Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde rehberlik faaliyetlerinin icra edildiği yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kumarhaneler
Soru Açıklaması

Din görevlisinin hizmette bulunduğu yerler öncelikle camiler ve mescitlerdir. Ancak din, kişinin dünya ve mutluluğunu hedeflediği için sadece cami ve mescitler gibi manevi hayatımıza yönelik mekanlar değil, günlük yaşantımızın geçtiği yerler de din görevlilerinin rehberlik alanlarıdır. Bu mekanlar arasında hastaneler, huzurevleri, çocuk yetiştirme yurtları, hapishaneler, fabrikalar ve iş dünyasına ait mekanlar sayılabilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi araçların nitelikleri, kullanım farklılıkları ve bıraktıkları etki açısından iletişimin çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Öznel
Soru Açıklaması

Araçların nitelikleri, kullanım farklılıkları ve bıraktıkları etki açısından dört tür iletişim bulunmaktadır. Bunlar: sözlü, yazılı, nesnel ve duygusal iletişimdir. Öznel bir iletişim türü bulunmamaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyona gore rehberlik türlerimden biridir?

Doğru Cevap: "A" Önleyici Fonksiyon
Soru Açıklaması

Rehberlik,uyum sağlayıcı fonksiyon,yöneltici fonksiyon,ayarlayıcı fonksiyon,önleyici fonksiyon,düzeltici-iyileştirici fonksiyon,ferdi anlama fonksiyonu,ferdi geliştirici fonksiyonu,bilgi toplama fonksiyonu gibi fonksiyonlar icra eder.

4.

Aşağıdakilerden hangisi ‘Bir dinin ya da fikrin, maddi ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılması’ manasına gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Medeniyet
Soru Açıklaması

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir. Bunun oluşmasında başka toplum ve kültürlerin de katkısı vardır. Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ise kültür denir. Buna göre, medeniyet genel, kültür ise özel olmaktadır.

5.

Avrupa’da devlet okullarında din eğitiminde uygulamalarda farklılıklar görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığın nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Mimari Düzen
Soru Açıklaması

Mimari Düzen, Avrupa’da devlet okullarında din eğitiminde farklı uygulamaların nedeleri arasında yer almaz. 

6.

İnsan konuştuğu dili, yazının dışında el, yüz, vücut hareketleri ile de dışa yansıtabilmektedir.

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması

İnsan konuştuğu dili, yazının dışında el, yüz, vücut hareketleri ile de dışa yansıtabilmektedir ki, buna da beden dili denilmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi“İbadetlerin ve davranışların sadece Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu isteyerek yapmak” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" İhlas
Soru Açıklaması

İhlas. İbadetlerin ve davranışların sadece Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu isteyerek yapmak anlamına gelmektedir.

8.

“Hedefe ulaşmada izlenen en kısa yol” nedir?

Doğru Cevap: "C" Yöntem
Soru Açıklaması

Genel anlamda yöntem, “hedefe ulaşmada izlenen en kısa yol” olarak tanımlanır. Eğitim öğretim sürecinde, öğrenme olayını gerçekleştirmek amacıyla başvurulan tüm yollara da öğretim yöntemleri denir. O¨ğretim yöntemleri, eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve eğitim durumlarının düzenlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

9.

 “Rehberlik” kavramı hangi dilden türemiştir

Doğru Cevap: "B" Farsça
Soru Açıklaması

Rehberlik kavramı Farsçadan türemiştir.

10.

Günümüzde dini danışma ve rehberlik çalışmalarının, geçmişin aksine büyük bir hız kazanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" yüzyıldan itibaren yapılan çalışmaların maneviyata yönelmesi
Soru Açıklaması

Günümüzde dini danışma ve rehberlik çalışmalarının, geçmişin aksine büyük bir hız kazandığı söylenebilir. Bunda, yirminci yüzyıldan itibaren maneviyat konusuna eğilmeye başlayan birtakım araştırmaların büyük rolü olmuştur.

11.

Yapılan duaların, sırf şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlandığı dönem hangi dönemdir?

Doğru Cevap: "D" Son çocukluk dönemi
Soru Açıklaması

Son çocukluk çağında, hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliği isteklerini dile getiren dualar alır. Artık, yapılan duaların, sırf şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır.

12.

Çocuklar dini anlamaya ve ona yakın ilgi göstermeye yaklaşık kaç yaşlarında başlar?

Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması

Özellikle din ve ahlâk gelişimi itibariyle çocuk, yaklaşık on iki yaşlarında dini anlamaya ve ona yakın ilgi göstermeye başlar.

13.

Seçeneklerden hangisi iletişim için dairesel model bileşenlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Algı
Soru Açıklaması

Doğrusal modelinin en önemli açmazı olan mesajın doğrulanamaması sorunu geribildirim unsuru ile çözüme kavuşturulunca iletişimin tek yönlü doğrusal bir süreç olmadığı anlaşıldı. Geribildirimle süreç başa döndüğünden iletişimin dairesel bir döngü olduğu gerçeği ile karşılaşıldı. Buna göre iletişim sürecinin dört temel unsuru değişmemekle birlikte bunlara, mesajın alıcıya doğru ulaşmasını güvenceye alan beşinci bir unsur olarak geribildirim eklenmiş olmaktadır. Yansıma da denilen bu beşinci unsur mesaja muhatap olan alıcının cevabı olarak devreye girdiğinde süreç alıcıda sonlanmayıp devam etmiş olmakta, mesajı almış olan kişi kaynak durumuna, iletmiş olan kişi de alıcı durumuna gelmiş olmaktadır. Alınan geribildirim üzerine düzeltme veya onaylama yapıldığında süreç tekrar ilk halini almaktadır. Böylece iletişim süreci dairesel bir döngü halinde sürüp gitmektedir. 

14.

Fatih döneminden itibaren inşa edilen en büyük medrese nedir?

Doğru Cevap: "A" Sahn-ı Sema^n
Soru Açıklaması

Fatih döneminden itibaren, Osmanlılarda medrese tesis faaliyeti yeni bir hız kazanmış ve Sahn-ı Sema^n adı ile dönemin en büyük medreseleri inşa^ edilmiştir. Yüksek tahsil için kurulan sekiz medresenin yanı sıra, bunlara talebe yetiştirecek ayrıca sekiz medrese (Mu^sıla-i Sahn veya Tetimme) daha kurulmuştur. Osmanlılarda geniş çaplı diğer bir medrese kurma faaliyeti Ka^nu^ni^ devrinde (1520-1566) Süleymaniye Medreseleri’nin kurulması ile gerçekleşmiştir. 

15.
İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İletişim, bireyler arasında ancak konuşmakla gerçekleşen etkinliktir.
Soru Açıklaması
c
16.

“I” kavramı, değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik olarak tanımlanırken, “II” (Pluralism), bütün bu çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması olarak kabul edilmektedir. Tanimlarinda I ve II hangi kavramlardır?

Doğru Cevap: "C" Çoğulluk- Çoğulculuk
Soru Açıklaması

Toplum içindeki farklılıklar, günümüzde çoğulluk-çoğulculuk kavramları ile ifade edilmektedir. “Çoğulluk” kavramı, değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik olarak tanımlanırken, “Çoğulculuk” (Pluralism), bütün bu çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması olarak kabul edilmektedir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü irşad araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Vaaz
Soru Açıklaması

Vaaz sözlü irşad araçlarından bir tanesidir.

18.

Din görevlilerinin kendi kişiliğinin, tutum ve davranışlarının etkileyici ve yönlendirici özelliği olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Rol model
Soru Açıklaması

Sevilen ve beğenilen bir kişinin modellenmesi, örnek alınması, taklit edilmesi sosyal hayatın değişmez kurallarındandır. Bu bakımdan din görevlisi öncelikle kendi kişiliğinin, tutum ve davranışlarının, iletişim tarzının insanlarla ilişkilerde davranış kazandırıcı rolünün bilincinde olmalı, din hizmetlerinde kendi sosyal tutumunun etkileyici ve yönlendirici yönünü ihmal etmemelidir.

19.

Devlet okullarında sadece Ortodoks mezhebine yönelik eğitim verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yunanistan
Soru Açıklaması

Yunanistan’da devlet okullarında sadece Ortodoks mezhebine yönelik eğitim verilmektedir.

20.

İletişim kavramı birçok yaklaşımda farklı şekillerde ifade edilmektedir. Yapılan tanımlamalarda ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bireyler arasında bilgi, duygu, değer ve düşünce paylaşımı vardır.
Soru Açıklaması

İletişim olgusu çerçevesinde insan insana iletişim ve kitle iletişimi olmak üzere iki kavram mevcuttur. Birinde iletişim tek yönlü iken diğerinde çift yönlüdür. Kavramın kullanım alanı hitabet ve beşeri münasebetlerle sınırlı değildir; eğitim, propaganda, haberleşme, halkla ilişkiler alanlarında, din eğitimi ve din hizmetleri faaliyetlerinde, dil, kültür, diploması gibi alanlarda, psikoloji, sosyoloji, yönetim bilimi gibi bir çok bilim alanında iletişim kavramı bir ilgi alanıdır. A’da belirtildiği gibi, birçok yaklaşımın kavram açıklamasında ortak nokta iletişimin bireyler arasında bilgi, duygu, değer ve düşünce paylaşımı olmasıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.