Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi dinî iletişimde kaynağın kişisel özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" İletişim tarzı
Soru Açıklaması

Dinî değerleri insanlara aktarma ve onlarda olumlu dinî tutum ve davranışlar geliştirme amacıyla iletişime giren bir kişinin başarı olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar da kaynağın kişisel özellikleri ve kaynağın iletişim becerisi diye ikiye ayrılır. Süreç yönetimi ve iletişim tarzı kaynağın iletişim becerileri arasında yer almaktadır. 

2.

Küreselleşen dünya gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din eğitiminin başlıca amaçları gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi grubun dışında kalmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Kendi inandıklarının farklı inançlardan daha üstün olduğunun farkına varmasını sağlamak
Soru Açıklaması
3.

I. İnanç ve İbadetler

II. Sosyal Yaşantılar

III. Toplumsal dini sorunlar

Yukarıdakilerden hangisi Cebeci’nin dinî rehberlik gerektiren görüşlerindendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

İnanç ve İbadetler ve Sosyal Yaşantılar Cebeci’nin dinî rehberlik gerektiren görüşlerindendir.

4.
Dini^ rehberlik gerektiren konulardan birinin sosyal yaşantılar olması açısından aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşantıları ilgilendiren rehberlik konusu olarak düşünülemez?
Doğru Cevap: "B" Batıl inançlar
Soru Açıklaması
b
5.

Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin herhangi bir şekilde hastalıkla muhatap olan kimselere rehberlik yaptığı uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Doktor tedavisi gerektiren durumlarda hasta yakınlarını doktora yönlendirmek yerine onlara alternatif çözümler sunar.
Soru Açıklaması

Din görevlileri doktor tedavisi gerektirmeyen veya tedavinin cevap vermediği durumlarda, Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin tavsiye ettiği duaları okuyarak hastaya manevi destek sağlar.

6.

“Delâlet” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Kılavuzluk etmek
Soru Açıklaması

Sözlüklerde bu kavramın karşılığı, “yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak”tır.

7.

Duruş mesafesi göz önüne alındığında, her insanın özenle koruduğu ve ihlal edilmesinden hoşlanmadığı kişisel alan çemberleri vardır. İkinci çemberin sınırladığı sosyal alanda kimler bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Samimi ilişkiler içinde bulunduğumuz arkadaşlar
Soru Açıklaması

Samimi ilişkiler içinde bulunduğumuz arkadaşlar ikinci çemberin sınırladığı sosyal alan içerisinde bulunur. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçmekte olan ve “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamına gelen kavramdır?

Doğru Cevap: "A" Diğergamlık
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçen diğergamlık kavramı, “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” demektir. Diğergamlık, din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfıdır.

9.

Dairesel modelde yer alan, mesajın alıcıya doğru ulaşmasını güvenceye alan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geribildirim
Soru Açıklaması

Dairesel modelde yer alan, mesajın alıcıya doğru ulaşmasını güvenceye alan unsur geribildirimdir. 

10.

“bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme, doğru bir karar oluşturmak için görüş alış-verişinde bulunmak” hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Müşavere
Soru Açıklaması

Müşavere :bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme, doğru bir karar oluşturmak için görüş alış-verişinde bulunmaktır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi “rehberlik” teriminden farklı bir anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" gelişmek
Soru Açıklaması

Gelişmek “rehberlik” teriminden farklı bir anlama gelmektedir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in onun hem Allah’ın en çok sevdiği kişi oluşuna hem de Allah’ı en çok seven kulu olduğuna işaret eden ayırıcı vasfıdır?

Doğru Cevap: "B" Habîbullah
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in ayırıcı vasfı olan “Habîbullah”, onun hem Allah’ın en çok sevdiği kişi oluşuna hem de Allah’ı en çok seven kulu olduğuna işaret etmektedir. İşte bu karşılıklı sevgiyle, en çok sevilen ve seven durumundaki Hz. Peygamber’in şefkati ve sevgisi, Allah Teâlâ tarafından kendisine bahşedilen ayrı bir özelliktir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin sahip olduğu fonksiyonların dışında bir fonksiyondur?

Doğru Cevap: "D" Müdahale edici fonksiyon
Soru Açıklaması

Fonksiyonlarına göre rehberlik, uyum sağlayıcı fonksiyon, yöneltici fonksiyon, ayarlayıcı fonksiyon, önleyici fonksiyon, düzeltici-iyileştirici fonksiyon, ferdi anlama fonksiyonu, ferdi geliştirici fonksiyon ve bilgi sağlama fonksiyonlarından oluşmaktadır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi dini rehberlik araçlarından olan müzik alanı ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" Mevlid
Soru Açıklaması

Geleneğimizde önemli bir yeri olan Mevlid, sözleri ve kendine has musikîsiyle insanları yüzyıllardır etkilemektedir. Arasında okunan salâvatlar, ilahiler ve ardından yapılan dualar, dinî duygulanma açısından önemlidir (Buyrukçu, 1995; Hökelekli, 2009). Din görevlisi, Mevlid merasimlerini fırsat bilerek insanlara bu esnada ölçülü bir rehberlik faaliyetinde bulunabilmenin yollarını aramalıdır. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıkları oluşturan çevresel faktörlere örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "B" İklim koşulları
Soru Açıklaması

Bireysel farklılıkların başka bir kısmı da çevresel etkilerle oluşur. Aynı yaşlarda ve birbirine yakın gelişimsel özelliklere sahip oldukları halde birbirinden farklı çevrelerde yaşayan insanlar, bulundukları yerin şartlarından etkilenirler. Dinî ve kültürel farklılıklar, iklim koşulları, toplumsal yapı ve sosyal hayat, gelenek ve görenekler ve daha pek çok şey, çevresel etkiler kapsamında sayılabilecek hususlardır.

16.

Fiske’ ye göre olayı doğru kavrayabilmek için iletişim alanında bazı temel yaklaşımlara bakılması gerekiyor.

Süreç Ekolü Etkinlik Ekolü Göstergebilim Ekolü

Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımlar arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Ona göre olayı doğru kavrayabilmek için iletişim alanında iki temel yaklaşıma bakılması gerekiyor. Bunlar, Süreç Ekolü ve Göstergebilim Ekolü’ dür.

17.

Okullarda din eğitimi yapılırken hazırlanan öğrenci ve sorun merkezli programda, sadece bilgi aktarma ve açıklama ile yetinmek yerine dersin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Öğrencilerin yaşadıkları hayatın içinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları için yol gösterilmelidir.
Soru Açıklaması

Öğrenci ve sorun merkezli programda ise, sadece bilgi aktarma ve açıklama ile yetinmek yerine, öğrencilerin yaşadıkları hayatın içinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları için yol göstermesi, sorularına tatmin edici cevaplar bulabilmelerini sağlamak, dersin öncelikli amacı olarak kabul edilmektedir.

18.

Evrenin insan iradesine benzer iradelerle yönetildiği belirtilen safha hangi safhadır?

Doğru Cevap: "C" teolojik
Soru Açıklaması

Evren, insan iradesine benzer iradelerle yönetilmektedir görüşü Auguste Comte’nin birinci olan teolojik safhadır.

19.

Kendisinden ısrarla ‘dünya dönüyor’ sözünü geri alması istenilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Galileo
Soru Açıklaması

Comte’un gündeme getirdiği Pozitivizm’e tekrar dönelim. Bu akımın en önemli etkilerinden biri de şudur: Bilindiği gibi bilgi, büyük bir güçtür. Bir zamanlar bu gücü, Kilise ve işbirliği yaptığı çevreler tekelinde tutuyorlardı. Bu dönemdeki baskı yüzünden, birçok bilim adamı, yaptıkları çalışmalar ve buluşlar sebebiyle aforoz edilmişti. Hatta idama mahkûm edilenler bile olmuştu. Galileo, bunlardan sadece biriydi. Kilise mahkemesi olan engizisyon, kendisinden ısrarla “dünya dönüyor” sözünü geri almasını istemişti.

20.

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.” (Âl-iİmran 3/159). Verilen ayetle din eğitiminde neye vurgu yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Din eğitiminde izlenmesi gereken tutuma
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Allah Teâlâ’dan aldığı vahyi insanlara bildirmiş, anlaşılması ve uygulanması konusunda da bizzat örnek olmuştur. O, tebliğ görevini yerine getirirken daima açıklama, ikna etme ve sevdirme yolunu tercih etmiş, böylece eğitimde izlenmesi gereken yol konusunda da örnek olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.