Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 15
1.

Batı menşeili bir kavram olan “Psikolojik Danışma” kavramının batıdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pyschological Counseling
Soru Açıklaması

“Psikolojik Danışma” batı menşeli bir kavram olup “Pyschological Counseling” teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. 

2.

I. Tamamen öğretim ve bilgilendirme amçlıdır.

II. Önceden tasarlanan planlı ve düzenli bir etkinliktir.

III. Kaynak kişi, sistemin en temel ögesidir.

Yukarıda bahsedilen özellikler, aşağıdaki hangi iletişim türünü ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Akademik iletişim
Soru Açıklaması

I, II, ve III maddelerinde yer verilen ifadeler Akademik iletişimin özellikleridir. İşlemsel, Doğrusal ve Dairesel iletişim modelleridir ve birbirinden farklı iletişim şemalarını ifade eder. Duygusal iletişim, araçların kullanımlarına göre oluşturulan iletişim şekilleriden biridir. Akademik iletişim ise alanlara göre iletişim türlerinden biridir ve diğer iletişimlerden ayıran üç temel özelliği sadece öğretim ve bilgilendirme amaçlı olması, öğretici konumdaki kaynak kişinin sistemin en temel ögesi ve sürecin başarısından sorumlu olması ve tesadüfi değil planlı olarak yürütülen bir süreç olmasıdır. 

3.
Hangisi çokkültürcü anlayışın bir sonucu olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Kültürel farklılıklar arasında değer biçilerek en üstün olanının diğerlerinden ayrılması.
Soru Açıklaması
e
4.
Aşağıdakilerden hangisi insanda din duygusunun varlığını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Tarihi eserler
Soru Açıklaması
d
5.

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimin esaslarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Otoriter davranmamak.
Soru Açıklaması

Din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerin şu esaslara uygun olması gerekir:

1- Otoriter ve buyurgan davranmamak.

2- Usandırıcı ve bıktırıcı olmamak.

3- Dostça, samimi ve hasbi davranmak.

4- Esnek olmak, takıntı ve sabit fikirlilikten uzak durmak.

5- Gereksiz ve ilgisiz söz ve davranışlardan kaçınmak.

6- Dinî grup normları ile çatışma veya uyuşma çabası içine girmemek.

7- Eleştirici, sorgulayıcı ve yadırgayıcı davranmamak.

6.

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyona göre rehberlik türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Önleyici Fonksiyon
Soru Açıklaması

Rehberlik,uyum sağlayıcı fonksiyon, yöneltici fonksiyon, ayarlayıcı fonksiyon, önleyici fonksiyon, düzeltici-iyileştirici fonksiyon, ferdi anlama fonksiyonu, ferdi geliştirici fonksiyonu, bilgi toplama fonksiyonu gibi fonksiyonlar icra eder.

7.

Dini iletişimlerde dini bir ifadenin tutarlı olmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dini ifadenin ve onun tamamlayıcılarının kastedilen anlama uygun olması
Soru Açıklaması

Dini bir ifadenin tutarlı olmasını sağlayan şey, o ifadenin kendisi ile birlikte tamamlayıcılarının kast edileni tam olarak anlamamıza imkân vermesidir. Bir ifadenin tek başına kast edilen anlama uygun olması yeterli değildir ve onun tamamlayıcıları başka anlamları içeriyorsa tutarsızlık ortaya çıkar. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinde ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır?

Doğru Cevap: "E" Kendini gerçekleştirme
Soru Açıklaması

Kendini geliştirme, ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır.

9.

Değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluğun ve çeşitliliğin saygı ile karşılanması ve tanınması aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "D" Çoğulculuk
Soru Açıklaması

Toplum içindeki farklılıklar, günümüzde çoğulluk-çoğulculuk kavramları ile ifade edilmektedir. “C¸oğulluk” kavramı, değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik olarak tanımlanırken, “C¸oğulculuk” (Pluralism), bütün bu çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması olarak kabul edilmektedir.

10.

Medreselerden mezun olanlar hangi alanda görev almamışlardır?

Doğru Cevap: "C" Hekimlik
Soru Açıklaması

Medreselerden mezun olanlar müderrislik ve sıbyan mektebi muallimliği gibi eğitim alanlarında, ya da imam-hatip, vâiz ve müftü olarak din hizmetlerinde görev almışlardır. Medrese mezunlarının en önemli görev alanlarından bir diğeri de kadılıktır.

11.
İnsan kaynaklıdır Yaptırım gücüne sahiptir Kutsal değildir İlahi kaynaklıdır Yaptırım gücüne sahip değildir

     Yukarıdakilerden hangisi kültürü dinden ayıran özellikler arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Din ve kültür arasında böyle bir ilişki bulunmakla beraber her ikisi de farklı özellikler taşır. Din, ilahî kaynaklı ve kutsal olma özelliği taşırken, buna karşılık kültür insan kaynaklıdır. Kültür, yaptırım gücüne sahip olmakla birlikte kutsal değildir.

12.

“Gerçekte dinin kültür unsurları yelpazesinin bir yaprağı veya kültür ağacının bir dalı değil, fakat ağacın bizzat gövdesini oluşturduğunu” kim ifade etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Edwars
Soru Açıklaması

Din, kültürün unsurlarından birisi midir; yoksa kültür içerisinde yer alan ve diğer unsurları da bir şekilde etkileyen ve bunlardan etkilenen bir temel değer midir? Bu konuda, D. M. Edwars’ın şunu ifade etmiştir: Gerçekte dinin kültür unsurları yelpazesinin bir yaprağı veya kültür ağacının bir dalı değil, fakat ağacın bizzat gövdesini oluşturduğunu belirtmek gerekir (Günay, 1992, 63).

13.

Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu ve genel anlamda rehberlik faaliyetlerindeki nihâi amaç olan kavramdır?

Doğru Cevap: "D" Kendini gerçekleştirme
Soru Açıklaması

Eğitim-öğretim süreci içinde, rehberlik hizmetlerinin genel olarak öğrenciye çeşitli yönlerden yardımcı olmayı amaçladığını söyleyebiliriz Ancak genel anlamda rehberlik faaliyetlerinde nihâi amaç, ferdin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirme, ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır. Bu kavramla, kişide varolan tüm kabiliyetlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konulması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kast edilmektedir. 

14.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ‘Eğitimle İlgili Rehberlik’ alanına girmektedir?

Doğru Cevap: "A" Üstün kabiliyetli olan kişileri tespit edip onlarla özel olarak ilgilenir
Soru Açıklaması

‘Eğitimle İlgili Rehberlik’ kapsamına giren hususlardan biri, üstün kabiliyetli olan kişileri tespit edip onlarla özel olarak ilgilenmektir.

15.

I. Rehberlik bilgi verme ve öğretme hizmetidir

II. Psikolojik danışma rehberliğin özüdür

III. Rehberliğin kendine has kuralları vardır

IV. Rehberlikte gönüllülük ve içtenlik esastır

V. İnsan saygıya değer bir varlıktır

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri rehberlik ilkeleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" III, IV ve V
Soru Açıklaması

Rehberliğin kendine has kuralları vardır ve rehberlikte gönüllülük ve içtenlik esastır. Bunun yanında insan, saygıya değer bir varlıktır.

16.

Dinlerin, kendileri dışındaki diğer dinlerin bakışları konusunda farklı yaklaşımdan söz edilmektedir.

Dışlayıcılık Kapsayıcılık Çoğulculuk

 

Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Dinlerin, kendileri dışındaki diğer dinlerin bakışları konusunda üç farklı yaklaşımdan söz edilebilir:

Dışlayıcılık

Kapsayıcılık

Çoğulculuktur.

17.

Emeviler döneminden itibaren Şam, Bağdat ve Kahire gibi merkezlerde hastane ve rasathaneler kurulmuştur. Tıp, Astronomi, Matematik, Kimya ve Felsefe alanlarında yetişen bilginler bu alanların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilginlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yunus Emre
Soru Açıklaması

Emeviler döneminden itibaren Şam, Bağdat ve Kahire gibi merkezlerde hastane ve rasathaneler kurulmuştur. Tıp, Astronomi, Matematik, Kimya ve Felsefe alanlarında yetişen bilginler bu alanların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Harezmî, Cabir b. Hayyan, Bîrûnî, İbn-i Sina, Kindî, Abdülhamid b. Türk ve Farabî bu bilginlerden birkaçıdır.

18.

Medine dönemin eğitim hayatı üzerine aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Eğitim sadece çocuklara verilmiştir
Soru Açıklaması

O dönemde eğitim çocuk-yaşlı, kadın-erkek olarak ayrılmamış ve her yaştan, her kesimden insanlara eğitim hakkı sağlanmıştır, dolayısı ile sadece çocuklara eğitim verilememiştir.

19.

Hangi araçla olursa olsun bütün iletişimlerin belirli bir görevi yerine getirmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yeni kalıplarla anlatım özgünlüğü oluşturma
Soru Açıklaması

A, B, C, ve E şıklarında yer verilen ifadeler iletişimin yerine getirmesi gereken görevlerdendir. Ancak D’ de yer verilen ifade bu görevlerden biri değildir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yöntemin öğrenciler tarafından beğenilmesi
Soru Açıklaması

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde bazı faktörlerin rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Bu aynı zamanda eğitim öğretimin başarıya ulaşması için eğitimci tarafından gözetilmesi gereken bir husustur. Bu hususta 4 faktör etkilidir ve bunlar ; A,B,C ve D şıklarında verilmiştir. E şıkkındaki faktör doğru değildir.

21.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.