Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 10
1.

Bir kimseye veya gruba bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacıyla kurulan ve yürütülen düzenli iletişimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Akademik iletişimler
Soru Açıklaması

Bir kimseye veya gruba bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacıyla kurulan ve yürütülen düzenli iletişimlere akademik iletişim denir. 

2.

“Son zamanlarda görüldüğü üzere din ve dünya görüşünün işe karışmadığı hiçbir anlaşmazlık bulunmadığından, karşılıklı anlayışı sağlayacak yeni tarz bir din eğitimi ihtiyacı da çıkıyor ortaya. Birbirine yaklaşan fakat henüz birbirini yeterince tanımayan insanların birbirleri hakkındaki peşin hükümleri, kesin kabulleri ve karşılıklı savunma tutumları, daha iyi bir karşılıklı anlayışı gerçekleştirme hatırına aşılmak zorunda. Bu yeni tarz eğitim konusunda ailelerin ve cemaatlerin yanı sıra okullara özel görevler düşüyor” görüşü kime aittir?

Doğru Cevap: "D" Beyza Bilgin
Soru Açıklaması

Beyza Bilgin bu konuya dikkat çekerek şöyle demektedir: “Son zamanlarda görüldüğü üzere din ve dünya görüşünün işe karışmadığı hiçbir anlaşmazlık bulunmadığından, karşılıklı anlayışı sağlayacak yeni tarz bir din eğitimi ihtiyacı da çıkıyor ortaya. Birbirine yaklaşan fakat henüz birbirini yeterince tanımayan insanların birbirleri hakkındaki peşin hükümleri, kesin kabulleri ve karşılıklı savunma tutumları, daha iyi bir karşılıklı anlayışı gerçekleştirme hatırına aşılmak zorunda. Bu yeni tarz eğitim konusunda ailelerin ve cemaatlerin yanı sıra okullara özel görevler düşüyor”(Bilgin, 2002, 20).

3.

‘Her şeyin canlı olduğu inancı’ Auguste Comte’nin teolojik safhasının hangi devresini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Fetişizm
Soru Açıklaması

Teolojik safhada evren, insan iradesine benzer iradelerle yönetilmektedir. Olayların sebepleri tabiatüstü varlıklardır. Bu süreç içerisinde ayrıca üç devre daha vardır. Bunlar: · Fetişizm: Her şeyin canlı olduğu inancı. · Politeizm: Olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancı. · Monoteizm: Varlıkların tek ve büyük bir iradedir. tarafından yönetildiği inancı.

4.
Aşağıdakilerden hangisi dairesel iletişim modelinde iletişimin temel unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Geribildirim
Soru Açıklaması
e
5.
Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri alanındaki iletişimlerde uyulması gereken esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dini^ grup normlarına uygun davranmak
Soru Açıklaması
b
6.
Aşağıdakilerden hangisi çokkültürlü eğitimin yapılması için bir gerekçe olarak ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Kültür ve eğitim arasında ilişkinin bulunmaması
Soru Açıklaması
a
7.

Suffa ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İçerisinde 1000’den fazla sahabe eğitim alır.
Soru Açıklaması

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen mescidin kuzey tarafında bulunan ve bazı sahabelerin barındığı Suffa’da, eğitim-öğretim yapılan bir başka önemli mekândır. Buradan 70 ila 400 arasında sahabe eğitim almıştır.

8.

Hakikat, sadece kendi sahip oldukları dine aittir ve kurtuluşa erecek olanlar da sadece bu dinin mensuplarıdır. Diğer din mensupları ile olan ilişkide temel hedef, onların da bu dine katılmalarını sağlamaya çalışmaktır.

Yukarıda belirtilen görüş aşağıdaki dini yaklaşımlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Dışlayıcılık
Soru Açıklaması

Dışlayıcılık yaklaşımına göre, hakikat sadece kendi sahip oldukları dine aittir ve kurtuluşa erecek olanlar da sadece bu dinin mensuplarıdır. Diğer din mensupları ile olan ilişkide temel hedef, onların da bu dine katılmalarını sağlamaya çalışmaktır.

9.

Kültür ya da uygarlık, bilgi, inanç, sanat, ahla^k, gelenek olarak öğrenilmiş yapıyı ifade eder tanımı kime aittir?

Doğru Cevap: "C" Edward Taylor
Soru Açıklaması

Edward Tylor’a göre kültür ya da uygarlık, bilgi, inanç, sanat, ahla^k, gelenek olarak öğrenilmiş yapıyı ifade eder. Thurnwald, kültürü bir toplulukta örf ve a^detlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu a^henkli bir bütün olarak tanımlamaktadır. Wiesler’in tanımı ise kısa ancak kapsamlıdır: “Kültür bir toplumun hayat tarzıdır”.

10.

Her din içerisinde olduğu gibi İslâm dini içerisinde de birtakım anlayış ve yorum farklılıkları bulunmaktadır. Türk Milli Eğitim programları doğrultusunda din eğitimi gerçekleştirilirken nasıl bir tutum izlenmektedir?

Doğru Cevap: "A" Kur’an temel kaynak alınmaktadır
Soru Açıklaması

İlköğretim okulları için hazırlanan 2006 programında herhangi bir mezhebin esas alınması söz konusu olmayıp, yer verilen konular ve bunların açıklanmasında Kur’an esas alınmıştır. Kur’an bütün Müslümanlar için temel kaynak olduğuna göre, Kur’an merkezli bir programın da ortak paydayı oluşturacağı düşünülmektedir.

11.

Dini rehberlik gerektiren konular aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "A" İnanç ve ibadetler-Sosyal yaşantılar-Bireysel dini sorunlar
Soru Açıklaması

Dini rehberlik gerektiren konuların üç grup halinde ele alınması mümkündür. Bunlar; inanç ve ibadetler, sosyal yaşantılar ve bireysel dini sorunlardır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi “Din hizmetlerinin karşılık ve menfaat beklenmeden yapılması” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Hasbîlik
Soru Açıklaması

Din hizmetlerinin karşılık ve menfaat beklenmeden yapılmasına hasbilik denmektedir. Peygamberlerin hepsinin, “Bu hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Âlemlerin Rabbi’dir.” (Hûd 11/29, 51) ifadeleri hasbîliğe örnektir. İrşad ve rehberlik faaliyetlerinin karşılık beklenmeden yapılması anlamında, “hasbeten lillah”, “rızâen lillah” gibi deyimler kullanılır. Sadece Allah için ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan hizmetlere karşılık herhangi bir maddi menfaat beklemek, böylesine ulvî hizmetin bayağı karşılıklarla bir tutulması anlamına gelir.

13.

Dinî danışma ve rehberlik kavramı bize batı dünyasından geçmiştir. Bu kavram, Pastoral Care olarak ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi “pastoral care” kelimesinin karşılığıdır?

Doğru Cevap: "E" Din adamlarının verdiği manevî destek
Soru Açıklaması

Dinî danışma ve rehberlik kavramı bize batı dünyasından geçmiştir. Bu kavram, Pastoral Care denilen ve genellikle rahiplerin ve papazların özellikle kilise dışında yürüttükleri dinî danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ifade etmektedir. Pastor kelimesinin “papaz” anlamından yola çıkarak “din adamlarının verdiği manevî destek, tavsiye ve öğüt” anlamında kullanılan Pastoral Care, günümüzdeki dinî danışma ve rehberliğin temelini oluşturmuştur. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin yöneltici fonksiyonuna ait bir özelliktir?

Doğru Cevap: "A" Ferdin kabiliyet, imkan ve arzuları tanınıp kendisine uygun alanı bulması gereklidir
Soru Açıklaması

Rehberliğin kelime olarak bir anlamı da ‘yöneltmek’ olduğuna göre, rehberlikte bireysel ayrılıklara önem verildiği gibi, bu ayrılıkların ve farklılıkların da yönlendirilmesi önemsenir. Böylece her öğrencinin kabiliyet, ilgi, ihtiyaç, imkan ve arzuları tanınmaya çalışılır ve kendisine en uygun ve tatmin edici bir alana yönlenmesi sağlanır. Bu da rehberliğin yöneltici fonksiyonudur. 

15.

Sokrates ahlakı neden dine dayandırmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Kendi döneminde din bozulduğu için
Soru Açıklaması

Kilise Hıristiyanlığının deneysel bilime ve bilim adamlarına baskı uygulaması da bunda etkili olmuştur. Dinlerin özünü kaybedip hurafelere boğulmasını da laikliğin sebepleri arasında saymak mümkündür. Kendi döneminde din bozulduğu için, ünlü filozof Socrates, bu yüzden ahlakı dine dayandırmamıştır.

16.

“Delâlet” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Kılavuzluk etmek
Soru Açıklaması

Sözlüklerde bu kavramın karşılığı, “yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak”tır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı irşad araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması

Müzik yazılı irşad araçlarından biri değildir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramının tanımlarındaki ortak ögelerdendir?

Doğru Cevap: "C" Yardım
Soru Açıklaması

Rehberlik kavramına ait farklı tanımlarda dört ortak unsur göze çarpmaktadır. Bunlar, insan, yardım, süreç ve uzman rehber’dir.

19.
Duruş şekli Duruş mesafesi Dokunuşlar

Yukarıdakilerden hangisi duygusal mesaj ileten göstergeler arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Duygusal mesaj ileten göstergeler ise, “duruş şekli”, “duruş mesafesi” ve “dokunuşlar” dır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütürken göz önünde tutulması gereken genel ilkelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Rehberlik sadece belirli dönemlerde gerçekleştirilebilen bir yardım sürecidir
Soru Açıklaması

Gelişim insan hayatına paralel olarak doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte, her gelişim döneminin kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde insan zaman içinde yardıma ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bireyin yaşamı boyunca atacağı adımlarda sağlıklı kararlar alabilmesi için bu hizmetlerden her zaman yararlanmaya ihtiyacı vardır ve insan hayatı devam ettiği sürece rehberliğe muhtaçtır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.