Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 14
1.
Konuşmada dil kurallarına riayet edilmeli Konuşmacı konuya mutlaka iyi bir ön hazırlık yapmalı Her cümle tek başına anlamlı bir bütün oluşturmalı Çok uzun, karmaşık ve birleşik cümlelerden kaçınılmalı Jest ve mimiklere yer verilmemeli

Yukarıdakilerden hangileri sözel dinî iletişimde konuşmacının dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer alır?

 

Doğru Cevap: "C" I-III-IV
Soru Açıklaması

Sözel dinî iletişimde söz söyleme ve dili etkin kullanma becerisi iletişimin başarısını tayin eden bir faktördür. Bu konudaki güçlükleri aşabilmek için konuşmacının şu hususlara dikkat etmesi gerekir:

- Konuşmada dil kurallarına riayet edilmeli,

- Seçilen kelimeler kast edilenin dışında başka anlamlara gelmemeli,

- Kelimeler düzgün telaffuz edilmeli, birbirine karıştırılmamalı,

- Önemli cümleler vurgulu söylenmeli ve gerektiğinde tekrar edilmeli,

- Her cümle tek başına anlamlı bir bütün oluşturmalı,

- Çok uzun, karmaşık ve birleşik cümlelerden kaçınılmalı,

- Sözler, ses tonlamaları ile jestler ve mimiklerle desteklenmelidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal modelin unsurları arasında bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Deşifre
Soru Açıklaması

Bu modelde kaynak, mesaj, kanal ve alıcı olmak üzere dört unsur bulunmaktadır.

3.

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Bu aynı zamanda iyi vatandaş da demektir. Aşağıdakilerden hangisi bu tip bir insanın özelliklerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "C" İyi ve güzel olanın karşısındadır
Soru Açıklaması

İyi bir insanın ve aynı zamanda iyi bir vatandaşın bir özelliği de iyi ve güzel olanın yanında, kötünün ise daima karşısında durmasıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile psikolojik danışma arasındaki ilişkiye dair doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "E" Rehberlik, kişiyi bilgilendirirken, psikolojik danışma, ona sorunlarını aşma konusunda yardımcı olmaya çalışma sürecidir
Soru Açıklaması

Rehberlik bir dıştan yöneltme, öğüt verme ve tavsiyede bulunma anlamına gelirken, psikolojik danışma kişinin kendi içsel güçlerini kullanarak çaresine ve kültürüne karşı uyum sağlamak, karar verme yeteneğini geliştirmek ve varlığının bilincinde olmayı amaçlar. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi“İbadetlerin ve davranışların sadece Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu isteyerek yapmak” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" İhlas
Soru Açıklaması

İhlas. İbadetlerin ve davranışların sadece Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu isteyerek yapmak anlamına gelmektedir

6.

İletişim alanında Süreç Ekolü ve Göstergebilim Ekolü olmak üzere iki tür yaklaşım olduğunu ifade eden kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Fiske
Soru Açıklaması

Fiske, iletişimi, herkesin bildiği ancak çok az kimsenin doyurucu bir şekilde tarif edebildiği,araştırmaya elverişli ancak çok sayıda disipliner yaklaşıma ihtiyaç duyulan bir insan etkinliği olarak görür. Ona göre olayı doğru kavrayabilmek için iletişim alanında iki temel yaklaşıma bakılması gerekiyor. Bunlar, Süreç Ekolü ve Göstergebilim Ekolü’dür.

7.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Din eğitiminin önemi
Soru Açıklaması

Öğretim yöntem seçimini etkileyen faktörler şunlardır:

Dersin muhtevası

Öğrencilerin özellikleri

Öğretmenin özellikleri

Zaman, maliyet ve fiziksel imkanlar.

8.

İletişimin kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir süreç olduğu düşüncesine dayanan ve reklam, tanıtım ve propaganda gibi pratik amaçlara yönelik oluşturulan iletişim modeline ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Matematiksel model
Soru Açıklaması

Matematiksel diğer adıyla doğrusal model, iletişimin kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir süreç olduğu düşüncesine dayanan ve reklam, tanıtım ve propraganda gibi pratik amaçlara yönelik oluşan iletişim modelidir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi edimsel mesajın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Yaşantıları değiştirmeye, şekillendirmeye yöneliktir.
Soru Açıklaması

Dini iletişimde edimsel mesaj, yaşantıları değiştirmeye, şekillendirmeye yöneliktir. A ve B seçenekleri zihinsel mesaj C ve D seçenekleri ise duygusal mesaj özellikleridir.

10.

Dinî danışma ve rehberlik kavramına dair aşağıda yer alan ifadelerden hangisi en doğru tanımdır?

Doğru Cevap: "B" İnsanların problemlerine, inandığı dinin değerleriyle ilişki kurarak çözüm getirmektir
Soru Açıklaması

Dinî danışma ve rehberlik kavramı, dini öğütler,manevi destek, aile içi çatışmaların çözümü ve ferdi problemlerin çözümü uygulamalarının tümünü kapsamaktadır. Genel ve doğru bir tanım yapıldığında, insanların problemlerine, inandığı dinin değerleriyle ilişki kurarak çözüm getirmek olduğu söylenebilir. 

11.

Avrupa ülkelerinden hangisinde, devlet okullarında genel olarak din derslerine yer verilmemektedir?

Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması

Fransa’da devlet okullarında genel olarak din derslerine yer verilmemektedir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi dini^ rehberlikte bulunanların sahip olmaları gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" U¨mitsizlik
Soru Açıklaması
a
13.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçmekte olan ve “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamına gelen kavramdır?

Doğru Cevap: "A" Diğergamlık
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçen diğergamlık kavramı, “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” demektir. Diğergamlık, din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfıdır. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi “Kişisel Problemlerle İlgili Rehberlik” alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Mesleki^ yeterlikle ilgili problemler
Soru Açıklaması
e
15.

Din hizmetlerinde rehberlik ile ilgili kavramlar arasında yer alan ‘Müşavere’ deyişinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme
Soru Açıklaması

Müşavere ya da diğer bir deyişle danışma, ‘bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme, doğru bir karar oluşturmak için görüş alış-verişinde bulunmak’ demektir.

16.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bedenin dilinin fizyolojik yönü saç ve bıyık düzeni, takılar, giysiler gibi giyim-kuşam unsurlarını içerir.
Soru Açıklaması

Beden dili, fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından fizyolojik olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. Bedenin dilinin fizyolojik yönü insan metabolizmasının ortaya koyduğu davranışları kapsamaktadır. Metabolizmanın bütün davranışları beyin tarafından sinirler aracılığı ile yönetildiğinden beden dilinin fizyolojik yönü sinir dili olarak nitelendirilir. Bunun dışındaki fizyolojik olmayan saç ve bıyık düzeni, takılar, giysiler de giyim-kuşam olarak ele alınır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi edimsel mesajın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Yaşantıları değiştirmeye,şekillendirmeye yöneliktir.
Soru Açıklaması

A ,B seçenekleri zihinsel mesaj C,D seçenekleri ise duygusal mesaj özellikleridir.

18.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kelime olarak “Allah’ın emirlerini, kullarına duyurmak, bildirmek” anlamına gelir?

Doğru Cevap: "B" Tebliğ
Soru Açıklaması

Tebliğ, kelime olarak “Allah’ın emirlerini, kullarına duyurmak, bildirmek” anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin bir görevi de tebliğ’dir ve bu kavram farklı ifadelerle birçok ayette geçer. “De ki, Allah’a ve peygamberine itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de, size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir.” (Nûr 24/54). 

19.

I. Sehâ

II.İhlas

III.İ’sâr

IV.Hidayet

V. İrşad

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri din hizmetlerinde rehberlik ile ilgili kavramlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" V ve IV
Soru Açıklaması

Hidayet ve İrşad, dinin öğrenilmesi ve öğretilmesi, yaşantımıza anlam ve mutluluk katan kurallarının hayatımıza aktarılması için din hizmetlerinde rehberlik alanında kullanılan ifadeler arasında yer almaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde rehberlik faaliyetlerinin icra edildiği yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kumarhaneler
Soru Açıklaması

Din görevlisinin hizmette bulunduğu yerler öncelikle camiler ve mescitlerdir. Ancak din, kişinin dünya ve mutluluğunu hedeflediği için sadece cami ve mescitler gibi manevi hayatımıza yönelik mekanlar değil, günlük yaşantımızın geçtiği yerler de din görevlilerinin rehberlik alanlarıdır. Bu mekanlar arasında hastaneler, huzurevleri, çocuk yetiştirme yurtları, hapishaneler, fabrikalar ve iş dünyasına ait mekanlar sayılabilir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.