Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde rehberlikte bulunacak kimselerin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Hasetlik
Soru Açıklaması

Hasetlik, din hizmetlerinde rehberlikte bulunacak kimselerin sahip olması gereken özelliklerden birsi değildir

2.

Batı menşeili bir kavram olan “Psikolojik Danışma” kavramının batıdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pyschological Counseling
Soru Açıklaması

“Psikolojik Danışma” batı menşeli bir kavram olup “Pyschological Counseling” teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır.

3.

“Rehberlik” kelimesinin batı dillerindeki anlam zenginliğini hesaba katacak olursak, aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kelimenin bir karşılığı olamaz?

Doğru Cevap: "B" Oyalamak
Soru Açıklaması

Rehberlik kavramı, farsça “yol gösteren, kılavuz” anlamındaki “rehber” kelimesinden türetilmiştir. Buna göre rehberlik, “yol göstermek ve kılavuzluk etmek” demektir. Burada, rehber ve rehberlik kavramlarının batı dillerindeki karşılıkları üzerinde de durmak istiyoruz. Bu kavramların sözlüklerde, isim ve fiil olarak İngilizce karşılığı “guide” ve “guidance”; Almanca karşılığı “führer” ve “führung”; Fransızca karşılığı ise “guide” ve “conducteur”dur. Buna göre, Rehberlik aynı zamanda, “tavsiye etmek, öğüt vermek, akıl öğretmek, haber veya bilgi vermek, sevk ve idare etmek, işaret etmek, yetiştirmek, önderlik, liderlik etmek, irşad etmek, yol göstermek, yönetmek, gütmek, yürütmek, ulaştırmak, erdirmek, çobanlık, bakıcılık, kılavuzluk etmek, doğru yolu göstermek, çalıştırmak, başarıya ulaştırmak, bildirmek, göstermek, örnek teşkil etmek, refakat etmek.” anlamlarına da gelmektedir.

4.

Hoşgörü, İslam’ın hangi temeli ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Evrensel temeli
Soru Açıklaması

İslam dini hoşgörü olayına bir insan hakkı olarak bakmaktadır ve hoşgörü İslam’ın evrensel temeli ile ilgilidir

5.

İletilen mesajların mahiyeti ile ilgilenerek bunların insanları nasıl etkilediği üzerinde duran ekol hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Göstergebilim
Soru Açıklaması

Göstergebilim Ekolü ise, iletilen mesajların mahiyeti ile ilgilenerek bunların insanları nasıl etkilediği üzerinde durur. Bu ekole göre mesaj hem kolay iletilebilir hem de kolay anlaşılabilir olmalıdır. İletişimin başarısızlığı, iletişime giren verici ile alıcı arasındaki bilgi, kültür ve anlayış farkından kaynaklanır (Fiske, 1996). 

 

6.

Öğrenci ve sorun merkezli programda, sadece bilgi aktarma ve açıklama ile yetinmek yerine aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Öğrencilerin yaşadıkları hayatın içinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları için yol gösterilmelidir
Soru Açıklaması

Öğrenci ve sorun merkezli programda ise, sadece bilgi aktarma ve açıklama ile yetinmek yerine, öğrencilerin yaşadıkları hayatın içinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları için yol göstermesi, sorularına tatmin edici cevaplar bulabilmelerini sağlamak, dersin öncelikli amacı olarak kabul edilmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşen dünya gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din eğitiminin başlıca amaçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Farklı din ve inançların birbirlerinden tamamen kopuk olarak ele alınmasının önünün açılması
Soru Açıklaması

B şıkkında yer alan “Farklı din ve inançların birbirlerinden tamamen kopuk olarak ele alınmasının önünün açılması” ifadesi, küreselleşen dünya gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din eğitiminin başlıca amaçları arasında yer almaz.

8.

Psikolojik danışma’yı ‘kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci’ olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nelson
Soru Açıklaması

Psikolojik danışma’yı ‘kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci’ olarak gören kişi, Nelson’dur.

9.

Yüzün asıklığı, kaşların çatıklığı, düşük omuzlar, titrek ses, soluk beniz gibi belirtiler aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Sinir dili
Soru Açıklaması

İnsanın beden dili olarak nitelendirilen vücut hareketleri, beyinden gelen sinirlerle yönetilir. Zihindeki duygular, düşünceler, anlayışlar sinirler yoluyla vücut organlarının hareketlerine yansır. Bu yansımanın oluşturduğu vücut organlarının hareketlerinin anlamlı bütününe sinir dili denilmektedir. Yüzün asıklığı, kaşların çatıklığı, düşük omuzlar, titrek ses, soluk beniz vb. fizyolojik şekil almalar sinir dili olarak ifade edilir. 

10.

Dinî iletişimde kaynağın bilgi zenginliğinin yanı sıra bu bilgilerin kime, ne ölçüde ve nasıl anlatılacağı hususunda belli teknik birikime de sahip olması ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "E" Uzmanlık
Soru Açıklaması

Uzmanlık, kişinin bir konu üzerinde derinlemesine bilgi, beceri ve deneyim sahibi olması demektir. Günümüzde en ayrıntı konular bile bir uzmanlık meselesi haline gelmiş ve her iş uzmanlarınca yürütülür olmuştur. Dinî konularda halkı aydınlatma, sorunlarını çözme, onları dinî bilgi, tutum ve davranış yönünden geliştirme görevi yürütenlerin de bu konularda belli donanımlara sahip olmaları gerekir. Bilgi zenginliğinin yanında bu bilgilerin kime, ne ölçüde ve nasıl anlatılacağı hususunda belli teknik birikime de ihtiyaç vardır. 

11.

Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel düşünce, temel inanç; temel bilgi; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip ve doğru davranış kuralı nedir?

Doğru Cevap: "B" İlke
Soru Açıklaması

İlke; sözlükte, “başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel düşünce, temel inanç; temel bilgi; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip ve doğru davranış kuralı” olarak tarif edilir. Felsefi bir terim olarak ilke,“zamansal, mantıksal, epistemolojik ya da ontolojik düzende ilk olana verilen addır.” 

12.

Kültürü; bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütün olarak tanımlayan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Thurnwald
Soru Açıklaması

Thurnwald, kültürü bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütün olarak tanımlamaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi sözel dini iletişimde konuşmacının dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Doğru Cevap: "B" Uzun ve birleşik cümleler kurulmalı
Soru Açıklaması

Sözel dini iletişimde konuşmacı uzun ve birleşik cümleler değil kısa ve net cümleler kurmalı, çok uzun, karmaşık ve birleşik cümlelerden kaçınmalıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşantı konusunda dinî rehberlik gerektiren durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnançsızlık
Soru Açıklaması

Dinî niteliğe bürünmüş yanlış gelenekler, kötü alışkanlıklar (içki, kumar vs.), zorla evlendirmeler, töre cinayetleri, kan davaları, kazalar ve felaketler (sel, deprem, yangın) sosyal yaşantı konusunda dinî rehberlik gerektiren durumları oluştururken inançsızlık olgusu inanç ve ibadetler konusuna girmektedir.

15.
Zamanla dinin medeniyete etkisi olur. Sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler meydana gelir. Karşılaşılan problemlerin kaynağı inanca bağlanır.

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri dine bağlılığın hayata olan etkilerdendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

İnsan, inandığı gücün önünde eğilir. Aynı zamanda bu saygıdan itaat ve kulluk doğar. · En ilkel kabul edilen bir dinde ve toplumda bile, bu inanca dayalı bir hayat felsefesi ve sistemi oluşur. · Karşılaşılan problemler, bu inancın penceresinden bakılarak resmedilir. · Kutsal günler, törenler ve yasaklar ihdas edilir. · Bu bağlanmaya bağlı olarak yeni sosyal ilişkiler ve ahlâkî değerler meydana gelir. · Zamanla dinin kültür ve medeniyete etkisi olur.

16.

Mâverdi’ye göre aşağıdakilerden hangisi insanlara dini anlamda rehberlik ve danışmanlık yapan mürşidin görevleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" İrşad ve rehberlik dışında başka işlerle uğraşabilir
Soru Açıklaması

Muhtesib görevini bir kenara bırakarak başka işlerle meşgul olamaz. Ancak mürşid isterse irşad ve rehberlik dışında başka işlerle de uğraşabilir.

17.

Kültürü; ‘’Bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütün,’’ olarak tanımlayan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Thurnwald
Soru Açıklaması

Thurnwald, kültürü bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütün olarak tanımlamaktadır.

18.

Öğretim amacı güden planlı ve düzenli iletişimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Dini İletişim
Soru Açıklaması
19.
Geribildirimin değerlendirilerek düzeltme veya doğrulama yapılması. Mesajların algılanabilir ve anlaşılabilir araçlarla iletilmesi. İletişim amacının belirlenmesi. Muhatabın mesaja tepkisi gözlenerek geri bildirimin alınması. Mesajın muhataba uygun şekilde düzenlenmesi.

Yukarıda verilen iletişim süreci basamaklarının sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" III-V-II-IV-I
Soru Açıklaması

İletişim, birbirini takip eden bir dizi işlemler bütünü olduğundan, kişinin iletişim becerisi, bu işlemlerin bir düzen içinde ve birbirleri ile uyumlu bir şekilde yürütülüp iletişim döngüsünün sağlanması anlamına gelir. İletişim süreci, sırasıyla şu işlerin yerli yerinde yapılması ile gerçekleşir:

İletişim amacının belirlenmesi.

Mesajın muhataba uygun şekilde düzenlenmesi.

Mesajların algılanabilir ve anlaşılabilir araçlarla iletilmesi.

Muhatabın mesaja tepkisi gözlenerek geribildirimin alınması.

Geribildirimin değerlendirilerek düzeltme veya doğrulama yapılması.

20.

‘Pastoral care’ kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Hristiyan din adamlarının yürüttükleri dini danışmanlık ve rehberlik hizmetidir.
Soru Açıklaması

‘Pastoral care’ kavramı, Hristiyan din adamlarının yürüttükleri dini danışmanlık ve rehberlik hizmetidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.