Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Din eğitiminin önemi
Soru Açıklaması

Öğretim yöntem seçimini etkileyen faktörler şunlardır:

Dersin muhtevası

Öğrencilerin özellikleri

Öğretmenin özellikleri

Zaman, maliyet ve fiziksel imkanlar.

2.

Aşağıdakilerden hangisi“Birçok kişi, sıradan dinî hayattan, dinî arzunun üstün olduğu davranışa doğru gelişim göstermekte veya geleneksel dinî hayattan, daha içten tasavvufî bir hayata geçiş yaptığı” dönemdir?

Doğru Cevap: "B" Orta Yetişkinlik Dönemi
Soru Açıklaması

Birçok kişi, sıradan dinî hayattan, dinî arzunun üstün olduğu davranışa doğru gelişim göstermekte veya geleneksel dinî hayattan, daha içten tasavvufî bir hayata geçiş yaptığı dönem Orta Yetişkinlik Dönemidir.

3.

Kim hangi dini anlatıyorsa, o dine inanarak ve tüm görüşlerini savunarak anlatması gerekir. Bu görüş din eğitiminin gerçekleştirilmesi konusunda aşağıdaki anlayışlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Teolojik
Soru Açıklaması

Din eğitiminin gerçekleştirilmesi konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan birisi Teolojik, yani İlâhiyat eksenli yaklaşımdır. Bu anlayışa göre, kim hangi dini anlatıyorsa, o dine inanarak ve tüm görüşlerini savunarak anlatması gerekir.

4.

Akademik dini^ iletişimlerde iletilmek istenen mesaj nasıl biçim alır?

Doğru Cevap: "B" Doğası gereği
Soru Açıklaması

Akademik dini^ iletişimlerde iletilmek istenen mesaj, kullanılan araçların oluşturduğu şematik çerçevede biçim alır. İletişimin alıcı tarafındaki kişi daima bir şekilde biçimlenmiş dini^ mesaja muhatap olur ve tepkisi buna göre oluşur. 

5.

Arkadaşlarla olan samimiyet mesafesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 45 – 75 cm
Soru Açıklaması

Arkadaşlarımızla olan samimiyet mesafesi: 45 – 75 cm’dir.

6.

I. Musikî

II. Anekdot

III. Vaaz

IV.Hutbe

V. Vecize

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri din görevlisinin en önemli sözlü irşad ve rehberlik araçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

Din görevlisinin en önemli irşad ve rehberlik aracı olarak görmesi gereken sözlü irşad araçları vaaz ve hutbelerdir.

7.

Hoşgörü, İslam’ın hangi temeli ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Evrensel temeli
Soru Açıklaması

İslam dini hoşgörü olayına bir insan hakkı olarak bakmaktadır ve hoşgörü İslam’ın evrensel temeli ile ilgilidir.

8.

Ülkemizde yaşayan gayrımüslim vatandaşlarımızın çocukları, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kararına uygun olarak, derslerden tamamen muaf tutulmuştur.

Bu uygulamanın tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 9.7.1990
Soru Açıklaması

Ülkemizde yaşayan gayrımüslim vatandaşlarımızın çocukları, 1982-1990 yılları arasında İslâm inanç ve ibadet konularından sorumlu olmamak şartıyla derslere katılmak zorunda iken, 9.7.1990 tarihinde Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kararına uygun olarak, derslerden tamamen muaf tutulmuştur.

9.

İletiyi taşıyan araçların seçimi ve kullanılması üzerinde durarak iletişim sürecinin doğru işletilmesi ve unsurlarının etkinliği konuları ile ilgilenen ekol hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Süreç
Soru Açıklaması

Süreç Ekolü, iletiyi taşıyan araçların seçimi ve kullanılması üzerinde durarak iletişim sürecinin doğru işletilmesi ve unsurlarının etkinliği konuları ile ilgilenir. Bu ekole göre mesajın kendisinden çok iletilme şekli iletişimin başarısını belirlemektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi dini rehberlikte bulunanların sahip olması gereken özellikler arasındadır?

Doğru Cevap: "D" Hasbîlik
Soru Açıklaması

Hasbîlik dini rehberlikte bulunanların sahip olması gereken özellikler arasındadır.

11.

Okula yeni başlayanlar için uyum sağlamalarında yardımcı olur.

       - Öğrenciye okul seçiminde yardımcı olur. Girilen okulda, kabiliyet ve ilgiye uygun branş veya sınıf seçilebilmesinin yollarını açıklar.

       - Öğrencinin okuyacağı seçmeli derslerin seçiminde ona yardımcı olur.

       Yukarıda bahsedilen ifadelere göre, yapıldığı alana göre rehberlik kategorilerinden hangisi söz konusudur?

Doğru Cevap: "C" Eğitimle ilgili rehberlik
Soru Açıklaması

Bazı uzmanlar rehberliğin, yapıldığı alanlara göre tasnifinin pek mümkün olmayacağını, bunları birbirinden kesin sınırlarla ayırmanın doğru olmadığını ifade etmekte, ancak anlaşılır bir nitelik arz etmesi için basit bir tasnife ihtiyaç duyulduğunu da eklemektedirler. Genel hatlarıyla yapılan kategoriye göre; okul ile ilgili olan bu ifadeler “eğitimle ilgili rehberlik” olarak geçen söz konusu kavramın kapsamına giren bu hususlar, orta öğretim kurumlarında rehber öğretmenlerin görevleri arasında kabul edilmektedir. Biz, bu tür rehberliği yükseköğretim kurumlarında mesleki rehberlik ile birleştirerek “Bilimsel Rehberlik” kavramıyla ifade etmemizin daha uygun olacağına inanmaktayız. Bir anlamda “Akademik Rehberlik” olarak da kabul edeceğimiz bu tür faaliyetlerin, yükseköğretim kurumlarında danışmanlar ve öğretim elemanlarınca gerçekleştirildiğini düşünmekteyiz. Kurumların farklı özelliklerine göre bu tür rehberlikte birtakım farklılıklar da olacaktır. Sözgelimi, mühendislik fakültelerinde fabrika stajları yapılırken, öğretmen yetiştiren fakültelerde bu stajlar okullarda gerçekleştirilecektir.

12.

Müsamaha ve tolerans kelimesiyle de ifade edilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hoşgörü
Soru Açıklaması

Müsamaha ve tolerans Hoşgörü anlamına gelmektedir.

13.
U¨bey b. Halef’in dirilişi inka^r etmesinin asıl nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" C¸ürüyen bir şeyin yok olacağına inanması
Soru Açıklaması
d
14.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü irşad araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Vaaz
Soru Açıklaması

Vaaz sözlü irşad araçlarından bir tanesidir.

15.

I. Nereden geldim?

II. Nereye gidiyorum?

III.Neye inanmalıyım?

IV. Sonum ne olacak?

V. Görevim nedir?

Doğrudan doğruya insanın varoluşu ile ilgili yukarıdaki sorulara cevap arayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Felsefe
Soru Açıklaması

Varlığın ilk sebebinin ne olduğu konusunda felsefe tarafından verilen belli başlı cevaplar arasında, “ruh, madde, yetkin varlık, idea, su, ateş, sayı, atom, doğa, Tanrı, değişme” vardır. Bu konuda oluşan sorular ise şöyle sıralanabilir: • Nereden geldim?" • Nereye gidiyorum?" • Görevim nedir?" • Hayatın anlamı nedir?" • Neye inanmalıyım?" • Sonum ne olacak?" • Bu dünyadan sonra yeni bir dünya daha var mı?

16.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili rehberlik çalışmalarında öğrenciye yapılan yardımlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Öğrenciye maddi yardım yapılmasını sağlayarak destek olur.
Soru Açıklaması

Rehberlik çalışmalarında öğrencilere maddi yardım yapılması görülmez.

17.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek, uygunluk, doğruluk, münasip durum anlamına gelir?

Doğru Cevap: "B" Hak
Soru Açıklaması

Kelime manası itibariyle hak, “gerçek, uygunluk, doğruluk, münasip durum, aslına uygun, makul, sahih” demektir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda kültürün dini etkilemesinin sonucu olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Mezhep farklılıklarının ortaya çıkması
Soru Açıklaması

Mezhep farklılıklarının ortaya çıkması bir toplumda kültürün dini etkilemesinin sonucudur.

19.

Peygamberlerin hepsinin, “Bu hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Âlemlerin Rabbi’dir.” (Hûd 11/29, 51) ifadeleri din hizmetlerinde rehberlikte bulunacak kimselerin sahip olması gereken hangi özelliğe işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Hasbîlik
Soru Açıklaması

Hasbîlik, din hizmetlerinin karşılık ve menfaat beklenmeden yapılması demektir. Peygamberlerin hepsinin, “Bu hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Âlemlerin Rabbi’dir.” (Hûd 11/29, 51) ifadeleri hasbîliğe örnektir.

20.
Din dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sosyal dilin kültürel seyir içinde gelişen ölçüleri, dinin anlam derinliğini ifadede yetersiz kalabilir.
Soru Açıklaması
d
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.