.” (Semek, 1973, 25) sözü de bu gerçeğe işaret etmektedir 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.